Page loading... Please wait.
3|2|174 - भियः क्रुक्लुकनौ
॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
3|2|174
SK 3154
भियः क्रुक्लुकनौ  
सूत्रच्छेद:
भियः - पञ्चम्येकवचनम् , क्रु-क्लुकनौ - प्रथमाद्विवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , वर्तमाने  [3|2|123] , आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  [3|2|134]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
ञिभी भये, अस्माद् धातोः तच्छीलादिषु कर्तृषु क्रुक्लुकनौ प्रत्ययु भवाः। भीरुः, भीलुकः। क्रुकन्नपि वक्तव्यः। भीरुकः।
`क्रुकन्नपि वक्तव्यम्` इति। क्रुकन्नित्यपरः प्रत्ययो वाच्यः, व्याख्येय इत्यर्थः। तत्रेदं व्याख्यानम्-- `आदृगमहन` 3|2|171 इत्यादेः सूत्राच्चकारोऽनुवत्र्तते, स चानुक्तसमुच्चयार्थः, स चानुक्तसमुच्चयार्थः। तेन क्रुकन्नपि भविष्यतीति॥
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
सिद्धान्तकौमुदी
भीरुः । भीलुकः ॥ ।क्रुकन्नपि वाच्यः (वार्तिकम्) ॥ भीरुकः ॥
भियः क्रुक्लुकनौ - भियः । भीधातोः क्रु क्लुकन् एतौ स्तच्छीलादिष्वित्यर्थः । कित्त्वान्न गुणः ।
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
भियः क्रुक्लुकनौ (951) (530 क्रुक्लुकन्प्रत्ययविधिसूत्रम्।। 3 । 2 । 3 आ.11) (3079 वार्तिकम्।। 1 ।।) - भियः क्रुकन्नपि- (भाष्यम्) भियः क्रुकन्नपि वक्तव्यः। भीरुकः।। भियः क्रु।। 174 ।।