॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
2|4|38
SK 3236
2|4|38
घञपोश्च   🔊
SK 3236
सूत्रच्छेद:
घञपोः - सप्तमीद्विवचनम् , च - अव्ययम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
आर्धधातुके  [2|4|35]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
घञि अपि च परतः अदो घस्ल्̥ आदेशो भवति। घासः। प्रघसः। उपसर्गे ऽदः 3|3|59 इत्यप्।
`घासः` इति। भावे घञ्। `प्रघसः` इति। `उपसर्गेऽदः` 3|3|59 इत्यप्। `लुङसन्घञ्प्सु घस्लृ` इत्येकयोगे कत्र्तव्ये योगविभागो वैचित्र्यार्थः॥
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
सिद्धान्तकौमुदी
अदेर्घसॢ स्यात् घञि अपि च । प्रघसः । विघसः । उपसर्गे किम् । घासः ॥
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
घञपोश्च - व्यद्यते विशेषेण भक्ष्यते इति विघसः = वैआदेबशिष्टमन्नम् । घासश्चतुष्पदां भक्ष्यम् ।शष्पं बालतृणं घासः॑इत्यमरः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!