Page loading... Please wait.
3|1|118 - प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|1|118
SK 2869
प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि   🔊
सूत्रच्छेदः
प्रति-अपिभ्याम् (पञ्चमीद्विवचनम्) , ग्रहेः (सप्तम्येकवचनम्) , छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 कृत्याः  3|1|97 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
प्रति अपि इत्येवं पूर्वाद् ग्रहेः क्यप् प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये। मत्तस्य न प्रतिग्रृह्रम्। तस्मान् न अपिगृह्यम्। छन्दसि इति किम्? प्रतिग्राह्यम्। अपिग्राह्यम्।
`प्रतिगृह्रम्` इति। `ग्रहिज्या` 6|1|16 इत्यादिना संप्रसारणम्। `कुगतिप्रादयः` 2|2|18 इति समासः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
छन्दसीति वक्तव्यम् (वार्तिकम्) ॥ प्रतिगृह्यम् । अपिगृह्यम् । लोके तु प्रतिग्राह्यम् । अपिग्राह्यम् ॥
प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि - प्रत्यपिभ्यां ग्रहे । छन्दसीति । वार्तिकमिदम् । वृत्तिकृता तु सूत्रे प्रक्षिप्तम् । ननु छान्दसस्य किमर्थमिहोपन्यास इत्यत आह — लोके त्विति ।
प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि - *छन्दसीति वक्तव्यम् । वक्तव्यमिति । वृत्तिकृता तु सूत्रे प्रक्षिप्तम् । क्यप उदाहरणं तुछन्दस्येव ।मत्तस्य न प्रतिगृह्रं तस्मान्नाऽपिगृह्रम् । लोके त्विति । ण्यदेवेति भावः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः (765) (451 क्यप्प्रत्ययविधिसूत्रम्।। 3 । 1 । 6 आ.14) (1962 परिसंख्यावार्तिकम्।। 1 ।।) - प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि- (भाष्यम्) प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः छन्दसीति वक्तव्यम्। मत्तस्य न प्रतिगृह्यम्। अनृतं हि मत्तो वदति तस्मान्नापि गृह्यम्।। प्रतिग्राह्यमपि ग्राह्यमित्येवान्यत्र।। प्रत्यपिभ्याम्।। 118 ।।