Page loading... Please wait.
3|3|120 - अवे तॄस्त्रोर्घञ्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|120
SK 3299
अवे तॄस्त्रोर्घञ्   🔊
सूत्रच्छेदः
अवे (सप्तम्येकवचनम्) , तॄ-स्त्रोः (षष्ठीद्विवचनम्) , घञ् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 करणाधिकरणयोः  3|3|117
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अवे उपपदे तरतेः स्तृणातेश्च धातोः करनाधिकरणयोः संज्ञायाम् घञ् प्रत्ययो भवति। घस्यापवादः। ञकारो वृद्ध्यर्थः स्वरार्थश्च। घकारः उत्तरत्र कुत्वार्थः। अवतारः। अवस्तारः। कथम् अवतारो नद्याः, न हीयं सज्ञा? प्रायानुवृत्तेः असंज्ञायाम् अपि भवति।
`स्तृणातेः`इति। `स्तृञ् आच्छादने` (धातुपाठः-1484) इत्यस्मात्। `प्रायानुवृत्तेः` इत्यादि। प्रायशब्दस्यानुवृत्तौ सत्यामेव उपपदे तृस्त्रोर्घञ्प्रत्ययो भवति संज्ञायां प्रायेणोपधिभूतायामित्येषोऽर्थो लभ्यते। `न संज्ञायाम्िति। अस्योपाधेः प्रायिकत्वात् क्वचिदसंज्ञायामपि भवति॥
अवतारःउरूपादिः, अवस्तारःउजवनिकादिः । नद्यवतारःउतीर्थम् । प्रायेणग्रहणानुवृतेरसंज्ञायामपि भवतीति । ननु घञ् विधेयः प्रधानम्, तस्य प्रायग्रहणमुपाधिः, ततश्च संज्ञायामेव क्वचिन्न भवतीत्यर्थः स्यात् ? एवं मन्यते---संज्ञायामित्युपाधेरेव प्रायग्रहणमुपाधिः । उपादेरुपाधिर्भवति, विशेषणस्यैव वा विशेषणमिति तु नाश्रीयते; लक्ष्यानुरोधादिति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
अवतारः कूपादेः । अवस्तारो जवनिका ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
अवे तॄस्त्रोर्घञ् - अवे । अवे उपपदे तृस्त-डभ्यां करणाधिकारणयोः पुंसि संज्ञायां घञ्स्यात् । घस्यांपवादः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
अवतारः कूपादेः। अवस्तारो जवनिका॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.