॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
2|4|75
SK 2489
2|4|75
जुहोत्यादिभ्यः श्लुः   🔊
SK 2489
सूत्रच्छेद:
जुहोत्यादिभ्यः - पञ्चमीबहुवचनम् , श्लुः - प्रथमैकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
शपनुवर्तते, न यङ्। जुहोत्यादिभ्यः उत्तरस्य शपः श्लुर् भवति। लुकि प्रकृते श्लुविधानां द्विर्वचनार्थम्। जुहोति। विभर्ति। नेनेक्ति।
`शबनुवत्र्तते, न यङ` इति। शब एव स्वरितत्वप्रतिज्ञानात्। `जुहोति` इति। `श्लौ` 6|1|10 द्विर्वचनम्। बिभर्ति` इति। `उरत्ट 7|4|66 इत्यत्त्वम्। `रपरत्वम्। `भृञामित्` 7|4|76 इतीत्त्वम्। `नेनेक्ति` इति। `णिजिर् शौचपोषयोः` (धातुपाठः-1093) , `निजां त्रयाणां गुणः` 7|4|75 , `श्लौ` 6|1|10 इति द्वर्वचनम्॥
जुहोत्यादिभ्यः श्लुः॥ शबनुवर्तते, न यडिति। श्लाविति द्विर्वचनविधानात्। यङ्नुवृतौ हि श्लुना तत्र लुप्तेऽपि ठ्सन्यङेःऽ इति षष्ठ।लश्रयणाद् द्विर्वचनसिद्धेरनर्थकं तत्स्यात्। बिभर्तीति। ठ्भृञामित्ऽ इत्यभ्यासस्येत्वम्। नेनेक्तीति। ठ्णिजिर्शौचपोषणयोःऽ,ठ्णिजां त्रयाणां गुणः श्लौऽ॥
सिद्धान्तकौमुदी
॥ अथ तिङन्तजुहोत्यादिप्रकरणम्‌ ॥ । 1083 हु दानादनयोः । आदाने चेत्येके । प्रीणनेऽपीति भाष्यम् । दानं चेह प्रक्षेपः । स च वैधे आधारे हविषश्चेति स्वभावाल्लभ्यते । इतश्चत्वारः परस्मैपदिनः ॥

शपः श्लुः स्यात् ॥
जुहोत्यादिभ्यः श्लुः - जुहोत्यादिभ्यः श्लुः । शप इति । "अदिप्रभृतिभ्यः" इत्यस्तदनुवृत्तेरिति भावः । हु अ इति स्थिते शपः श्लौ कृते हु ति इति स्थिते श्लुः । शप इत ।अदिप्रभृतिभ्यः॑इत्यतस्दनुवृत्तेरिति भावः । हु अ स्थिते शपः श्लौ कृते हु ति इति स्थिते —
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
लघुसिद्धान्तकौमुदी
शपः श्लुः स्यात्॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!