Page loading... Please wait.
2|4|48 - इङश्च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
2|4|48
SK 2616
इङश्च   🔊
सूत्रच्छेदः
इङः (षष्ठ्येकवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
आर्धधातुके  2|4|35
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
इङश्च सनि परतो गमिरादेशो भवति। अधिजिगांसते, अधिजिगांसेते, अधिजिगांसन्ते।
`अधिजिगांसते` इति। `पूर्ववत् सनः` 1|3|62 इत्यात्मनेपदम्। `अज्झनगमां सनि` 6|4|16 इति दीर्घः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
इङो गमिः स्यात्सनि । अधिजिगांसते ॥
इङश्च - इङश्च । गमिः स्यात्सनीति ।णौ गमि॑रित्यतः,सनि चे॑त्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः । इङो ङित्त्वात् "पूर्वक्त्सनः" इति तङ् । परस्मैपदेष्वित्युक्तेर्नेट् ।अज्झने॑ति दीर्घ इति भावः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.