॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|2|173
SK 3153
3|2|173
शॄवन्द्योरारुः   🔊
SK 3153
सूत्रच्छेद:
शॄ-वन्द्योः - षष्ठीद्विवचनम् , आरुः - प्रथमैकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , वर्तमाने  [3|2|123] , आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  [3|2|134]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
शृ̄ हिंसायाम्, वदि अभिवादनस्तुत्योः, एताभ्यां धातुभ्यां तच्छीलादिषु कर्तृषु आरुः प्रत्ययो भवति। शरारुः। वन्दारुः।
शृणोतेः `लषपत` 3|2|154 इत्यादिनोकञपि भवति। वन्दतेः `अनुदात्तेतश्च` 3|2|149 इत्यादिना युचि प्राप्ते वचनमिदम्॥
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
सिद्धान्तकौमुदी
शरारूः । वन्दारुः ॥
शॄवन्द्योरारुः - शृवन्द्योरारुः । पञ्चमर्थे षष्ठी । "शृ हिंसायां"वदि अभिवादनस्तुत्योः॑ । आभ्याम् आरुप्रत्ययः स्यात्तच्छीलादिष्वित्यर्थः ।
शॄवन्द्योरारुः - * क्रुकन्नपीति । अत एवभीलुभीलुकभीरुकाः॑ इत्यमरः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!