Page loading... Please wait.
3|2|140 - त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|140
SK 3120
त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः   🔊
सूत्रच्छेदः
त्रसि-गृधि-धृषि-क्षिपेः (पञ्चम्येकवचनम्) , क्नुः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 वर्तमाने  3|2|123 आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  3|2|134
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
त्रसादिभ्यो धतुभ्यः तच्छीलादिषु क्नुः प्रत्ययो भवति। त्रस्नुः। गृध्नुः। धृष्णुः। क्षिप्नुः।
`त्रस {धारणे-- धातुपाठः-} उद्वेगे` (धातुपाठः-1741), `गृधु अभिकांक्षायाम्` (धातुपाठः-1246) , `ञिघृषा प्रगल्भ्ये` (धातुपाठः-1269), `क्षिप प्रेरणे` (धातुपाठः-1285)। `त्रस्नुः` इति। `नेड्वशिकृति` 7|2|8 इतीट्? प्रतिषेधथः। `गृघ्नुः `इति। `क्ङिति च` 1|1|5 इति गुणाभावः॥
त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः॥ त्रस्नुरिति। ठ्नेड्वशि कृतिऽ इतीट्प्रतिषेधः॥
सिद्धान्तकौमुदी
त्रस्नुः । गृध्नुः । धृष्णुः । क्षिप्नुः ॥
त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः - त्रसिगृधि ।तच्छीलादिषु कर्तृष्वि॑ति शेषः । त्रस्नुरिति ।नेड्वशी॑ति नेट् । गृध्नुः धृष्णुरित्यत्र कित्त्वान्न गुणः ।
त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः - त्रस्नुरिति ।नेड्वशि॑ इति नेट् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.