Page loading... Please wait.
3|3|22 - उपसर्गे रुवः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|22
SK 3192
उपसर्गे रुवः   🔊
सूत्रच्छेदः
उपसर्गे (सप्तम्येकवचनम्) , रुवः (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
उपसर्गे उपपदे रौतेर् धातोर् घञ् प्रत्ययो भवति। अपो ऽपवादः। संरावः। उपरावः। उपसर्गे इति किम्? रवः।
`अपोऽपवादः` इति। `ऋदोरप्` 3|3|57 इति प्राप्तस्य। उत्तरसूत्रेणाप्युवर्णान्ताद्धञ् विधीयमानोऽप एवापवादो वेदितव्यः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
घञ् । संरावः । उपसर्गे किम् । रवः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
उपसर्गे रुवः - रव इति ।ॠदोर॑बित्यप् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.