॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
1|3|73
SK 2741
1|3|73
अपाद्वदः
SK 2741
सूत्रच्छेद:
अपात् - पञ्चम्येकवचनम् , वदः - पञ्चम्येकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet. It will be updated eventually, but if you would like us to update this sutra on priority, please send a message using the link at the bottom of this page. Thanks!
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
कर्त्रभिप्राये इति वर्तते। अपपूर्वद् वदतेः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति। धनकामो न्यायम् अपवदते। न्यायापवादेन धनम् अर्जयिष्यामि इति मन्यते। कर्त्रभिप्रये क्रियफले इत्येव, अपवदति।
`न्यायपवादेन` इत्यादिना येनाभिप्रायेण धनकामो न्यायमपवदते तं दर्शयति॥
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
सिद्धान्तकौमुदी
न्यायमपवदते । कर्त्रभिप्राये इत्येव । अपवदति । णिचश्च (कौमुदी-2564) कारयते ।
अपाद्वदः। अपपूर्वाद्वदधातोरात्मनेपदमित्यर्थः। न्यायमपवदते इति। वचनेने निरस्यतीतर्य्थः। `किमिह वचनं न कुर्यान्नास्ति वचनस्यातिभारः` इति न्यायात्।
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!