॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|1|120
SK 2871
3|1|120
विभाषा कृवृषोः   🔊
SK 2871
सूत्रच्छेद:
विभाषा - प्रथमैकवचनम् , कृवृषोः - षष्ठीद्विवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , कृत्या:  [3|1|97] , धातो:  [3|1|91]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
कृञो वृषश्च विभाषा क्यप् प्रत्ययो भवति। करोतेर् ण्यति प्राप्ते वर्षतेः ऋदुपधत्वात् नित्ये क्यपि प्राप्ते विभाषार्भ्यते। कृत्यम्, कार्यम्। वृष्यम्, वर्ष्यम्।
`वृषेश्च` इति। वृषु {प्लुषु दाहे-धातु पाठः-703} प्लुषु मृषु मेचने` (धातुपाठः-706,707)॥
विभाषा कृवृषोः॥ वृष्यमिति। ठ्वृषु सेचनेऽ॥
सिद्धान्तकौमुदी
क्यप्स्यात् । कृत्यम् । वृष्यम् । पक्षे ॥
विभाषा कृवृषोः - विभाषा कृवृषोः । पञ्चम्यर्थे षष्ठी । कृञ ऋदन्तत्वान्नित्यं ण्यति प्राप्ते, वृषेरृदुपधत्वान्नित्यं क्यपि प्राप्ते च क्यब्विकल्पोऽयम् । पक्षे इति । क्यबभावपक्षे विशेषो वक्ष्यते इत्यर्थः ।
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!