Page loading... Please wait.
1|2|70 - पिता मात्रा
॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
1|2|70
SK 936
पिता मात्रा  
सूत्रच्छेद:
पिता - प्रथमैकवचनम् , मात्रा - तृतीयैकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
अन्यतरस्याम् इति वर्तते, न एकवतिति। मात्रा सहवचने पितृशब्दः शिष्यते ऽन्यतरस्याम्। माता च पिता च पितरौ, मतापितरौ इति वा।
`पितरौ` इति। `ऋतो ङि` 7|3|110 इति गुणः। `मातापितरौ` इति। `आनङृतो द्वन्द्वे` 6|3|24 इत्यानङ, अभ्यर्हितत्वन्मातुः पूर्वनिपातः॥
अभ्यर्हितत्वान्मातुः पूर्वनिपातः, ऽपितुर्दशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यतेऽ । पितरावित्यभिधानं जनयितृत्वमात्रविवक्षायां लिङ्गाविवक्षायां समर्थनीयम् । एकशेषारम्भेऽपि द्वन्द्वस्त्विष्यत एवेति नार्थ एतेन ॥
सिद्धान्तकौमुदी
मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । माता च पिता च पितरौ । मातापितरौ ॥
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
पिता मात्रा - पितामात्रा ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते। माता च पिता च पितरौ, मातापितरौ वा॥
महाभाष्यम्
पिता मात्रा