॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|3|124
SK 3303
3|3|124
जालमानायः   🔊
SK 3303
सूत्रच्छेद:
जालम् - प्रथमैकवचनम् , आनायः - प्रथमैकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , करणाधिकरणयो:  [3|3|117]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
आनायः इति निपात्यते जालं चेत् तद् भवति। आङ्पूर्वात् नयतेः करने घञ् निपात्यते। आनायो मत्स्यानाम्। आनायो मृगाणाम्।
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
ठ्जल घात्येऽ इत्यतः ठ्ज्वलितिकसन्तेभ्यो णःऽ इति णे कृते जालमिति भवति । आनीयन्ते मत्स्यादयोऽनेनेत्यानायः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
आनीयन्ते मत्स्यादयोऽनेनेत्यानायः । जालमिति किम् । आनयनः ॥
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
जालमानायः - जालमा । जल धातने [धान्ये] ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः॑ इति णप्रत्यये जालमाशब्दः सिद्धः । तेन जालशब्दोऽत्र निपात्यतैति न भ्रमितव्यम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!