Page loading... Please wait.
3|2|35 - विध्वरुषोः तुदः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|35
SK 2950
विध्वरुषोः तुदः   🔊
सूत्रच्छेदः
विध्व-रुषोः (सप्तमीद्विवचनम्) , तुदः (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
विधु अरुसित्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः तुदेर् धातोः खश् प्रत्ययो भवति। विधुन्तुदः राहुः। अरुनतुदः।
`अरुन्तुदः` इति। अरुश्शब्दस्य `अरुर्द्विषदजन्तस्य` 6|3|66 इत्युकारात् परो मुमागमः, संयोगान्तलोपः 8|2|23 , `मोऽनुस्वारः` 8|3|23 , `अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः` 8|4|57 इतिपरसवर्णः॥
विध्वरुषोस्तुदः॥ अरुन्तुद इति। ठरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्ऽ इति उकारात्परो मुम्, संयोगान्तस्य लोपः॥
सिद्धान्तकौमुदी
विधुन्तुदः । मुमि कृते संयोगान्तस्य लोपः । अरुन्तुदः ॥
विध्वरुषोः तुदः - विध्वरुषोस्तुदः । विधु, अरुस् अनयोः कर्मणोरुपपदयोस्तुदः खशित्यर्थः । विधुंतुद इति । विधुश्चन्द्रः, तं तुदतीति विग्रहः । राहुरित्यर्थः । अरुस्शब्दे उकारादुपरि मुमि कृते सकारस्य संयोगान्तलोप इत्यर्थः । अरुन्तुद इति । अरुर्मर्म, तत्तुदन्तीति विग्रहः ।
विध्वरुषोः तुदः - विधुन्तुद इति ।अरुर्द्विषदजन्तस्य॑ इत्युकारात्परो मुम् ।तमस्तुराहुः स्वर्भानुः सैंहिकेयो विधुन्तुदः॑इत्यमरः । अरुन्तुद इति ।अरुन्तुदं तु मर्मस्पृक् इत्यमरः ।व्रणोऽस्त्रियामीर्ममरुः॑ इति च ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.