Page loading... Please wait.
3|3|128 - आतो युच्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|128
SK 3309
आतो युच्   🔊
सूत्रच्छेदः
आतः (पञ्चम्येकवचनम्) , युच् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
ईषदादयो ऽनुवर्तन्ते। कर्तृकर्मणोः इति न स्वर्यते। कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु उपपदेषु आकारान्तेभ्यो धतुभ्यः युच् प्रत्ययो भवति। खलो ऽपवादः। ईषत्पानः सोमो भवता। दुष्पानः। सुपानः। ईषद्दानो गौर्भवता। दुर्दानः। सुदानः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः ॥ ।भाषायां शासियुधिदृशिधृषिमृषिभ्यो युज्वाच्यः (वार्तिकम्) ॥ दुःशासनः । दुर्योधन इत्यादि ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
आतो युच् - इत्यादीति । आदिशब्देन दुर्दर्शनः । दुर्धर्षणः । दुर्मर्षणः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
खलोऽपवादः। ईषत्पानः सोमो भवता। दुष्पानः। सुपानः॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.