॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|2|166
SK 3146
3|2|166
यजजपदशां यङः   🔊
SK 3146
सूत्रच्छेद:
यज-जप-दशाम् - षष्ठीबहुवचनम् , यङः - पञ्चम्येकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , वर्तमाने  [3|2|123] , आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  [3|2|134]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
यजादीनां यङन्तानाम् ऊकः प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु। यायजूकः। जञ्जपूकः। दन्दशूकः।
दंशेर्यदि `अनिदिताम्` 6|4|24 इत्यादिनाऽनुनासिकलोपो लुप्तेऽपि यङि प्रत्ययलक्षणेन सिध्यति, तथापि लाघवार्थं कृतानुनासिकलोपो द्रष्टव्यो निर्दिष्टः। `यायजूकः` इति। यजेर्यङ, `दीर्घोऽकितः` 7|4|83 इति दीर्घः, `अतो लोपः` 6|4|48 इत्यकारलोपः। `जञ्जपूकः, दन्दशूकः` इति। `लुपसद` 3|1|24 इत्यादिना यङ, `जपजभ` 7|4|86 इत्यादिनाऽभ्यासस्य नुक्॥
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
सिद्धान्तकौमुदी
एभ्यो यङ्न्तेभ्यः ऊकः स्यात् । दशामिति भाविना नलोपेन निर्देशः । यायजूकः । जञ्जपूकः । दन्दशूकः ॥
यजजपदशां यङः - यजजपदशां यङः । यज, जप,दश एषां त्रयाणां द्वन्द्वः । पञ्चम्यर्थे षष्ठी । तदाह — एभ्य इति । तच्छीलादिष्वित्येव । ननु दंशेर्नोपधत्वनात्कथं दशामिति निर्देश इत्यत आह — भाविनेति । ऊके कृतेसति भविष्यतो नलोपस्याऽत्र निर्देश इति यावत् । यायजूक इति । "यस्य हलः" इति यलोपः । "अतो लोपः" "दीर्घोऽकितः" इत्यभ्यासस्य दीर्घः । जञ्जपूक इति ।जपजभदहदशभञ्जपशां चे॑त्यभ्यासस्य नुक् । एवं दन्दशूकः ।
यजजपदशां यङः - यजजप । यायजूक इति । यजेर्यङि द्वित्वादि ।दीर्घोऽकितः॑ इत्यभ्यासदीर्घः । अतो लोपेयस्य हलः॑ इति यलोपः । जञ्जपूक इत्यादि ।जपजभदहदशे॑ त्यादिना नुक् । वावदूकशब्दस्तुउलूकादयश्चे॑त्यत्र वक्ष्यते । माधवस्त्वाह — कुर्वादिगणे वावदूक इति पाठादेव यङन्ताद्वदेरूकप्रत्यय इति ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!