Page loading... Please wait.
3|1|136 - आतश्चोपसर्गे
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|1|136
SK 2898
आतश्चोपसर्गे   🔊
सूत्रच्छेदः
आतः (पञ्चम्येकवचनम्) , च (अव्ययम्) , उपसर्गे (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
आकारान्तेभ्यो धातुभ्यः उपसर्ग उपपदे कप्रत्ययो भवति। णस्यापवादः। प्रस्थः। सुग्लः। सुम्लः।
`णप्रत्ययस्यापवादः` इति। `श्याद्व्यध` 3|1|141 इत्यादिना प्राप्तस्य। `सुग्लः` इति। `ग्लै म्लै हर्षक्षये` (धातुपाठः-903,904)॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
कः स्यात् ।श्याद्व्यधा---(कौमुदी-2903) इति णस्यापवादः । सुग्लः । प्रज्ञः ॥
आतश्चोपसर्गे - आतश्चोपसर्गे । कः स्यादिति । शेषपूरणम् । उपसर्गे उपपदे आदन्ताद्धातोः कः स्यादिति फलति । णस्यापवाद इति । तस्य उपसर्गेऽनुपसर्गे च आदन्तसामान्यविहितत्वादिति भावः । सुग्ल इति । ग्लैधातोः "आदेचः" इत्यात्वे कृते कप्रत्यये आतो लोप इति भावः । प्रज्ञ इति । ज्ञाधातोरातो लोपः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
प्रज्ञः। सुग्लः॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.