Page loading... Please wait.
3|2|68 - अदोऽनन्ने
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|68
SK 2977
अदोऽनन्ने   🔊
सूत्रच्छेदः
अदः (पञ्चम्येकवचनम्) , अनन्ने (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
छन्दसि इति निवृत्तम्। अदेर् धातोरनन्ने सुप्युपपदे विट् प्रत्ययो भवति। आममत्ति आमात्। सस्यात्। अनन्ने इति किम्? अन्नादः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
अदोऽनन्ने॥ अन्नाद इति। भाषायामणेव भवति। च्छन्दसि त्वकारादनुपपदादित्यणि प्राप्ते पचाद्यजिष्यते, तेनान्नाद इत्यन्न इत्यन्न अद इत्यवग्रहो भवति॥
सिद्धान्तकौमुदी
विट् स्यात् । आममत्ति आमात् । सस्यात् । अनन्ने किम् । अन्नादः ॥
अदोऽनन्ने - अदोऽनन्ने । विट् स्यादिति । शेषपूरणमिदम् । अन्नशब्दभिन्ने सुप्युपपदे अदेर्विट् स्यादिति फलितम् ।जनसनखनक्रमगमो वि॑जिति छान्दससूत्राद्विडित्यनुवर्तते । सस्यादिति । सस्यमत्तीति विग्रहः । अन्नाद इति । कर्मण्यण् ।
अदोऽनन्ने - अदोऽनन्ने । विट् स्यादिति ।जनसनखनक्रमगमो विट्इति पूर्वसूत्रादनुवृत्तेः । पूर्वसूत्रं त्विह नोपन्यस्तम्, तत्र हिछन्दसि सहः॑ इत्यश्छन्दसीत्यनुवर्तनात् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
आदोनन्ने (835) (अथ विट्प्रकरणम्) (496 ‐ -497 विट्प्रत्ययविधिसूत्रम्।। 3 । 2 । 1 आदृ 24-25) (आक्षेपभाष्यम्) किमर्थमिदमुच्यते, न अदोनन्ने इत्येव सिद्धम्। (समाधानभाष्यम्) न सिध्यति। छन्दसीति वर्तते। भाषार्थोऽयमारम्भः।। (समाधानबाधकभाष्यम्) पूर्वस्मिन्नेव योगे छन्दोग्रहणं निवृत्तम्। तच्चावश्यं निर्वत्यम्। आमादित्येवमर्थम्।। (समाधानभाष्यम्) अत उत्तरं पठति। (2058 समाधानवार्तिकम्।। 1 ।।) - अदोनन्नेक्रव्यग्रहणं वासरूपनिवृत्यर्थम्- (भाष्यम्) अदोनन्ने क्रव्यग्रहणं क्रियते वासरूपो मा भूदिति।। अदोन।। क्रव्ये च ।। 68।।