Page loading... Please wait.
3|3|129 - छन्दसि गत्यर्थेभ्यः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|129
SK 3421
छन्दसि गत्यर्थेभ्यः   🔊
सूत्रच्छेदः
छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्) , गत्यर्थेभ्यः (पञ्चमीबहुवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
ईषदादिसु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु उपपदेषु गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यः छन्दसि विषये युच् प्रत्ययो भवति। खलो ऽपवादः। सूपसदनो ऽग्निः। सूपसदनम् अन्तरिक्षम्।
`सूपसदनम्` इति। `षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु` (धातुपाठः-854), उपपूर्वः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
ईषदादिषूपपदेषु गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यश्छन्दसि युच् स्यात् । खलोऽपवादः । सूपसदनोऽग्निः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.