Page loading... Please wait.
3|1|146 - गस्थकन्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|1|146
SK 2908
गस्थकन्   🔊
सूत्रच्छेदः
गः (पञ्चम्येकवचनम्) , थकन् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
गायतेः थकन् प्रत्ययो भवति शिल्पिनि कर्तरि। गाथकः, गाथिका।
`गः` इति। `आतो धातोः` 6|4|140 इत्याकारलोपं कृत्वा `गै शब्दे` (धातुपाठः-917) इत्यस्यायं निर्देशः। अत एवाह-- `गायतेः`इति। ननु च `गामादाग्रहणेष्वविशेषणः` (व्या।प।124) इति `गाङ् गतौ` (धातुपाठः-950) इत्यास्यपि ग्रहणेन भवितव्यम्? नैतत्; यस्माद् गाथक इति थकन्प्रत्ययान्तेन गायत्यर्थविशेष एव शिल्पिनि कर्त्तृत्वं विज्ञायते; न तु गाङर्थविषये। थकनो नकार आद्युदात्तार्थः॥
गस्थकन्॥ गायतेरिति। ठ्कै गै शब्देऽ,ठ्गामादाग्रहणे ष्वविशेषःऽ इति ठ्गाङ् गतौऽ इत्यस्यापि ग्रहणं प्राप्तम्, अनभिधानान्न भवति। थकन्प्रत्ययो हि गायत्यर्थविषयमेव शिल्पिनमभिधातुं समर्थः॥
सिद्धान्तकौमुदी
गायतेस्थकन् स्यात् । शिल्पिनि कर्तरि । गाथकः ॥
गस्थकन् - गस्थकन् ।गः - थक्न्निति च्छेदः । गैधातोः कृतात्वस्य "ग" इति पञ्चम्यन्तम् । तदाह — गायतेरिति ।
गस्थकन् - गस्थकन् । गामादागर्हणेष्वविशेषेऽपि गै शब्द इत्ययमेवेह गृह्रते न तु गाङ् गताविति, थकन् प्रत्ययो हि गायत्यर्थविषयमेव शिल्पिनमभिधातुं समर्थं इत्याशयेनाह — गायतेरिति ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.