Page loading... Please wait.
3|3|29 - उन्न्योर्ग्रः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|29
SK 3200
उन्न्योर्ग्रः   🔊
सूत्रच्छेदः
उन्न्योः (सप्तमीद्विवचनम्) , ग्रः (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
गृ̄ शब्दे, गृ̄ निगरणे, द्वयोरपि ग्रहणम्। उन्न्योरुपपदयोः गृ̄ इत्येतस्माद् धातोः घञ् प्रत्ययो भवति। उद्गारः समुद्रस्य। निगारो देवदत्तस्य। उन्न्योः इति किम्? गरः।
`ॠदोरप्` 3|3|57 इतिप्राप्तस्यायमपवादः। उत्तरत्रापि ॠकारान्ताद्धञ् विधीयमानोऽप एवापवादो वेदितव्यः। `द्वयोरपि ग्रहणम्` इति। विशेषानुपादानात्॥
उद्गारःउअतिप्रवृद्धः शब्दः; निगारोःउभक्षणम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
उद्गारः । निगारः । उन्योः किम् । गरः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.