॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
2|4|44
SK 2696
2|4|44
आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌   🔊
SK 2696
सूत्रच्छेद:
आत्मनेपदेषु - सप्तमीबहुवचनम् , अन्यतरस्याम् - अव्ययम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
आर्धधातुके  [2|4|35]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्प उच्यते। आत्मनेपदेषु परतो हनो लुङ्यन्यतरस्यां वध इत्ययमादेशो भवति। आवधिष्ट, आवधिषाताम्, आवधिषत। न च भवति। आहत, आहसाताम्, आहसत।
`आवधिष्ट` इति। `आङो यमहनः` 1|3|28 इत्यात्मनेपदम्। `आफधिषत` इति। `आत्मनेपदेष्वनतः` 7|1|5 इत्यवादेशः। `आहत` इति। `हनः सिच्` 1|2|14 इति कित्त्वम्, `अनुदात्तोपदेश` 6|4|37 इत्यादिनाऽनुनासिकलोपः, `ह्यस्वादङ्गात्` 8|2|27 इति सिचो लोपः॥
आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्॥ आहसतेति। ठाङे यमहनःऽ इत्यात्मनेपदम्। ठात्मनेपदेष्वनतः, ठ्हनः सिच्ऽ इति सिचः कित्वात् ठनुदातोपदेशऽ इत्यनुनासिकलोपः॥
सिद्धान्तकौमुदी
हनो वधादेशो वा लुङि आत्मनेपदेषु परेषु । अवधिष्ट । अवधिषाताम् ॥
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् - आत्मनेपदेष्विति ।तङी॑त्येव सुवचम् ।समो गम्यृच्छिस्वरत्यर्तिविदिभ्यः॑ इति वृत्तिस्थं पाठमुपेक्ष्य भाष्यर्थं पाठमनुसरति — समोगम्यृच्छिभ्यामिति ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!