Page loading... Please wait.
3|2|151 - क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|151
SK 3131
क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च   🔊
सूत्रच्छेदः
क्रुध-मण्डार्थेभ्यः (पञ्चमीबहुवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 वर्तमाने  3|2|123 आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  3|2|134
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
क्रुधकोपे, मडि भूषायाम् इत्येतदर्थेभ्यः च धतुभ्यो युच् प्रत्ययो भवति। क्रोधनः। रोषणः। मण्डनः। भूषणः।
`तृन्` 3|2|135 इति तृनि प्राप्ते युज्विधीयते। इहोत्तरेऽपि प्रत्ययो यत्र विशेषो न विवक्ष्यते, तत्र तृन एवापवादो वेदितव्यः। `रोषणः`इति। `रुष रोषे` (धातुपाठः-1670)॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
क्रोधनः । रोषणः । मण्डनः । भूषणः ॥
क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च - क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च । "क्रुध कोपे" "मडि भूषायाम्" एतदर्थेभ्यो धातुभ्यो युच् स्यात्तच्छीलादिष्वित्यर्थः ।
क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च - क्रुध । क्रुध क्रोधे, रुष रोषे, मडि भूषायाम्,भूष् अलङ्कारे ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.