॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|3|26
SK 3197
3|3|26
अवोदोर्नियः   🔊
SK 3197
सूत्रच्छेद:
अव-उदो: - सप्तमीद्विवचनम् , नियः - पञ्चम्येकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , भावे  [3|3|18] , अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  [3|3|19]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
अव उतित्येतयोरुपपदयोः नयतेर् धातोः घञ् प्रत्ययो भवति। अवनायः। उन्नायः। कथम् उन्नयः पदार्थानाम्? कृत्यल्युटो बहुलम् 3|3|113 इति अच् भविष्यति।
`उन्नायः` इति। `यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा` 8|4|44 इति वाऽनुनासिकः। `कथमुन्नयः पदार्थानाम्` इति। उच्छब्दोपपदत्वाद्धञात्र भवितव्यमित्यभिप्रायः॥
अधो नयनमवनायः, ऊर्ध्वं नयनमुन्नायः, उन्नयस्तु उत्प्रेक्षा ॥
सिद्धान्तकौमुदी
अवनायः अधो नयनम् । उन्नायः ऊर्ध्वनयनम् । कथमुन्नयः उत्प्रेक्षेति । बाहुलकात् ॥
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!