Page loading... Please wait.
3|2|72 - अवे यजः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|72
SK 3415
अवे यजः   🔊
सूत्रच्छेदः
अवे (सप्तम्येकवचनम्) , यजः (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अवे उपपदे यजेः धातोः ण्विन् प्रत्ययो भवति मन्त्रे विषये। त्वं यज्ञे वरुणस्य अवया असि। योगविभाग उत्तरार्थः।
`योगविभाग उत्तरार्थः`इति। उत्तरसूत्रे यजरेवानुवृत्तिर्यथा स्यात्॥
अवे यजः॥ अवया इति। निपातनाद्रुत्वम्। योगविभाग उतरार्थ इति। ठ्पुरोडाशवयजो ण्विन्ऽ इत्येकयोगे श्वेतवहादीनामप्युतरत्रानुवृत्तिः स्यात्, यजेश्चावपूर्वस्यैवानुवृत्तिः स्यात्, केवलस्यैव चेष्यते, तदर्थो योगविभाग इत्यर्थः॥
सिद्धान्तकौमुदी
अवयाः । अवयाजौ । अवयाजः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.