Page loading... Please wait.
2|1|64 - किं क्षेपे
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
2|1|64
SK 743
किं क्षेपे   🔊
सूत्रच्छेदः
किम् (प्रथमैकवचनम्) , क्षेपे (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
आकडारात् एका संज्ञा  1|4|1 प्राक्कडारात्समासः  2|1|3 सुप्सुपा  2|1|4 विभाषा  2|1|11 तत्पुरुषः  2|1|22
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
किम् इत्येतत् क्षेपे गम्यमाने सुपा सह समस्यते ततुरुषश्च समासो भवति। किंराजा, यो न रक्षति। किंसखा, यो ऽभिद्रुह्यति। किंगौः, यो न वहति। किमः क्षेपे 5|4|70 इति समासान्तो न भवति। क्षेपे इति किम्? को राजा पाटलिपुत्रे।
`किंसखा` इति। `अनङ सौ` 7|1|93 इत्यनङादेशः। अथ किंराजेत्यादौ `राजाहः सखिभ्यष्टच्` 5|4|91 `गोरतद्धितलुकि` 5|4|92 इति टच् समासान्तः कस्मान्न भवतीत्याह-- `किमः क्षेपे` इत्यादि। अत्र `न पूजनात्` 5|4|69 इत्यतः `न` इत्यनुवत्र्तते॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
कुत्सितो राजा किंराजा । यो न रक्षति ॥
किं क्षेपे - किं क्षेपे । क्षेपो निन्दा । तत्रगम्ये किमित्यव्ययं समानाधिकरणेन समस्यते स तत्पुरुष इत्यर्थः । कुत्सितो राजेति । अस्वपदविग्रहोऽयम् । किम्पदस्थाने कुत्सिदपदमिति ज्ञेयम्, वाक्येन निन्दानवगमेन स्वपदलौकिकविग्रहाऽसम्भवात् । किंराजेति । "राजाहःसखिभ्यः" इति टच् तु न, "किमः क्षेपे" इति निषेधात् । ननु राज्ञो बहुसम्पत्तिशालिनः कथं कुत्सितत्वमित्यत आह — यो न रक्षतीति । स किराजेत्यन्वयः ।
किं क्षेपे - किं क्षेपे । किंराजेति ।किमः क्षेपे॑इति समासान्तनिषेधः । क्षेपे किम् । को राजा पाटलिपुत्रे । एवंकिंसखा यो दहति॑किंगौर्यो न वहति॑ इत्यप्युदाहरणं बोध्यम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.