॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|1|99
SK 2847
3|1|99
शकिसहोश्च   🔊
SK 2847
सूत्रच्छेद:
शकि-सहोः - षष्ठीद्विवचनम् , च - अव्ययम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , कृत्या:  [3|1|97] , धातो:  [3|1|91]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
शक्ल्̥ शक्तौ, षह मर्षणे, अनयोर्धात्वोः यत् प्रययो भवति। शक्यम्। सह्रम्।
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
शकिसहोश्च॥ शक्लृ शक्ताविति। उपलक्षणमेतत्, ठ्शक विभाषितो मर्षणेऽ इत्यस्यापि ग्रहणम्। षह मर्षण इति। ननु ठ्षह शक्यर्थेऽ इत्यस्यैव परस्मैपदिनोऽननुबन्धकस्य ग्रहणं प्राप्तम्, नैष दोषः; प्रत्ययविधिविषयत्वादननुबन्धकपरिभाषायाः, तस्माद् द्वयोरपि ग्रहणम्। अन्ये तु ठ्कृत्यल्युटो बहुलम्ऽ इति वृत्तिकारोक्तयोरेव ग्रहणमिच्छन्ति॥
सिद्धान्तकौमुदी
शक्यम् । सह्यम् ॥
शकिसहोश्च - शकिसहोश्च । पञ्चम्यर्थे षष्ठी । आभ्यां यदित्यर्थः । ण्यतोऽपवादः ।
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!