Page loading... Please wait.
3|3|160 - इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|160
SK 2816
इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने   🔊
सूत्रच्छेदः
इच्छार्थेभ्यो (पञ्चमीबहुवचनम्) , विभाषा (प्रथमैकवचनम्) , वर्त्तमाने (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
इछार्थेभ्यो धतुभ्यो वर्तमाने काले विभाषा लिङ् प्रत्ययो भवति। लटि प्राप्ते वचनम्। इच्छति, इच्छेत्। वष्टि, उश्यात्। कामयते, कामयेत।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
अश्यादिति । ठ्वश कान्तौऽ अदादिः ग्रहिव्यादिना सम्प्रसारणम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
लिङ् स्यात्पक्षे लट् ॥ इच्छेत् । इच्छति । कामयेत । कामयते । विधिनिमन्त्रण--(कौमुदी-2208)इति लिङ् । विधौ । यजेत । निमन्त्रणे । इह भुञ्जीत भवान् । आमन्त्रणे । इहासीत । अधीष्टे । पुत्रमध्यापयेद्भवान् । संप्रश्ने । किं भो वेदमधीयीय उत तर्कम् । प्रार्थने । भोजनं लभेय । एवं लोट् ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने - इच्छार्थेभ्यः । इच्छार्थेभ्यः किम् । पचति गच्छति ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.