॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
2|1|64
SK 743
2|1|64
किं क्षेपे   🔊
SK 743
सूत्रच्छेद:
किम् - प्रथमैकवचनम् , क्षेपे - सप्तम्येकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
आकडारात् एका संज्ञा  [1|4|1] , प्राक्कडारात्समास:  [2|1|3] , सुप्सुपा  [2|1|4] , विभाषा  [2|1|11] , तत्पुरुष:  [2|1|22]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
किम् इत्येतत् क्षेपे गम्यमाने सुपा सह समस्यते ततुरुषश्च समासो भवति। किंराजा, यो न रक्षति। किंसखा, यो ऽभिद्रुह्यति। किंगौः, यो न वहति। किमः क्षेपे 5|4|70 इति समासान्तो न भवति। क्षेपे इति किम्? को राजा पाटलिपुत्रे।
`किंसखा` इति। `अनङ सौ` 7|1|93 इत्यनङादेशः। अथ किंराजेत्यादौ `राजाहः सखिभ्यष्टच्` 5|4|91 `गोरतद्धितलुकि` 5|4|92 इति टच् समासान्तः कस्मान्न भवतीत्याह-- `किमः क्षेपे` इत्यादि। अत्र `न पूजनात्` 5|4|69 इत्यतः `न` इत्यनुवत्र्तते॥
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
सिद्धान्तकौमुदी
कुत्सितो राजा किंराजा । यो न रक्षति ॥
किं क्षेपे - किं क्षेपे । क्षेपो निन्दा । तत्रगम्ये किमित्यव्ययं समानाधिकरणेन समस्यते स तत्पुरुष इत्यर्थः । कुत्सितो राजेति । अस्वपदविग्रहोऽयम् । किम्पदस्थाने कुत्सिदपदमिति ज्ञेयम्, वाक्येन निन्दानवगमेन स्वपदलौकिकविग्रहाऽसम्भवात् । किंराजेति । "राजाहःसखिभ्यः" इति टच् तु न, "किमः क्षेपे" इति निषेधात् । ननु राज्ञो बहुसम्पत्तिशालिनः कथं कुत्सितत्वमित्यत आह — यो न रक्षतीति । स किराजेत्यन्वयः ।
किं क्षेपे - किं क्षेपे । किंराजेति ।किमः क्षेपे॑इति समासान्तनिषेधः । क्षेपे किम् । को राजा पाटलिपुत्रे । एवंकिंसखा यो दहति॑किंगौर्यो न वहति॑ इत्यप्युदाहरणं बोध्यम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!