॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|2|151
SK 3131
3|2|151
क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च   🔊
SK 3131
सूत्रच्छेद:
क्रुध-मण्डार्थेभ्यः - पञ्चमीबहुवचनम् , च - अव्ययम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , वर्तमाने  [3|2|123] , आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  [3|2|134]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
क्रुधकोपे, मडि भूषायाम् इत्येतदर्थेभ्यः च धतुभ्यो युच् प्रत्ययो भवति। क्रोधनः। रोषणः। मण्डनः। भूषणः।
`तृन्` 3|2|135 इति तृनि प्राप्ते युज्विधीयते। इहोत्तरेऽपि प्रत्ययो यत्र विशेषो न विवक्ष्यते, तत्र तृन एवापवादो वेदितव्यः। `रोषणः`इति। `रुष रोषे` (धातुपाठः-1670)॥
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
सिद्धान्तकौमुदी
क्रोधनः । रोषणः । मण्डनः । भूषणः ॥
क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च - क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च । "क्रुध कोपे" "मडि भूषायाम्" एतदर्थेभ्यो धातुभ्यो युच् स्यात्तच्छीलादिष्वित्यर्थः ।
क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च - क्रुध । क्रुध क्रोधे, रुष रोषे, मडि भूषायाम्,भूष् अलङ्कारे ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!