Page loading... Please wait.
3|1|113 - मृजेर्विभाषा
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|1|113
SK 2862
मृजेर्विभाषा   🔊
सूत्रच्छेदः
मृजेः (पञ्चम्येकवचनम्) , विभाषा (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 कृत्याः  3|1|97 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
मृजेर् धातोः विभाषा क्यप् प्रत्ययो भवति। ऋदुपधत्वात् प्राप्तविभाषेयम्। परिमृज्यः, परिमार्ग्यः।
ऋदुपधत्वात् प्राप्तविभाषेयम्। `ऋदुधाच्चाक्लृपिचृतेः` 3|1|110 इति क्यपो विधानात्। `परिमार्ग्यः` इति। पूर्ववत् कुत्वम्, `गृजेर्वृद्धिः` 7|2|114
मृजेर्विभाषा॥ परिमार्ग्य इति। ठ्मृजेर्वृद्धिःऽ पूर्ववत्कुत्वभ्॥
सिद्धान्तकौमुदी
मृजेः क्यब्वा स्यात्पक्षे ण्यत् । मृज्यः ॥
मृजेर्विभाषा - मृजेर्विभाषा । क्यप्पक्षे उदाहरति — मृज्य इति । कित्त्वान्न गुणः ।
मृजेर्विभाषा - मृजेर्विभाषा । ऋदुपधत्वान्नित्यं क्यपि प्राप्तेऽयमारम्भः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
मृजेः क्यब्वा। मृज्यः॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.