Page loading... Please wait.
1|2|62 - विशाखयोश्च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
1|2|62
SK 3388
विशाखयोश्च   🔊
सूत्रच्छेदः
विशाखयोः (षष्ठीद्विवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
छन्दसि इति वर्तते। द्विवचने प्राप्ते छन्दसि विषये विशाखयोरेकवचनम् अन्यतरस्यां भवति। विशाखं नक्षत्रम् इन्द्राग्नीं देवता। विशाखे नक्षत्रम् इन्द्राग्नी देवता।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
प्राग्वत् । विशाखा नक्षत्रम् । विशाखे वा ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्यात्। एदिधिष्यते॥
महाभाष्यम्
विशाखयोश्च इमावपि यौगौ शक्याववक्तुम्। कथम्? - पुनर्वसुविशाखयोः सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णेति सिद्धम् - पुनर्वसुविशाखयोः सुपां सुलुक्पूर्वसवर्ण इत्येव सिद्धम् ।। छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम् ।। 61 ।। विशाखयोश्च ।। 62 ।।