Page loading... Please wait.
सरस्वतीकण्ठाभरणम् महाराजाधिराजभोजप्रणीतम्
॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
महाराजाधिराजभोजविरचितं
सरस्वतीकण्ठाभरणम्
प्रणम्यैकात्मतां यातौ प्रकृतिप्रत्ययाविव ।
श्रेयःपदमुमेशानौ पदलक्ष्म प्रचक्ष्महे ॥
अ इ उ ण् ॥ ऋ ऌ क् ॥ ए ओ ङ् ॥ ऐ औ च् ॥ ह य व र ल ण् ॥ ञ म ङ ण न म् ॥
झ भ ञ् ॥ घ ढ ध ष् ॥ ज ब ग ड द श् ॥ ख फ छ ठ थ च ट त व् ॥ क प य् ॥ श ष स र् ॥ ह ल् ॥
[ 1 ] 1|1|1 सिद्धिः क्रियादेः लोकात्
[ 2 ] 1|1|2 भूवादिः क्रियावचनो धातुः
[ 3 ] 1|1|3 चुलुम्पादिश्च
[ 4 ] 1|1|4 सनाद्यन्तश्चाणिङः
[ 5 ] 1|1|5 अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्
[ 6 ] 1|1|6 कृत्तद्धितष्फङ्याप्त्यूङः
[ 7 ] 1|1|7 समासानुकरणनिपाताश्च
[ 8 ] 1|1|8 तदुभयं विकरणविभक्ती च प्रत्यये प्रकृतिः
[ 9 ] 1|1|9 ततो विधीयमानः सनादिराकपः प्रत्ययः
[ 10 ] 1|1|10 सस्यादिराशानचो विकरणः
[ 11 ] 1|1|11 तव्यादयः प्राक्तिपः कृतः
[ 12 ] 1|1|12 प्राङ्ण्वुलः कृत्याः
[ 13 ] 1|1|13 शतृशानचौ सत्
[ 14 ] 1|1|14 क्त-क्तवतू निष्ठा
[ 15 ] 1|1|15 प्राग्जितीयाणादयः तद्धिताः
[ 16 ] 1|1|16 तरप्तमपौ घः
[ 17 ] 1|1|17 बहुगणवतुडतयश्च संख्याः
[ 18 ] 1|1|18 अध्यर्धार्ध-पूर्व-पूरणाः समास-कन्विधौ
[ 19 ] 1|1|19 तिङ्सुपो विभक्तिः
[ 20 ] 1|1|20 तिङां त्रीणि त्रीणि प्रथम-मध्यमोत्तमाः
[ 21 ] 1|1|21 सुपां प्रथमा-द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी-षष्ठी-सप्तम्यः
[ 22 ] 1|1|22 तान्येकवचन-द्विवचन-बहुवचनान्येकशः
[ 23 ] 1|1|23 अनाम्लादेशाः परस्मैपदानि
[ 24 ] 1|1|24 तङानास्त्वात्मनेपदानि
[ 25 ] 1|1|25 विभक्त्यन्तं पदम्
[ 26 ] 1|1|26 कृद्विधौ सप्तमीस्थमुपपदम्
[ 27 ] 1|1|27 समासे प्रथमा-निर्दिष्टमुपसर्जनम्
[ 28 ] 1|1|28 अषष्ठ्येकविभक्ति चापूर्वनिपाते
[ 29 ] 1|1|29 तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः
[ 30 ] 1|1|30 तद्धितार्थादौ सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः
[ 31 ] 1|1|31 आख्यातं साव्यय-कारक-विशेषणं वाक्यम्
[ 32 ] 1|1|32 क्रियानिमित्तं कारकम्
[ 33 ] 1|1|33 स्वतन्त्रः कर्ता
[ 34 ] 1|1|34 तस्य प्रयोजकोऽनुकूलो वा हेतुश्च
[ 35 ] 1|1|35 समानधातौ कर्मणा तुल्याकर्मकक्रियः कर्मकर्ता
[ 36 ] 1|1|36 दुहिपच्योः सकर्मकक्रियश्च
[ 37 ] 1|1|37 क्वचित् करणेन
[ 38 ] 1|1|38 कर्तुरीप्सिततमं कर्म
[ 39 ] 1|1|39 तथायुक्तं चानीप्सितम्
[ 40 ] 1|1|40 अकथितं च
[ 41 ] 1|1|41 क्रियाविशेषण-काल-भाव-गन्तव्याध्वदेशाश्च
[ 42 ] 1|1|42 गति-ज्ञान-प्रत्यवसानार्थ-शब्दक्रियाकर्मक-श्रु-दृशीनामणि कर्ता णौ
[ 43 ] 1|1|43 हृक्रोर्वा
[ 44 ] 1|1|44 दृश्यभिवाद्योरात्मनेपदे
[ 45 ] 1|1|45 न नी-खाद्यादि-ह्वाय-शब्दाय-क्रन्दाम्
[ 46 ] 1|1|46 वहेरनियन्तृकर्तृकस्य
[ 47 ] 1|1|47 भक्षेरहिंसार्थस्य
[ 48 ] 1|1|48 अधिशीङ्स्थासामाधारः
[ 49 ] 1|1|49 उपान्वध्याङ्वसः
[ 50 ] 1|1|50 उपवसेरभोजनार्थस्य कालः
[ 51 ] 1|1|51 अभिनिविशो वा
[ 52 ] 1|1|52 दिवः करणम्
[ 53 ] 1|1|53 क्रुध-द्रुहोरुपसृष्टयोः सम्प्रदानम्
[ 54 ] 1|1|54 यजेश्च कर्मणः करणत्वे
[ 55 ] 1|1|55 साधकतमं करणम्
[ 56 ] 1|1|56 कर्मणा क्रियया वा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्
[ 57 ] 1|1|57 रुच्यर्थानां प्रीयमाणः
[ 58 ] 1|1|58 श्लाघ-ह्नुङ्-स्था-शपां ज्ञीप्स्यमानः
[ 59 ] 1|1|59 धारेरुत्तमर्णः
[ 60 ] 1|1|60 स्पृहेरीप्सितो वा
[ 61 ] 1|1|61 क्रुध-द्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः
[ 62 ] 1|1|62 राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः
[ 63 ] 1|1|63 प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता
[ 64 ] 1|1|64 अनु-प्रति-गृणश्च
[ 65 ] 1|1|65 ध्रुवमपायेऽपादानम्
[ 66 ] 1|1|66 जुगुप्सा-विराम-प्रमादार्थानाम्
[ 67 ] 1|1|67 भीत्रार्थानां भयहेतुः
[ 68 ] 1|1|68 पराजेरसोढः
[ 69 ] 1|1|69 वारणार्थानामीप्सितः
[ 70 ] 1|1|70 अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति
[ 71 ] 1|1|71 आख्यातोपयोगे
[ 72 ] 1|1|72 जनिकर्तुः प्रकृतिः
[ 73 ] 1|1|73 भुवः प्रभवः
[ 74 ] 1|1|74 कर्तृ-कर्मान्तरित-क्रियाधारोऽधिकरणम्
[ 75 ] 1|1|75 सम्बोधन-प्रथमान्तमामन्त्रितम्
[ 76 ] 1|1|76 तदेकवचनं सम्बुद्धिः
[ 77 ] 1|1|77 सनादि-द्विरुक्तौ पूर्वोऽभ्यासः
[ 78 ] 1|1|78 द्वयमभ्यस्तम्
[ 79 ] 1|1|79 जक्षादयश्चाशासः
[ 80 ] 1|1|80 इग्यणः सम्प्रसारणम्
[ 81 ] 1|1|81 अदेङ् गुणः
[ 82 ] 1|1|82 वृद्धिरादैच्
[ 83 ] 1|1|83 वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम्
[ 84 ] 1|1|84 हलो मिथः श्लिष्टाः संयोगः
[ 85 ] 1|1|85 अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा
[ 86 ] 1|1|86 अन्त्याजादिष्टिः
[ 87 ] 1|1|87 टिन्मित्किदादिः प्रकृति-प्रत्ययांश आगमः
[ 88 ] 1|1|88 अदर्शनं लोपः
[ 89 ] 1|1|89 प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः
[ 90 ] 1|1|90 अञ् मात्रिको ह्रस्वः
[ 91 ] 1|1|91 द्विमात्रिको दीर्घः
[ 92 ] 1|1|92 त्रिमात्रः प्लुतः
[ 93 ] 1|1|93 उच्चैरुदात्तः
[ 94 ] 1|1|94 नीचैरनुदात्तः
[ 95 ] 1|1|95 समाहारः स्वरितः
[ 96 ] 1|1|96 तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम्
[ 97 ] 1|1|97 ह्रस्वं लघुः
[ 98 ] 1|1|98 संयोगे गुरुः
[ 99 ] 1|1|99 दीर्घं च
[ 100 ] 1|1|100 मुख-नासिका-वचनोऽनुनासिकः
[ 101 ] 1|1|101 तुल्यस्थानास्यप्रयत्नः सवर्णः
[ 102 ] 1|1|102 नाज्झलौ
[ 103 ] 1|1|103 अं इत्यनुस्वारः
[ 104 ] 1|1|104 अः इति विसर्जनीयः
[ 105 ] 1|1|105 ईदूदेद्-द्विवचनं प्रगृह्यम्
[ 106 ] 1|1|106 अमू अमी
[ 107 ] 1|1|107 निपातः केवलाजनाङ्
[ 108 ] 1|1|108 ओत्
[ 109 ] 1|1|109 सम्बुद्धावितौ वा
[ 110 ] 1|1|110 उञ्
[ 111 ] 1|1|111 ऊँ वास्य
[ 112 ] 1|1|112 सर्व-विश्वावुभोभयौ डतर-डतमावितरान्यतरावन्यत्वौ समसिमौ नेमश्च सर्वनामानि
[ 113 ] 1|1|113 त्यत्-तद्यदेतद्-अदसिदम्-एक-द्वि-युष्मदस्मद्-भवतु-किमश्च
[ 114 ] 1|1|114 पूर्वपरावर-दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्
[ 115 ] 1|1|115 स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्
[ 116 ] 1|1|116 अन्तरमपुरि बहिर्योगोपसंव्यानयोः
[ 117 ] 1|1|117 प्राग्रीश्वरान्निपाताः
[ 118 ] 1|1|118 असत्त्वे च-वा-ह-अह-एव-एवम्-नूनम्-शश्वत्-सूपत्-कूपत्-कुवित्-नेत्-चेत्-चण्-कच्चिद्-यत्र-नह-हन्त-माकिर्-नकिम्-मा-माङ्-न-नञ्-नहयः
[ 119 ] 1|1|119 वाव-त्वाव-त्वै-तुवै-न्वै-नुवै-रै-वै-श्रौषड्-वौषड्-वषड्-बड्-बाड्-वेट्-पाट्-प्याट्-फट्-छंबड्-अधात्-स्वधा-स्वाहा-अलम्-चन-हयः
[ 120 ] 1|1|120 अथ-ओम्-अथो-नो-भो-भगो-अघो-हंहो-हो-अहो-आहो-उताहो-हा-ही-हे-है-हये-अयि-अये-अररे-अङ्ग-रे-अरे-अबे-ननवः
[ 121 ] 1|1|121 शुकम्-सुकम्-नुकम्-नहिकम्-ऊम्-हुम्-उञ्-सुञ्-कम्-हम्-किम्-हिम्-अत्-कद्-यत्-तत्-इत्-चित्-क्वित्-स्वित्-उत्-बत-इव-तु-नवः
[ 122 ] 1|1|122 यच्च-कच्चन-किमुत-किल-किङ्किल-किंस्विद्-उतस्विद्-आहोस्विद्-अहह-नहवै-नवै-नवा-अन्यद्-अन्यत्र-शप्-अथकिम्-विषु-पशु-खलु-यदिनाम-यदुत-प्रत्युत-यदा-जातु-यदयः
[ 123 ] 1|1|123 यथाकथाच-यथा-तथा-पुत्-घ-पुरा-यावत्-तावद्-दिष्ट्या-मर्या-आम-नाम-स्म-इतिह-सह-अमा-समम्-सत्रा-साकम्-सार्धम्-ईम्-आः-सीम्-आम-इतयः
[ 124 ] 1|1|124 अहम्-शुभम्-कृतम्-पर्याप्तम्-येन-तेन-चिरेण-अन्तरेण-ते-मे-चिराय-अह्नाय-चिराद्-अकस्मात्-चिरस्य-अन्योन्यस्य-मम-एकपदेऽग्रे-प्रगे-प्राह्णे-हेतौ-रात्रौ-वेलायाम्-मात्रायामित्यादयः सुप्प्रतिरूपाः
[ 125 ] 1|1|125 अस्ति-नास्ति-असि-अस्मि-विद्यते-भवति-एहि-ब्रूहि-मन्ये-शङ्के-अस्तु-भवतु-पूर्यते-स्याद्-आस-आह-वर्तते-नवर्तते-याति-नयाति-पश्य-पश्यत-आदह-आदङ्क-आतङ्कादयस्तिङ्प्रतिरूपाः
[ 126 ] 1|1|126 अप्रतिरूपादयश्च
[ 127 ] 1|1|127 प्र-परा-अप-सम्-अनु-अव-निर्-दुर्-वि-आङ्-नि-अधि-प्रति-परि-उप-अति-अपि-सु-उद्-अभयः
[ 128 ] 1|1|128 उपसर्गाः क्रियायोगे
[ 129 ] 1|1|129 श्रद् दधातौ
[ 130 ] 1|1|130 अन्तर् णत्वाङ्-किविधिषु
[ 131 ] 1|1|131 गतयश्च
[ 132 ] 1|1|132 कारिका-च्वि-डाचश्च
[ 133 ] 1|1|133 ऊर्युरर्युरुरी चाङ्गीकारे
[ 134 ] 1|1|134 पाम्पी-धूसी-ताल्याताली-वेताली च विस्तारे
[ 135 ] 1|1|135 वार्दाली-सेवाली-केवाली-कौपास्यालोष्टी-सकला-श्रंसकला-ध्वंसकला-भ्रंसकला-मस्मसा-मसमसा च हिंसायाम्
[ 136 ] 1|1|136 गुलुगुधा पीडायाम्
[ 137 ] 1|1|137 आक्ली-विक्ली-फली-फलू विकारे
[ 138 ] 1|1|138 सजूः सहार्थे
[ 139 ] 1|1|139 वषड्-वौषड्-श्रौषट्-स्वाहा-स्वधा सम्प्रदाने
[ 140 ] 1|1|140 प्रादुराविषौ प्राकाश्ये
[ 141 ] 1|1|141 अनुकरणं चानितिपरम्
[ 142 ] 1|1|142 आदरानादरयोः सदसती
[ 143 ] 1|1|143 भूषणेऽलम्
[ 144 ] 1|1|144 अन्तरपरिग्रहे
[ 145 ] 1|1|145 कणे-मनसी श्रद्धा-प्रतिघाते
[ 146 ] 1|1|146 पुरोऽस्तमव्यये
[ 147 ] 1|1|147 अच्छ गत्यर्थवदिभिः
[ 148 ] 1|1|148 अदोऽनुपदेशे
[ 149 ] 1|1|149 तिरोऽन्तर्धौ
[ 150 ] 1|1|150 कृञो वा
[ 151 ] 1|1|151 उपाजेऽन्वाजे सामर्थ्याधाने
[ 152 ] 1|1|152 साक्षान्मिथ्या-चिन्ता-भद्रा-रोचना-आमा-आस्था-अन्धा-प्राजर्या-प्राजरुहा-बीजरुहा-संसर्याश्च्व्यर्थे
[ 153 ] 1|1|153 अर्थेऽग्नौ-वशे-विकम्पने-विहसने-प्रतपने-शीतम्-लवणम्-उष्णम्-उदकम्-आर्द्रम्-प्रादुर्-आविर्-नमसश्च
[ 154 ] 1|1|154 अनत्याधान उरसि मनसि मध्ये पदे निवचने
[ 155 ] 1|1|155 नित्यं हस्ते पाणावुपयमने
[ 156 ] 1|1|156 प्राध्वं बन्धनानुकूल्ये
[ 157 ] 1|1|157 जीविकोपनिषदावौपम्ये
[ 158 ] 1|1|158 ते प्राग् धातोः
[ 159 ] 1|1|159 कर्मप्रवचनीयाः
[ 160 ] 1|1|160 अनुर्हेतुलक्षणे
[ 161 ] 1|1|161 सहार्थे
[ 162 ] 1|1|162 हीने
[ 163 ] 1|1|163 उपोऽधिके च
[ 164 ] 1|1|164 अप-परी वर्जने
[ 165 ] 1|1|165 आङ् मर्यादाभिविध्योः
[ 166 ] 1|1|166 लक्षणेत्थम्भूताख्यान-भाग-वीप्सासु प्रति-पर्यनवः
[ 167 ] 1|1|167 अभिरभागे
[ 168 ] 1|1|168 प्रतिः प्रतिनिधि-प्रतिदानयोः
[ 169 ] 1|1|169 अधि-परी अनर्थकौ
[ 170 ] 1|1|170 सुः पूजायाम्
[ 171 ] 1|1|171 अतिरतिक्रमणे च
[ 172 ] 1|1|172 अपिः पदार्थ-सम्भावनान्ववसर्ग-गर्हा-समुच्चयेषु
[ 173 ] 1|1|173 अधिरीश्वरे
[ 174 ] 1|1|174 कृञा वा
[ 175 ] 1|1|175 तेऽव्ययम्
[ 176 ] 1|1|176 स्वर्-अन्तर्-सनुतर्-पुनर्-प्रातर्-सायम्-नक्तम्-अस्तम्-वस्तोर्-दिवा-दोषा-ह्यः-श्वः-कम्-शम्-योस्-मयस्-चनस्-अम्नस्-विहायसा-रोदसी-ओम्-भूर्भुवस्-स्वस्तयः
[ 177 ] 1|1|177 समया-निकषा-अन्तरा-बहिर्-असाम्प्रतम्-अद्धा-सत्यम्-इद्धा-मुधा-मृषा-वृथा-मिथ्या-मिथो-मिथुर्मिथुनम्-अनिशम्-मुहुर्-अभीक्ष्णं-मङ्क्षु-झटिति-उच्चैर्-नीचैर्-अवश्यं-सामि-साचयः
[ 178 ] 1|1|178 विश्वग्-अन्वग्-आनुषक्-त्राजग्-द्राक्-स्राक्-ऋधक्-पृथग्-धिक्-हिरुक्-ज्योङ्-मनाक्-शनैर्-ईषत्-जोषम्-तूष्णीम्-कामम्-निकामम्-प्रकामम्-आराद्-अरम्-वरम्-परम्-चिरम्-तिरसः
[ 179 ] 1|1|179 नमः-स्वयम्-भूयः-प्रायः-प्रबाहुकम्-आर्यहलम्-कु-अलम्-बलवद्-अतीव-सुष्ठु-दुष्ठु-ऋते-सपदि-साक्षात्-सनात्-सनत्-सना-शु-सहसा-युगपद्-उपांशु-पुरतः-पुरस्तात्-पुरसः
[ 180 ] 1|1|180 संश्चत्-कुविद्-आविः-प्रादुरादयश्च
[ 181 ] 1|1|181 कृन्मेजन्तः
[ 182 ] 1|1|182 क्त्वा-तोसुन्-कसुनः
[ 183 ] 1|1|183 तद्धितस्तसादिः प्राग्धणः
[ 184 ] 1|1|184 अस्तात्यादिः प्राक् पाशपः
[ 185 ] 1|1|185 च्व्यादिः प्राक् समासान्तेभ्यः
[ 186 ] 1|1|186 कृत्वोऽर्थः
[ 187 ] 1|1|187 तसि-वति-ना-नाञ्-शस्-इच्-आम्-अमः
[ 188 ] 1|1|188 लुङ्-मुखस्वरयोरव्ययीभावः
[ 189 ] 1|1|189 घटादय आत्मनेपदिनः षितः
[ 190 ] 1|1|190 सर्वे मितः
[ 191 ] 1|1|191 जनी-जॄष्-क्नसु-रञ्जोऽमन्ताश्च
[ 192 ] 1|1|192 दलि-वलि-स्खलि-रणि-ध्वनि-क्षपि-त्रपयश्च
[ 193 ] 1|1|193 स्मृ आध्याने
[ 194 ] 1|1|194 दॄ भये
[ 195 ] 1|1|195 नॄ नये
[ 196 ] 1|1|196 श्रा पाके
[ 197 ] 1|1|197 मारण-तोषण-निशामनेषु ज्ञा
[ 198 ] 1|1|198 कम्पने चलिः
[ 199 ] 1|1|199 ऊर्जने छदिः
[ 200 ] 1|1|200 जिह्वोन्मन्थने लडिः
[ 201 ] 1|1|201 हर्ष-ग्लपनयोर्मदिः
[ 202 ] 1|1|202 ज्वल-ह्वल-ह्मल-नमोऽनुपसर्गा वा
[ 203 ] 1|1|203 ग्ला-स्ना-वनु-वमश्च
[ 204 ] 1|1|204 न कम्यमि-चमः
[ 205 ] 1|1|205 शम्वदर्शने
[ 206 ] 1|1|206 यम्वपरिवेषणे
[ 207 ] 1|1|207 स्खदिरवपरिभ्यां च
[ 208 ] 1|1|208 फण गतौ
[ 209 ] 1|1|209 धातोस्तिङ्-शित् सार्वधातुकम्
[ 210 ] 1|1|210 आर्धधातुकं शेषः
[ 211 ] 1|1|211 सन्-लिटौ च
[ 212 ] 1|1|212 लिङाशिषि
[ 213 ] 1|2|1 आदिरितान्त्येन समध्यः
[ 214 ] 1|2|2 उता सवर्गः
[ 215 ] 1|2|3 ता तत्कालः
[ 216 ] 1|2|4 अविधीयमानोऽण् ससवर्णः
[ 217 ] 1|2|5 दोऽपः
[ 218 ] 1|2|6 अनंशचिह्नमित्
[ 219 ] 1|2|7 अजुपदेशे
[ 220 ] 1|2|8 हलन्त्यम्
[ 221 ] 1|2|9 किमिटोऽत्
[ 222 ] 1|2|10 अविभक्तिशस्तसादौ तुस्माः
[ 223 ] 1|2|11 धातोरिर्
[ 224 ] 1|2|12 आदिर्ञिटुडवः
[ 225 ] 1|2|13 षः प्रत्ययस्य
[ 226 ] 1|2|14 चुटू
[ 227 ] 1|2|15 ल-श-क्वतद्धिते
[ 228 ] 1|2|16 न चुञ्चु-चण-चर-जाह-टीट-षड्गव-काम्येषु
[ 229 ] 1|2|17 उभयथोणादिषु
[ 230 ] 1|2|18 स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा
[ 231 ] 1|2|19 येन विधिस्तदन्तस्य
[ 232 ] 1|2|20 सु-सर्वाऽर्ध-दिक्छब्देभ्यो जनपदस्य
[ 233 ] 1|2|21 ऋतोर्वृद्धिमद्विधाववयवेभ्यः
[ 234 ] 1|2|22 प्रकृत्यधिकारे महदादिभिः
[ 235 ] 1|2|23 पदाधिकारेऽहन्नादिभिः
[ 236 ] 1|2|24 प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विधिस्तदादेरपञ्चम्याः
[ 237 ] 1|2|25 कृद्‍ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि
[ 238 ] 1|2|26 न प्रातिपदिकेन
[ 239 ] 1|2|27 यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे
[ 240 ] 1|2|28 सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य
[ 241 ] 1|2|29 पञ्चम्या परस्य
[ 242 ] 1|2|30 षष्ठ्यान्त्यस्य
[ 243 ] 1|2|31 ङित्
[ 244 ] 1|2|32 अन्त्याभावेऽन्त्यसदेशस्य
[ 245 ] 1|2|33 परस्यादेः
[ 246 ] 1|2|34 शिदनेकाल् सर्वस्य
[ 247 ] 1|2|35 टकितावाद्यन्तौ
[ 248 ] 1|2|36 मिदचोऽन्त्यात् परः
[ 249 ] 1|2|37 ऋकोऽणो रलौ
[ 250 ] 1|2|38 निर्दिश्यमानस्यादेशाः
[ 251 ] 1|2|39 स्थानेऽन्तरतमः
[ 252 ] 1|2|40 एच इग्घ्रस्वादेशे
[ 253 ] 1|2|41 इको गुणवृद्धी
[ 254 ] 1|2|42 अचो ह्रस्वदीर्घप्लुताः
[ 255 ] 1|2|43 स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ
[ 256 ] 1|2|44 अचः परस्मिन् पूर्वविधौ
[ 257 ] 1|2|45 न पदान्त-द्विर्वचन-सवर्णाऽनुस्वार-जश्-चर्विधिषु
[ 258 ] 1|2|46 स्वर-दीर्घ-यलोपेषु लोपः
[ 259 ] 1|2|47 वर-क्वि-लुक्-कखोपधाऽऽत्वेषु
[ 260 ] 1|2|48 पूर्वत्रासिद्धे चाऽसंयोगादि-लोप-लत्व-णत्वेषु
[ 261 ] 1|2|49 आदिष्टादचः पूर्वस्य
[ 262 ] 1|2|50 द्विर्वचनेऽचि
[ 263 ] 1|2|51 णिच्यनित्
[ 264 ] 1|2|52 आद्यन्तवदेकस्मिन्
[ 265 ] 1|2|53 प्रकृतिवदनुकरणम्
[ 266 ] 1|2|54 एकदेशविकृतमनन्यवत्
[ 267 ] 1|2|55 भूतपूर्वकत्वात् तद्वदुपचारः
[ 268 ] 1|2|56 भाविनि भूतवदुपचारः
[ 269 ] 1|2|57 अवयवेऽप्यवयविवदुपचारः
[ 270 ] 1|2|58 प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्
[ 271 ] 1|2|59 न लुमता प्रकृतेः
[ 272 ] 1|2|60 णियकोः
[ 273 ] 1|2|61 उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ
[ 274 ] 1|2|62 यथासंख्यमनुदेशः समानाम्
[ 275 ] 1|2|63 विवक्षातः कारकाणि
[ 276 ] 1|2|64 सूत्रे लिङ्गवचनाद्यप्रामाण्यमविवक्षातः
[ 277 ] 1|2|65 अपेक्षातोऽधिकारः
[ 278 ] 1|2|66 एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः
[ 279 ] 1|2|67 एकयोगनिर्दिष्टानामप्येकदेशोऽनुवर्तते
[ 280 ] 1|2|68 चानुकृष्टमुत्तरत्र नानुवर्तते
[ 281 ] 1|2|69 क्वचिदनुवर्तते
[ 282 ] 1|2|70 अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा
[ 283 ] 1|2|71 विशेषातिदिष्टः प्रकृतं न बाधते
[ 284 ] 1|2|72 अर्थवशाद् विभक्तिविपरिणामः
[ 285 ] 1|2|73 समर्थः पदविधिः
[ 286 ] 1|2|74 अर्थवद्‍ग्रहणे नानर्थकस्य
[ 287 ] 1|2|75 न वर्णाऽन्-इन्-अस्-मन्-ग्रहणेषु
[ 288 ] 1|2|76 लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्
[ 289 ] 1|2|77 प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि
[ 290 ] 1|2|78 प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि
[ 291 ] 1|2|79 न तिबनुबन्धगणैकाज्ग्रहणेषु
[ 292 ] 1|2|80 आगमा यद्‍गुणीभूतास्तद्‍ग्रहणेन गृह्यन्ते
[ 293 ] 1|2|81 तन्मध्यपतितस्तद्‍ग्रहणेन गृह्यते
[ 294 ] 1|2|82 सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य
[ 295 ] 1|2|83 न वर्णाश्रय-प्रत्ययाऽऽत्व-पुग्-अत्वेड्-ढ्रस्वत्वानि वर्ण-विचाल-पुग्-घ्रस्व-टाबाऽऽल्लोप-सम्बुद्धिलोपानाम्
[ 296 ] 1|2|84 मतुब्विभक्त्युदात्तत्वं पूर्वनिघातस्य
[ 297 ] 1|2|85 असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे
[ 298 ] 1|2|86 नाजानन्तर्ये
[ 299 ] 1|2|87 गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः
[ 300 ] 1|2|88 प्रसिद्धे सहचरिते च
[ 301 ] 1|2|89 कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे
[ 302 ] 1|2|90 क्वचिदुभयगतिः
[ 303 ] 1|2|91 सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः
[ 304 ] 1|2|92 धातोः स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये कार्यविज्ञानम्
[ 305 ] 1|2|93 नञ्युक्तस्य तत्सदृशे
[ 306 ] 1|2|94 उक्तार्थानामप्रयोगः
[ 307 ] 1|2|95 निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः
[ 308 ] 1|2|96 सन्नियोगशिष्टानामेकापायेऽन्यतरस्याप्यपायः
[ 309 ] 1|2|97 नान्वाचीयमाननिवृत्तौ प्रधानस्य
[ 310 ] 1|2|98 निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य
[ 311 ] 1|2|99 एकानुबन्धकग्रहणे न द्व्यनुबन्धकस्य
[ 312 ] 1|2|100 नानुबन्धकृतान्यसारूप्यानेजन्तत्वानेकाल्त्वानि
[ 313 ] 1|2|101 समासान्ताऽऽगम-संज्ञा-ज्ञापक-गण-नञ्-निर्दिष्टान्यनित्यानि
[ 314 ] 1|2|102 उत्सर्गापवादयोरपवादो विधिर्बलवान्
[ 315 ] 1|2|103 अपवादविषये क्वचिदुत्सर्गस्यापि समावेशः
[ 316 ] 1|2|104 पुरस्तादपवादा अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते
[ 317 ] 1|2|105 मध्येऽपवादाः पूर्वान्
[ 318 ] 1|2|106 कृद्‍वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्
[ 319 ] 1|2|107 यं विधिं प्रत्युपदेशोऽनर्थकः स विधिर्बाध्यते, यस्य तु विधेर्निमित्तमेव नासौ बाध्यते
[ 320 ] 1|2|108 येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधकः
[ 321 ] 1|2|109 बलवन्नित्यमनित्यात्
[ 322 ] 1|2|110 अन्तरङ्गं बहिरङ्गात्
[ 323 ] 1|2|111 निरवकाशं सावकाशात्
[ 324 ] 1|2|112 वार्णात् प्राकृतम्
[ 325 ] 1|2|113 सम्प्रसारणं सम्प्रसारणाश्रयं च
[ 326 ] 1|2|114 उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः
[ 327 ] 1|2|115 लुगन्तरङ्गेभ्यः
[ 328 ] 1|2|116 सर्वेभ्यो लोपः
[ 329 ] 1|2|117 लोपादजादेशः
[ 330 ] 1|2|118 आदेशादागमः
[ 331 ] 1|2|119 आगमात् सर्वादेशः
[ 332 ] 1|2|120 विप्रतिषेधे परं कार्यम्
[ 333 ] 1|2|121 सकृद्‍गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव
[ 334 ] 1|2|122 पुनःप्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम्
[ 335 ] 1|2|123 क्वचित् पूर्वम्
[ 336 ] 1|2|124 नानिष्टार्था शास्त्रप्रवृत्तिः
[ 337 ] 1|2|125 प्रकृतिवृत्तेः पुनर्वृत्तावविधिर्निष्ठितस्य
[ 338 ] 1|2|126 यावत्सम्भवस्तावद्विधिः
[ 339 ] 1|2|127 पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः
[ 340 ] 1|2|128 अकृतकारि खल्वपि शास्त्रम्
[ 341 ] 1|2|129 कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्
[ 342 ] 1|2|130 यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम्
[ 343 ] 1|2|131 प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः
[ 344 ] 1|2|132 समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः
[ 345 ] 1|2|133 व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः
[ 346 ] 1|2|134 अभिधानलक्षणाः कृत्-तद्धित-समासाः
[ 347 ] 1|2|135 प्रत्ययः परः
[ 348 ] 1|3|1 तिजः क्षमायां सन्
[ 349 ] 1|3|2 कितः संशयप्रतीकारयोः
[ 350 ] 1|3|3 गुपो गर्हायाम्
[ 351 ] 1|3|4 बधेरेर्दीर्घश्च
[ 352 ] 1|3|5 मानो विचारणायाम्
[ 353 ] 1|3|6 शान्दानोर्वा
[ 354 ] 1|3|7 तुमर्हादिच्छायाम्
[ 355 ] 1|3|8 आशङ्कायां च
[ 356 ] 1|3|9 नेच्छासनः
[ 357 ] 1|3|10 सुपः कर्मणः काम्यच्
[ 358 ] 1|3|11 अनव्ययादमः क्यज्वा
[ 359 ] 1|3|12 अधिकरणाच्चोपमानादाचारे
[ 360 ] 1|3|13 कर्तुर्विप्
[ 361 ] 1|3|14 गल्भ-क्लीब-होडेभ्यो ङित्
[ 362 ] 1|3|15 क्यङ्
[ 363 ] 1|3|16 च्व्यर्थे भृशोत्सुक-शीघ्र-चपल-पण्डिताण्डर-कण्डर-मेधा-शुचि-नील-हरित-फेन-मन्द-भद्रेभ्यः
[ 364 ] 1|3|17 संश्चत्-तृपद्-रेहद्-वेहद्-वर्चसोजसां लोपश्च
[ 365 ] 1|3|18 उदभि-दुस्-सुभ्यो मनसः
[ 366 ] 1|3|19 डाज्लोहित-जिह्म-श्याम-धूम-चर्म-हर्ष-गर्व-नर्म-सुख-दुःख-मूर्च्छा-निद्रा-कृपा-करुणादिभ्यः क्यष्
[ 367 ] 1|3|20 तस्मै क्रामति कष्ट-कक्ष-सत्र-गहनेभ्यः कल्क-चिकीर्षायां क्यङ्
[ 368 ] 1|3|21 तं वर्तयति रोमन्थाद्धनुचलने
[ 369 ] 1|3|22 बाष्पोष्म-फेनेभ्य उद्वमने
[ 370 ] 1|3|23 सुख-दुःख-तृप्र-कृच्छ्राऽस्राऽलीक-करुण-कृपण-सोढ-प्रतीपेभ्योऽनुभवे
[ 371 ] 1|3|24 शब्द-बैर-कलहाऽभ्र-कण्व-मेघाऽटाऽट्ट-शीका-सोटा-कोटा-पोटा-प्रुष्वाऽटाट-सुदिन-दुर्दिन-नीहारेभ्यः करणे
[ 372 ] 1|3|25 तपसः क्यच्
[ 373 ] 1|3|26 नमसः पूजायाम्
[ 374 ] 1|3|27 वरिवसः परिचर्यायाम्
[ 375 ] 1|3|28 चित्रङः आश्चर्ये
[ 376 ] 1|3|29 कण्डूञ्-असु-वल्गु-मन्तु-महीङ्-हृणीङ्-वेङ्-लाङ्-वेड्-लाड्-लेड्-लोड्-उरुष्-इरस्-तिरस्-दुवस्-इयस्-उषस्-इरज्-भिषज्-भिष्णुज्भ्यो यक्
[ 377 ] 1|3|30 एला-वेला-केला-खेला-मेधा-मगध-इरध-इषुध-कुषुभ-सुख-दुःख-गद्गद-अगद-तरण-चरण-चुरण-उरण-भुरण-तन्तस-पम्पस-अरर-समर-सपरेभ्यश्च
[ 378 ] 1|3|31 धातोर्हलादेरेकाचः क्रियासमभिहारे यङ्
[ 379 ] 1|3|32 लुग् बहुलम्
[ 380 ] 1|3|33 अट्यर्ति-सूत्रि-मूत्रि-सूच्यशूर्णुभ्यः
[ 381 ] 1|3|34 कौटिल्य एव गत्यर्थेभ्यः
[ 382 ] 1|3|35 लुप-सद-चर-जप-जभ-दह-दश-गॄभ्यो भावगर्हायाम्
[ 383 ] 1|3|36 न शुभ-रुच-गृणातिभ्यः
[ 384 ] 1|3|37 चुरादिभ्यो णिच्
[ 385 ] 1|3|38 सुपो धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च
[ 386 ] 1|3|39 मुण्ड-मिश्र-श्लक्ष्ण-लवण-लघु-पटु-प्रभृतीनि करोति
[ 387 ] 1|3|40 स्थूलादीनाचष्टे च
[ 388 ] 1|3|41 सत्याऽर्थ-वेदानाम् आपुक् च
[ 389 ] 1|3|42 श्वेताश्वाऽश्वतर-गालोडिताऽऽह्वरकाणाम् अश्व-तरेत-कलोपश्च
[ 390 ] 1|3|43 कृत-त्वच-वर्णान् गृह्णाति
[ 391 ] 1|3|44 हलि-कल्योरच्च
[ 392 ] 1|3|45 व्रताद् भोजने तन्निवृत्तौ च
[ 393 ] 1|3|46 रूपान्निध्याने
[ 394 ] 1|3|47 पाशाद् विमोचने संयमने च
[ 395 ] 1|3|48 तूस्ताद् विहनने
[ 396 ] 1|3|49 लोम्नोऽनुमार्जने
[ 397 ] 1|3|50 वस्त्रात् समाच्छादने परिधाने च
[ 398 ] 1|3|51 तेनातिक्रामति
[ 399 ] 1|3|52 सेना-वीणा-वर्म-चूर्ण-तूल-श्लोक-वासोवासीभ्योऽभियानोपगान-सन्नहनाऽवध्वंसनाऽवकोषणोपस्तवनोन्मोचन-परिच्छेदनेषु
[ 400 ] 1|3|53 अङ्गात् तन्निरस्यति ङित्
[ 401 ] 1|3|54 पुच्छाद् उदसने व्यसने पर्यसने च
[ 402 ] 1|3|55 भाण्डात् समाचयने
[ 403 ] 1|3|56 चीवरादर्जने परिधाने च
[ 404 ] 1|3|57 धातोर्हेतुव्यापारे
[ 405 ] 1|3|58 आख्यानात् कृतस्तदाचष्ट इति कृल्‍लुक् प्रकृति-प्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकम्
[ 406 ] 1|3|59 क्रियान्वाख्यानाच्च
[ 407 ] 1|3|60 नाख्यानात्
[ 408 ] 1|3|61 दृश्यर्थायां च प्रवृत्तौ
[ 409 ] 1|3|62 आङ्लोपश्च कालात्यन्तसंयोगे मर्यादायाम्
[ 410 ] 1|3|63 चित्रीकरणे प्रापि
[ 411 ] 1|3|64 नक्षत्रयोगे ज्ञि
[ 412 ] 1|3|65 गुपू-धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आयो वा
[ 413 ] 1|3|66 ऋतेरीयङ्
[ 414 ] 1|3|67 कमेर्णिङ्
[ 415 ] 1|3|68 नित्यं शित्यायादयः
[ 416 ] 1|3|69 अनेकाचो लिट आम् कृभ्वस्तीनां च लिट्यनुप्रयोगः
[ 417 ] 1|3|70 इजादेर्गुरुमतोऽनृच्छूर्णोः
[ 418 ] 1|3|71 दयाऽयाऽऽस्-कास्भ्यश्च
[ 419 ] 1|3|72 जाग्रुषो वा
[ 420 ] 1|3|73 भी-ह्री-भृ-हुवां श्लुवच्च
[ 421 ] 1|3|74 विदेः किच्च
[ 422 ] 1|3|75 लोटः कृञश्च लोट्यनुप्रयोगः
[ 423 ] 1|3|76 स्य-तासी लृ-लुटोः
[ 424 ] 1|3|77 लुङि सिच्
[ 425 ] 1|3|78 स्पृशि-मृशि-कृषि-तृपि-दृपिभ्यो वा
[ 426 ] 1|3|79 दा-धा-गाति-पिबति-स्था-भूभ्यः परस्मैपदे लुक्
[ 427 ] 1|3|80 शा-च्छा-सा-घ्रा-धेड्भ्यो वा
[ 428 ] 1|3|81 तनादिभ्यस्त-थासोः
[ 429 ] 1|3|82 शल इगुपधाददृशोऽनिटः क्सः
[ 430 ] 1|3|83 श्लिषः
[ 431 ] 1|3|84 नाऽसत्त्वाऽऽश्लेषे
[ 432 ] 1|3|85 णि-श्रि-द्रु-स्रु-कमिभ्यः कर्तरि चङ्
[ 433 ] 1|3|86 धेट्-‍श्विभ्यां वा
[ 434 ] 1|3|87 शास्यसु-ख्या-वचिभ्योऽङ्
[ 435 ] 1|3|88 ऋसृभ्यां वा
[ 436 ] 1|3|89 लिपि-सिचि-ह्वयतिभ्यः
[ 437 ] 1|3|90 आत्मनेपदे वा
[ 438 ] 1|3|91 लृदिद्-द्युतादि-पुष्यत्यादिभ्यः परस्मैपदे
[ 439 ] 1|3|92 इरिज्-जॄ-श्वि-स्तम्भु-म्रुचु-म्लुचु-ग्रुचु-ग्लुचु-ग्लुञ्चुभ्यो वा
[ 440 ] 1|3|93 पदस्ते चिण् तलुक् च
[ 441 ] 1|3|94 सृजः श्रद्धावति
[ 442 ] 1|3|95 दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिभ्यो वा
[ 443 ] 1|3|96 अचः कर्मकर्तरि
[ 444 ] 1|3|97 दुहश्च
[ 445 ] 1|3|98 शेषेभ्यो नित्यम्
[ 446 ] 1|3|99 न कर्मयोगे
[ 447 ] 1|3|100 रुधश्च
[ 448 ] 1|3|101 भावकर्मणोः
[ 449 ] 1|3|102 नानोस्तपः
[ 450 ] 1|3|103 सार्वधातुके यक्
[ 451 ] 1|3|104 कर्मकर्तरि च
[ 452 ] 1|3|105 न दुहः
[ 453 ] 1|3|106 णि-श्रि-ब्रूञ्-आत्मनेपदाऽकर्मक-भूषाकर्म-किरादि-श्रन्थ-ग्रन्थ-सन्-स्नु-नमिभ्यश्चिण् च
[ 454 ] 1|3|107 तपस्तपःकर्मकात्
[ 455 ] 1|3|108 कर्तरि शप्
[ 456 ] 1|3|109 अदादिभ्यो लुक्
[ 457 ] 1|3|110 जुहोत्यादिभ्यः श्‍लुः
[ 458 ] 1|3|111 दिवादिभ्यः श्यन्
[ 459 ] 1|3|112 सृजः श्राद्धे
[ 460 ] 1|3|113 भ्राश-भ्लाश-भ्रमु-क्रमु-क्लमु-त्रसि-त्रुटि-लषिभ्यो वा
[ 461 ] 1|3|114 यसोऽनुपसर्गात्
[ 462 ] 1|3|115 संयसश्च
[ 463 ] 1|3|116 कुषिरजोः कर्मकर्तरि परस्मैपदं च
[ 464 ] 1|3|117 तुदादिभ्यः शः
[ 465 ] 1|3|118 रुधादीनां श्‍नम्
[ 466 ] 1|3|119 तनादिभ्य उः
[ 467 ] 1|3|120 स्वादिभ्यः श्‍नुः
[ 468 ] 1|3|121 श्रु-कृव्-धिवां शृ-कृ-धि च
[ 469 ] 1|3|122 अक्षो वा
[ 470 ] 1|3|123 तनूकरणे तक्षः
[ 471 ] 1|3|124 स्तन्भु-स्तुन्भु-स्कन्भु-स्कुन्भु-स्कुभ्यः
[ 472 ] 1|3|125 श्‍ना क्र्यादिभ्यश्च
[ 473 ] 1|3|126 हलो हौ शानच्
[ 474 ] 1|3|127 बहुलम्
[ 475 ] 1|3|128 भावकर्मणोराण्यतः
[ 476 ] 1|3|129 तव्यत्-तव्याऽनीयरः
[ 477 ] 1|3|130 वास्तव्यः कर्तरि
[ 478 ] 1|3|131 प्रवचनीयोपस्थानीय-रमणीयादयो वा
[ 479 ] 1|3|132 स्नानीयादयः करणे
[ 480 ] 1|3|133 दानीयादयः सम्प्रदाने
[ 481 ] 1|3|134 समावर्तनीयादयोऽपादाने
[ 482 ] 1|3|135 स्थानीयादयोऽधिकरणे
[ 483 ] 1|3|136 केलिमर् कर्मकर्तरि
[ 484 ] 1|3|137 अचो यत्
[ 485 ] 1|3|138 भव्य-गेय-जन्य-रम्याः कर्तरि वा
[ 486 ] 1|3|139 स्थेयोऽधिकरणे
[ 487 ] 1|3|140 पोरदुपधात्
[ 488 ] 1|3|141 शकि-तकि-चति-यति-शसि-सहि-वधि-यजि-भजिभ्यः
[ 489 ] 1|3|142 गद-मद-यमिभ्योऽनुपसर्गे
[ 490 ] 1|3|143 चरेराङि चागुरौ
[ 491 ] 1|3|144 अवद्य-पण्य-वर्या गर्ह्य-विक्रेयाऽनिरोधेषु
[ 492 ] 1|3|145 वह्यं करणम्
[ 493 ] 1|3|146 अर्यः स्वामि-वैश्ययोः
[ 494 ] 1|3|147 उपसर्या काल्या प्रजने
[ 495 ] 1|3|148 कर्तर्यजर्यं सङ्गते
[ 496 ] 1|3|149 वदः सुपि क्यप् च
[ 497 ] 1|3|150 मृषोद्यम्
[ 498 ] 1|3|151 भुवः
[ 499 ] 1|3|152 भावे हनस्त च
[ 500 ] 1|3|153 इण्-स्तु-शासु-वृञ्-दृ-जुषिभ्यः
[ 501 ] 1|3|154 ऋदुपधाच्चाऽनृचि-क्‍लृपि-चृतेः
[ 502 ] 1|3|155 खनेरी च
[ 503 ] 1|3|156 भृञोऽसंज्ञायाम्
[ 504 ] 1|3|157 समि वा
[ 505 ] 1|3|158 कृ-वृषि-मृजि-शंसि-दुहि-गुहिभ्यः
[ 506 ] 1|3|159 कृष्टपच्याः कर्मकर्तरि
[ 507 ] 1|3|160 रुच्याऽव्यथ्यौ कर्तरि
[ 508 ] 1|3|161 राजसूय-सूर्यौ यज्ञ-देवतयोः
[ 509 ] 1|3|162 भिद्योद्ध्यौ नदे
[ 510 ] 1|3|163 तिष्य-पुष्य-सिध्या नक्षत्रे
[ 511 ] 1|3|164 युग्यं च पत्रे
[ 512 ] 1|3|165 आज्यं घृते
[ 513 ] 1|3|166 कुप्यं धने
[ 514 ] 1|3|167 जयतेर्हलौ
[ 515 ] 1|3|168 वौ नी-पूङ्भ्यां कल्क-मुञ्जयोः
[ 516 ] 1|3|169 पदाऽस्वैरि-पक्ष्य-बाह्यासु ग्रहः
[ 517 ] 1|3|170 ऋ-हलोर्ण्यत्
[ 518 ] 1|3|171 पाणौ सृजः
[ 519 ] 1|3|172 समवपूर्वाच्च
[ 520 ] 1|3|173 ओरावश्यके
[ 521 ] 1|3|174 आसु-यु-वपि-रपि-लपि-त्रपि-चम्यानमि-दमिभ्यः
[ 522 ] 1|3|175 अमावसोऽधिकरणे णिद् वा
[ 523 ] 1|3|176 आङि प्लु-पतिभ्यां कर्तरि च
[ 524 ] 1|3|177 प्रणाय्योऽसम्मत-निष्कामयोः
[ 525 ] 1|3|178 पाय्य-धाय्ये मान-सामिधेन्योः
[ 526 ] 1|3|179 याज्या दानर्चि
[ 527 ] 1|3|180 सान्नाय्य-निकाय्यौ हविर्निवासयोः
[ 528 ] 1|3|181 क्रतौ कुण्डपाय्य-सञ्चाय्यौ
[ 529 ] 1|3|182 अग्नावानाय्य-परिचाय्योपचाय्य-समूह्याः
[ 530 ] 1|3|183 चित्याग्निचित्ये च
[ 531 ] 1|3|184 कृत्याः प्रैषाऽतिसर्ग-प्राप्तकालेषु
[ 532 ] 1|3|185 ऊर्ध्वमौहूर्त्तिकेषु च
[ 533 ] 1|3|186 आवश्यकाऽधमर्ण्याऽर्ह-शक्तिषु च
[ 534 ] 1|3|187 कर्तरि ण्वुल्-तृज्-अचः
[ 535 ] 1|3|188 गलेचोपक-पादहारकादयः कर्मणि
[ 536 ] 1|3|189 अर्हतौ तृच्
[ 537 ] 1|3|190 पच-पत-वद-वश-व्रण-रण-क्षम-भृ-वृञ्-गुपि-सृपि-नृति-दृशि-मिषि-मिधि-मिहि-दिहि-रुहि-रुधि-वहादिभ्योऽच्
[ 538 ] 1|3|191 नद-भष-प्लु-गॄ-तॄ-दॄ-सूदि-दिवि-सिवि-चरि-चोरि-चिलि-गाहिभ्यष्टित्
[ 539 ] 1|3|192 ब्रुवः शित्
[ 540 ] 1|3|193 नन्दि-वाशि-मदि-नर्दि-साधि-शोभि-वर्धि-भीषि-भूषि-दूषि-सहि-दृपि-जल्पिभ्यो ल्युः
[ 541 ] 1|3|194 रमि-रुचि-कृति-तपि-तृदि-दहि-यु-पूभ्यः संज्ञायाम्
[ 542 ] 1|3|195 लुवो नो णश्च
[ 543 ] 1|3|196 समि क्रन्दि-कृषि-हृषिभ्यः
[ 544 ] 1|3|197 कर्मणि दम्यर्दि-नाशि-सूदिभ्यः
[ 545 ] 1|3|198 ग्रहि-स्थाऽपराधि-मन्त्रि-सम्मर्दिभ्यो णिनिः
[ 546 ] 1|3|199 उपावयो रुधः
[ 547 ] 1|3|200 उदि भासि-दसि-सहिभ्यः
[ 548 ] 1|3|201 श्रु-शा-विशि-वसि-वपि-रक्षिभ्यो नौ
[ 549 ] 1|3|202 याचि-व्रजि-वदि-वसि-व्याहृ-संव्यवहृभ्यो नञि
[ 550 ] 1|3|203 अचोऽचित्तवत्कर्तृकात्
[ 551 ] 1|3|204 अभौ भुवो भूते
[ 552 ] 1|3|205 परिव्योर्गुणश्च वा
[ 553 ] 1|3|206 विशयी विषयी च देशे
[ 554 ] 1|3|207 इगुपध-ज्ञा-प्री-कॄभ्यः कः
[ 555 ] 1|3|208 गिरो लश्च
[ 556 ] 1|3|209 आतश्चोपसर्गे
[ 557 ] 1|3|210 प्रसारिणो डः
[ 558 ] 1|3|211 व्याघ्राऽऽघ्रे प्राणि-नासिकयोः
[ 559 ] 1|3|212 पा-घ्रा-ध्मा-धेट्-दृशिभ्यः शः
[ 560 ] 1|3|213 धारि-पारि-वेद्युदेजि-चेति-साति-साहि-विन्दिभ्योऽनुपसर्गेभ्यः
[ 561 ] 1|3|214 लिपश्च
[ 562 ] 1|3|215 नौ संज्ञायाम्
[ 563 ] 1|3|216 गवादिषु विन्देः
[ 564 ] 1|3|217 दाञ्-धाञोर्वा
[ 565 ] 1|3|218 ज्वलादि-दु-नी-भूभ्यो णः
[ 566 ] 1|3|219 लिहि-श्लिष्याऽऽद्-व्यधि-श्वसि-तनीण्भ्यः
[ 567 ] 1|3|220 दूरे-क्षणे-फलेषु पचेः कर्मकर्तर्युश्चास्य वा
[ 568 ] 1|3|221 उपसर्गे श्यः
[ 569 ] 1|3|222 अवे हृ-साभ्याम्
[ 570 ] 1|3|223 समाङो स्रुवो वा
[ 571 ] 1|3|224 ग्रहः
[ 572 ] 1|3|225 गेहे कः
[ 573 ] 1|3|226 गस्थकन्
[ 574 ] 1|3|227 ण्युट् च
[ 575 ] 1|3|228 हाक्-हाङ्भ्यां व्रीहि-कालयोः
[ 576 ] 1|3|229 रञ्जि-नृति-खनिभ्यः शिल्पिनि ष्वुन्
[ 577 ] 1|3|230 प्रु-लूञ्-सृभ्यः साधुकारिणि वुन्
[ 578 ] 1|3|231 आशिषि च
[ 579 ] 1|4|1 कर्मण्यण्
[ 580 ] 1|4|2 ह्वावामश्च
[ 581 ] 1|4|3 शीलि-कामि-भक्ष्याचरीक्षि-क्षमिभ्यो णः
[ 582 ] 1|4|4 आतोऽनुपसर्गात् कः
[ 583 ] 1|4|5 समः ख्यः
[ 584 ] 1|4|6 आङो दश्च
[ 585 ] 1|4|7 प्रात् ज्ञश्च
[ 586 ] 1|4|8 सुपि स्था-पा-स्ना-त्राभ्यः
[ 587 ] 1|4|9 मूलविभुजोर्वीरुह-कुमुद-महीध्रोषर्बुधादयः
[ 588 ] 1|4|10 नखमुच-काकगुहौ हेतुकर्मणोः
[ 589 ] 1|4|11 शोकापनुद-तुन्दपरिमृजावानन्दकराऽलसयोः
[ 590 ] 1|4|12 हृञोऽज् वयोनुद्यमनयोः
[ 591 ] 1|4|13 आङस्ताच्छील्ये
[ 592 ] 1|4|14 अर्हः
[ 593 ] 1|4|15 स्तम्ब-कर्णयो रमिजपिभ्यां हस्तिसूचकयोः
[ 594 ] 1|4|16 घट-घटी-धनुर्दण्ड-यष्टि-त्सरु-लाङ्गलाङ्कुश-शक्ति-तोमरेषु ग्रहः
[ 595 ] 1|4|17 सूत्रे च धार्यर्थे
[ 596 ] 1|4|18 प्रहरणादिष्वदण्डादिषु धृञः
[ 597 ] 1|4|19 शमि धातोः संज्ञायाम्
[ 598 ] 1|4|20 किं-यत्-तद्-बहुषु कृञः
[ 599 ] 1|4|21 शीङः पार्श्वादौ करणे
[ 600 ] 1|4|22 उत्तानादौ कर्तरि
[ 601 ] 1|4|23 दिग्धसहे च
[ 602 ] 1|4|24 अधिकरणे
[ 603 ] 1|4|25 गिरौ डित्
[ 604 ] 1|4|26 चरेष्टः
[ 605 ] 1|4|27 भिक्षा-सेनाऽऽदायेषु च
[ 606 ] 1|4|28 पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सर्त्तेः
[ 607 ] 1|4|29 पूर्वे कर्तरि
[ 608 ] 1|4|30 कृञो हेतु-ताच्छील्यानुलोम्येष्वशब्द-श्लोक-कलह-गाथा-बैर-चाटु-सूत्र-मन्त्र-पदेषु
[ 609 ] 1|4|31 आद्यन्तानन्ताकार-बाह्वहर्-दिवा-विभा-निशा-प्रभा-भाश्-चित्र-कर्तृ-नान्दी-लिपि-लिबि-बलि-भक्ति-क्षेत्र-जङ्घा-धनुररुस्संख्या-दिवस-दिन-रजनी-दोषा-क्षपा-क्षणदासु च
[ 610 ] 1|4|32 भृतौ कर्मशब्दे
[ 611 ] 1|4|33 स्तम्ब-शकृतोरिन् व्रीहि-वत्सयोः
[ 612 ] 1|4|34 हरतेर्दृतिनाथयोः पशौ
[ 613 ] 1|4|35 फले-मल-रजस्सु ग्रहेः
[ 614 ] 1|4|36 देव-वातयोरापेः
[ 615 ] 1|4|37 आत्मोदर-कुक्षिषु भृञः खिन्
[ 616 ] 1|4|38 एजेः खश्
[ 617 ] 1|4|39 शुनी-स्तन-मुञ्ज-कूलास्य-पुष्पेषु धेटः
[ 618 ] 1|4|40 नासिका-नाडी-घटी-खरी-मुष्टिषु च
[ 619 ] 1|4|41 ध्मः पाणि-कर-वातेषु च
[ 620 ] 1|4|42 उदो रुजि-वहिभ्यां कूले
[ 621 ] 1|4|43 वहाभ्रयोर्लिहः
[ 622 ] 1|4|44 परिमाणार्थ-मित-नखेषु पचः
[ 623 ] 1|4|45 बहु-विध्वरुस्तिलेषु तुदः
[ 624 ] 1|4|46 वातशर्धयोरजिजहातिभ्याम्
[ 625 ] 1|4|47 असूर्योग्रयोर्दृशः
[ 626 ] 1|4|48 प्रिय-वशयोर्वदः
[ 627 ] 1|4|49 ललाटे तपः
[ 628 ] 1|4|50 तापेर्द्विषत्परयोर्णिलुक् च
[ 629 ] 1|4|51 पुरन्दर-भगन्दरौ संज्ञायाम्
[ 630 ] 1|4|52 इरम्मदश्च
[ 631 ] 1|4|53 वाचं-यमो व्रते
[ 632 ] 1|4|54 सर्वे सहः
[ 633 ] 1|4|55 सर्व-कूलाभ्र-करीषेषु च कषः
[ 634 ] 1|4|56 मेघर्त्ति-भयाभयेषु कृञः खः
[ 635 ] 1|4|57 क्षेम-प्रिय-मद्र-भद्रेष्वण् च
[ 636 ] 1|4|58 आशिते भुवो भावकरणयोः
[ 637 ] 1|4|59 भृ-वृजि-तॄ-तपि-दमि-सहिभ्यः संज्ञायाम्
[ 638 ] 1|4|60 धारेर्धर्च
[ 639 ] 1|4|61 सुत-मित-जन-पूर्व-हृदय-तुर-भुज-प्रव-प्लवेषु गमः
[ 640 ] 1|4|62 विहायसो विह च
[ 641 ] 1|4|63 तुरादिषु खड् च
[ 642 ] 1|4|64 डश्च
[ 643 ] 1|4|65 सर्व-सर्वत्रात्यन्तानन्तपुरःप्रतीप-ग्राम-गुरु-तल्पादिषु च
[ 644 ] 1|4|66 अग्रादि-मध्यान्ताध्व-दूर-पारागारादिषु तदन्तेषु च
[ 645 ] 1|4|67 खगागोरग-पतग-पन्नग-नगापगाशुगादयः संज्ञायाम्
[ 646 ] 1|4|68 सुदुरोरधिकरणे
[ 647 ] 1|4|69 निसो देशे
[ 648 ] 1|4|70 आशिषि हनः
[ 649 ] 1|4|71 अपात् क्लेश-तमसोः
[ 650 ] 1|4|72 दर्प-ज्वर-दोष-दुःखादिषु च
[ 651 ] 1|4|73 दारावाङोऽणन्त्यस्य च टः संज्ञायाम्
[ 652 ] 1|4|74 चारौ वा
[ 653 ] 1|4|75 समश्च
[ 654 ] 1|4|76 कुमार-शीर्षयोर्णिनिः
[ 655 ] 1|4|77 टग् लक्षणे जायापत्योः
[ 656 ] 1|4|78 लक्षणवति च
[ 657 ] 1|4|79 अचित्तवति
[ 658 ] 1|4|80 ब्रह्म-कृत-शत्रु-वृत्रादिषु च
[ 659 ] 1|4|81 हस्तघ्न-स्रुघ्न-शतघ्नी-समघ्न्यादयः संज्ञायाम्
[ 660 ] 1|4|82 गोघ्नः सम्प्रदाने च
[ 661 ] 1|4|83 हस्ति-बाहु-कपाटेषु शक्तौ
[ 662 ] 1|4|84 नगरे चाहस्तिनि
[ 663 ] 1|4|85 पाणिघ-ताडघौ शिल्पिनि
[ 664 ] 1|4|86 राजघः
[ 665 ] 1|4|87 गायोऽनुपसर्गात्
[ 666 ] 1|4|88 सुरा-शीध्वोः पिबः
[ 667 ] 1|4|89 आढ्य-सुभग-स्थूल-पलित-नग्नान्ध-प्रिय-तदन्तेष्वच्विष्वभूततद्भावे भुवः खिष्णुच्-खुकञौ
[ 668 ] 1|4|90 कृञः करणे ख्युन्
[ 669 ] 1|4|91 स्पृशोऽनुदके क्विन्
[ 670 ] 1|4|92 अञ्चेरुपसर्गे च
[ 671 ] 1|4|93 युजेः केवलात्
[ 672 ] 1|4|94 ऋत्विग्-दधृगुष्णिक्-क्रुञ्चः
[ 673 ] 1|4|95 दिक्-स्रजौ कर्मणि
[ 674 ] 1|4|96 समानान्य-त्यदादिषूपमानेषु दृशः क्स-कञौ च
[ 675 ] 1|4|97 भजो ण्विः
[ 676 ] 1|4|98 आतो विज्-मनिन्-क्वनिब्-वनिपः
[ 677 ] 1|4|99 अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते
[ 678 ] 1|4|100 क्विप् च
[ 679 ] 1|4|101 सत्-सू-द्विष-द्रुह-दुह-युज-विद-भिद्-छिद-जि-नी-राजभ्य उपसर्गेऽपि
[ 680 ] 1|4|102 अदोऽनन्ने
[ 681 ] 1|4|103 क्रव्ये वा
[ 682 ] 1|4|104 दुहो डुघः
[ 683 ] 1|4|105 आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनिः
[ 684 ] 1|4|106 सुप्यजातौ ताच्छील्ये
[ 685 ] 1|4|107 उत्प्रतिभ्यामाङि सर्तेः
[ 686 ] 1|4|108 साधौ
[ 687 ] 1|4|109 ब्रह्मणि वदः
[ 688 ] 1|4|110 कर्तर्युपमाने
[ 689 ] 1|4|111 व्रताभीक्ष्ण्ययोः
[ 690 ] 1|4|112 मनः
[ 691 ] 1|4|113 खश्चात्ममाने
[ 692 ] 1|4|114 भूते
[ 693 ] 1|4|115 करणे यजः
[ 694 ] 1|4|116 कर्मणि हनः कुत्सायाम्
[ 695 ] 1|4|117 क्विब् ब्रह्म-भ्रूण-वृत्रेषु
[ 696 ] 1|4|118 कृञः सु-पुण्य-पाप-कर्म-मन्त्र-पदेषु
[ 697 ] 1|4|119 सोमे सुञः
[ 698 ] 1|4|120 चेरग्नौ
[ 699 ] 1|4|121 कर्मण्यग्न्याख्यायाम्
[ 700 ] 1|4|122 अन्यत्रान्यतोऽपि चान्योऽपि च दृष्यते
[ 701 ] 1|4|123 विक्रियः कुत्सायामिनिः
[ 702 ] 1|4|124 दृशेः क्वनिप्
[ 703 ] 1|4|125 राज्ञि युधो हेतौ
[ 704 ] 1|4|126 सहे च
[ 705 ] 1|4|127 तयोः कृञः
[ 706 ] 1|4|128 सप्तम्यां जनेर्डः
[ 707 ] 1|4|129 पञ्चम्यामजातौ
[ 708 ] 1|4|130 जातावपि दृष्यते
[ 709 ] 1|4|131 उपसर्गे च संज्ञायाम्
[ 710 ] 1|4|132 असंज्ञायां च
[ 711 ] 1|4|133 अनोः कर्मणि
[ 712 ] 1|4|134 ब्रह्मज्य-वपुर्व्य-वार्च-वराह-पटह-परिखाः
[ 713 ] 1|4|135 क्तवतुः
[ 714 ] 1|4|136 भावकर्मणोः क्तः
[ 715 ] 1|4|137 कर्तरि चारम्भे क्रियायाः
[ 716 ] 1|4|138 श्लिष्-शीङ्-स्थास-वस-जन-रुह-जॄ-भजिभ्यः
[ 717 ] 1|4|139 गत्यर्थाकर्मक-पिबति-भुजिभ्योऽधिकरणे च
[ 718 ] 1|4|140 आहारार्थेभ्योऽकर्तरि
[ 719 ] 1|4|141 सु-यजिभ्यां ङवनिप्
[ 720 ] 1|4|142 जीर्यतेरतृन्
[ 721 ] 1|4|143 श्रु-सद-वसिभ्यो लिड् वा
[ 722 ] 1|4|144 लिटः क्वसुः
[ 723 ] 1|4|145 ईयिवान्-अनाश्वान्-अनूचानः
[ 724 ] 1|4|146 लुङ्
[ 725 ] 1|4|147 अविवक्षितविशेषे
[ 726 ] 1|4|148 व्यामिश्रे च
[ 727 ] 1|4|149 वसेर्जागरणसन्ततौ रात्रिशेषे
[ 728 ] 1|4|150 अनद्यतने लङ्
[ 729 ] 1|4|151 परोक्षे च प्रयोक्तुर्दर्शनार्हे प्रसिद्धे
[ 730 ] 1|4|152 अभिज्ञावचने ऌट्
[ 731 ] 1|4|153 न ह-शश्वद्-यत्सु
[ 732 ] 1|4|154 वाकाङ्क्षायाम्
[ 733 ] 1|4|155 परोक्षे लिट्
[ 734 ] 1|4|156 कृतस्यास्मरणे
[ 735 ] 1|4|157 अत्यन्तापह्नवे च
[ 736 ] 1|4|158 ह-शश्वतोर्लङ् च
[ 737 ] 1|4|159 प्रष्टव्ये चासन्नकाले
[ 738 ] 1|4|160 लट् स्मे
[ 739 ] 1|4|161 अपरोक्षे च
[ 740 ] 1|4|162 ननौ पृष्टप्रतिवचने
[ 741 ] 1|4|163 नन्वोर्वा
[ 742 ] 1|4|164 पुरि लुङ् चास्मे
[ 743 ] 1|4|165 तदादौ च
[ 744 ] 1|4|166 वर्तमाने लट्
[ 745 ] 1|4|167 प्रवृत्तोपरते
[ 746 ] 1|4|168 वृत्ताविरते
[ 747 ] 1|4|169 नित्यप्रवृत्ते
[ 748 ] 1|4|170 इच्छार्थेभ्यो लिङ् च
[ 749 ] 1|4|171 लटः शतृ-शानचावप्रथमा-समानाधिकरणे
[ 750 ] 1|4|172 सम्बोधने च
[ 751 ] 1|4|173 लक्षण-हेत्वोः क्रियायाः
[ 752 ] 1|4|174 कर्तुश्च लक्षणे
[ 753 ] 1|4|175 द्वयोः पर्यायेणाऽचयोगे
[ 754 ] 1|4|176 तत्त्वान्वाख्याने च
[ 755 ] 1|4|177 माङ्याक्रोशे
[ 756 ] 1|4|178 अस्ति-विद्यतीङ्-जुहोति-वेत्ति-जानातिभ्यो वा
[ 757 ] 1|4|179 प्रत्यये च तिङ्प्रकृतौ
[ 758 ] 1|4|180 नित्यमन्यत्रोत्तरपदे च
[ 759 ] 1|4|181 वेत्तेः श्वसुश्च
[ 760 ] 1|4|182 इङ्धारिभ्यां शतृ शक्तौ
[ 761 ] 1|4|183 द्विषः शत्रौ
[ 762 ] 1|4|184 सुञो यजमाने
[ 763 ] 1|4|185 अर्हः प्रशंसायाम्
[ 764 ] 1|4|186 पूङ्-यजिभ्यां शानन्
[ 765 ] 1|4|187 शक्ति-वयस्-ताच्छील्येषु शानच्
[ 766 ] 1|4|188 तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिष्वा क्वेः
[ 767 ] 1|4|189 तृन्
[ 768 ] 1|4|190 अलङ्‍कृञ्-निराकृञ्भ्यामिष्णुच्
[ 769 ] 1|4|191 उदि पचि-पति-मदिभ्यः
[ 770 ] 1|4|192 प्रापयोर्जनि-त्रपिभ्याम्
[ 771 ] 1|4|193 वृति-वृधि-सहि-चरि-रुचि-भ्राजिभ्यः
[ 772 ] 1|4|194 भुवः
[ 773 ] 1|4|195 जेश्च क्स्नुः
[ 774 ] 1|4|196 ग्ला-म्ला-स्था-क्षि-पचि-परिमृजिभ्यः स्नुः
[ 775 ] 1|4|197 त्रसि-गृधि-धृषि-क्षिपिभ्यः क्नुः
[ 776 ] 1|4|198 अष्टाभ्यः शमादिभ्यो घिनुण्
[ 777 ] 1|4|199 युज-भुज-भज-द्विष-द्रुह-दुह-दुष-त्यज-रञ्जिभ्यः
[ 778 ] 1|4|200 क्रीडि-मुषिभ्यामाङि
[ 779 ] 1|4|201 यसि-यमिभ्यां प्रे च
[ 780 ] 1|4|202 मथि-लपिभ्यां च
[ 781 ] 1|4|203 समि ज्वरि-पृणक्तिभ्याम्
[ 782 ] 1|4|204 वौ विच-कत्थ-स्रन्भु-कष-कस-लस-हनिभ्यः
[ 783 ] 1|4|205 अपे च लषः
[ 784 ] 1|4|206 अभावाहनश्च
[ 785 ] 1|4|207 संव्यनुप्रेषु वदः
[ 786 ] 1|4|208 समत्यपाभिव्यभिषु चरः
[ 787 ] 1|4|209 समनुव्यवेषु रुधः
[ 788 ] 1|4|210 विपरिप्रेषु सर्त्तेः
[ 789 ] 1|4|211 संव्योः सृजः
[ 790 ] 1|4|212 संप्रयोर्वसः
[ 791 ] 1|4|213 प्रव्योर्द्रुवः
[ 792 ] 1|4|214 परिव्योर्दहः
[ 793 ] 1|4|215 परौ देवृमुहिभ्याम्
[ 794 ] 1|4|216 क्षिप-रट-वद-वादि-देविभ्यो ण्वुल् च
[ 795 ] 1|4|217 निन्द-हिंस-क्लिश-खाद-विनाशि-व्याभाषाऽसूय्यनेकाज्भ्यो वुञ्
[ 796 ] 1|4|218 देवि-क्रुशोश्चोपसर्गे
[ 797 ] 1|4|219 चलनश्ब्दार्थादकर्मकाद् युच्
[ 798 ] 1|4|220 अङितो हलादेरात्मनेपदिनः
[ 799 ] 1|4|221 जुचङ्क्रम्य-दन्द्रम्य-सृ-गृधि-ज्वल-शुच-लष-पत-पदिभ्यः
[ 800 ] 1|4|222 क्रुधभूषार्थेभ्यश्च
[ 801 ] 1|4|223 न यान्त-सूद-दीप-दीक्षिभ्यः
[ 802 ] 1|4|224 लष-पत-पद-स्था-भू-वृष-हन-कम-गमशॄभ्य उकञ्
[ 803 ] 1|4|225 जल्प-भिक्ष-कुट्ट-लुण्ट-वृङः षाकन्
[ 804 ] 1|4|226 प्रे जू-सूभ्यामिनिः
[ 805 ] 1|4|227 जीण्-दृ-क्षि-श्रि-परिभू-वमाऽभ्यमाऽव्यथिभ्यः
[ 806 ] 1|4|228 दयि-पति-गृहि-स्पृहि-निद्रा-तन्द्रा-शीङ्-श्रद्धाभ्य आलुच्
[ 807 ] 1|4|229 दा-धेट्-सि-शद-सदो रुः
[ 808 ] 1|4|230 सृ-घस्यदः क्मरच्
[ 809 ] 1|4|231 भासि-मिदिभ्यां घुरच्
[ 810 ] 1|4|232 भञ्जेः कर्मकर्तरि
[ 811 ] 1|4|233 छिदि-भिदिभ्यां कुरच्
[ 812 ] 1|4|234 विदेश्च
[ 813 ] 1|4|235 इण्-जि-सृ-नशिभ्यः क्वरप्
[ 814 ] 1|4|236 गमेस्त च
[ 815 ] 1|4|237 जागुरूकः
[ 816 ] 1|4|238 यजि-जपि-दंशि-वदिभ्यो यङः
[ 817 ] 1|4|239 सहि-चलि-वहिभ्यः कि-किनौ
[ 818 ] 1|4|240 पापतिः
[ 819 ] 1|4|241 चक्रि-सस्रि-स्रिजि-जज्ञि-दधि-नेमयः
[ 820 ] 1|4|242 दीपि-कम्प्यजसि-हिंसि-कमि-स्मि-नमिभ्यो रः
[ 821 ] 1|4|243 सनाऽऽशंसि-भिक्षिभ्य उः
[ 822 ] 1|4|244 वेत्तीच्छत्योर्नुम्-छौ च
[ 823 ] 1|4|245 स्वपि-तृषि-धृषिभ्यो नजिङ्
[ 824 ] 1|4|246 शॄ-वन्दिभ्यामारुः
[ 825 ] 1|4|247 भियः क्रु-क्रुकन्-क्लुकनः
[ 826 ] 1|4|248 स्थेश-भास-पिस-कसो वरच्
[ 827 ] 1|4|249 यातेर्यङः
[ 828 ] 1|4|250 भ्राज-भास-पॄ-धुर्विद्युतोर्जि-ग्रावस्तुवः क्विप्
[ 829 ] 1|4|251 अन्येभ्योऽपि दृष्यते
[ 830 ] 1|4|252 श्रिञ्-द्रु-श्रु-ज्वायतस्तु-कटप्रु-परिव्रजां दीर्घश्च
[ 831 ] 1|4|253 वचि-प्रच्छ्योरसम्प्रसारणं च
[ 832 ] 1|4|254 ध्यः सम्प्रसारणं च
[ 833 ] 1|4|255 जुहोतेर्द्वे च
[ 834 ] 1|4|256 द्युति-गमोश्च
[ 835 ] 1|4|257 दृणातेर्ह्रस्वश्च
[ 836 ] 1|4|258 भुवः संज्ञायाम्
[ 837 ] 1|4|259 डुः शं-वि-सम्-प्रेषु
[ 838 ] 1|4|260 धः कर्मणि ष्ट्रन्
[ 839 ] 1|4|261 नी-दाप्-शसु-यु-युज-स्तु-तुद-सि-सिच-मिह-पत-पा-नहिभ्यः करणे
[ 840 ] 1|4|262 दंशेरषित्
[ 841 ] 1|4|263 सीर-सूकरास्ये पुवः
[ 842 ] 1|4|264 अर्त्ति-लू-धू-सू-खनि-सहि-वहि-चरिभ्य इत्रः
[ 843 ] 1|4|265 पुवः संज्ञायाम्
[ 844 ] 1|4|266 कर्तरि चर्षिदेवतयोः
[ 845 ] 1|4|267 ञीतः क्तः प्राग्वत्
[ 846 ] 1|4|268 मति-बुद्धि-पूजार्थेभ्यः
[ 847 ] 1|4|269 शीङ्-श्लिषि-सञ्ज्यञ्जि-लङ्गि-लिपि-तृपि-दृपि-क्रुधि-क्षुधि-रुहि-मुहि-दिहि-स्निहि-क्लमि-श्रम्यवत्रासि-सुधाञ्-भृ-पॄ-मदि-मुदिप्रभृतिभ्यः
[ 848 ] 1|4|270 शीलि-रक्षि-क्षमि-कमि-जुषि-रुषि-तुषि-हृषिभ्यः
[ 849 ] 1|4|271 क्रुशि-यसिभ्यामाङि
[ 850 ] 1|4|272 रभेः समि च
[ 851 ] 1|4|273 यमेरुदि च
[ 852 ] 1|4|274 अभिव्याङि हृञः
[ 853 ] 1|4|275 नञि मृङः
[ 854 ] 1|4|276 कषेरनिटो भविष्यति च
[ 855 ] 1|4|277 सर्वेभ्यो हेतुसम्पत्तौ वा
[ 856 ] 1|4|278 लिङ्लोटावाशिषि
[ 857 ] 2|1|1 कृ-वा-पा-जि-मि-स्वदि-साध्यशूभ्य उण् बहुलं कर्तरि वर्तमाने संज्ञायाम्
[ 858 ] 2|1|2 दॄ-स्ना-सनि-जनि-चटि-चरिभ्यो ञुण्
[ 859 ] 2|1|3 किमि श्रः
[ 860 ] 2|1|4 जरा-जटा-वन-रसेष्विणः
[ 861 ] 2|1|5 त्रो रश्च लः
[ 862 ] 2|1|6 कृके वचः कश्च
[ 863 ] 2|1|7 भृ-मृ-तृ-चरि-त्सरि-तनि-मि-मस्जि-शीङ्-वटि-चटि-चञ्चिभ्य उः
[ 864 ] 2|1|8 अणश्च
[ 865 ] 2|1|9 धान्ये नित्
[ 866 ] 2|1|10 पटि-कट्यसि-वसि-त्रपि-हनि-मनि-शॄ-स्वृ-स्निहि-क्लिदि-कन्दि-बिन्द्यन्धि-बन्धिभ्यः
[ 867 ] 2|1|11 उन्देरिच्चादेः
[ 868 ] 2|1|12 वहि-रहि-पंसां दीर्घश्च
[ 869 ] 2|1|13 अशेर्नुम् च
[ 870 ] 2|1|14 नमि-मनि-जनां नाकि-ध-ताश्च
[ 871 ] 2|1|15 वलि-फल्योर्गुक् च
[ 872 ] 2|1|16 अर्जेर्ऋज च
[ 873 ] 2|1|17 कृतेः कतयोस्तकौ च
[ 874 ] 2|1|18 नावञ्चेः
[ 875 ] 2|1|19 इषि-भिदि-विदि-मृदि-व्यधि-गृधि-धृषि-हृषि-का-पॄभ्यः कुः
[ 876 ] 2|1|20 या-हन्-कृ-भृ-पॄ-त्रां द्वे च
[ 877 ] 2|1|21 शः सन्वच्च
[ 878 ] 2|1|22 पचेरिच्चोपधायाः
[ 879 ] 2|1|23 कृग्रोरुच्च
[ 880 ] 2|1|24 उर्णोर्नुलोपश्च
[ 881 ] 2|1|25 महति ह्रस्वश्च
[ 882 ] 2|1|26 ऋक्षे रो डश्च
[ 883 ] 2|1|27 श्लिषेः कश्च
[ 884 ] 2|1|28 रभि-प्रथ्योः प्रसारणं च
[ 885 ] 2|1|29 स्यन्देर्धश्च
[ 886 ] 2|1|30 स्पृशि-भ्रस्जोः सलोपश्च
[ 887 ] 2|1|31 सृजेरसुम् च
[ 888 ] 2|1|32 बंहि-रङ्‍घि-लङ्‍घि-लिङ्गीनां नलोपश्च
[ 889 ] 2|1|33 पराङोः शॄ-खनिभ्यां डित्
[ 890 ] 2|1|34 द्यु-द्रुभ्यां च
[ 891 ] 2|1|35 हरि-मित-शत-कत्सु द्रुवः
[ 892 ] 2|1|36 अप-दुस्-सु-वनिषु स्थः
[ 893 ] 2|1|37 पी-मृग-मित्र-देव-सुम्नाऽस्मसु यः
[ 894 ] 2|1|38 कै-शी-शमि-रमिभ्यः कुः
[ 895 ] 2|1|39 ह्रियः किद् रो लश्च वा
[ 896 ] 2|1|40 चटि-कठिभ्यामाकुः
[ 897 ] 2|1|41 शिखि-कुठि-कुषिभ्यः कित्
[ 898 ] 2|1|42 चेरुपन्योर्डित्
[ 899 ] 2|1|43 शलेरङ्कुः
[ 900 ] 2|1|44 सृ-पृभ्यां दाकुक्
[ 901 ] 2|1|45 अमेर्गुः
[ 902 ] 2|1|46 दम्भेर्लोपश्च
[ 903 ] 2|1|47 हेः किन्नुट् च
[ 904 ] 2|1|48 प्री-कै-पै-नीलिभ्यः कङ्गुच्
[ 905 ] 2|1|49 अर्त्त्यविभ्यामटुच्
[ 906 ] 2|1|50 शलेराटुच्
[ 907 ] 2|1|51 तनि-मनि-कणिभ्यो डुः
[ 908 ] 2|1|52 पनेर्दीर्घश्च
[ 909 ] 2|1|53 मृपल्योः कनुगानुगौ च
[ 910 ] 2|1|54 गमेः कित्
[ 911 ] 2|1|55 स्थो णुः
[ 912 ] 2|1|56 अजि-वृ-रीभ्यो नित्
[ 913 ] 2|1|57 कृहृभ्यामेणुः
[ 914 ] 2|1|58 कमि-मनि-जन्यसि-गा-भा-पा-या-हिभ्यस्तुः
[ 915 ] 2|1|59 चायः की च
[ 916 ] 2|1|60 आपो ह्रस्वश्च
[ 917 ] 2|1|61 सि-तनि-गमि-मसि-सच्यवि-धाञ्-पूञ्-क्रुशिभ्यस्तुन्
[ 918 ] 2|1|62 वसेर्णिद्वा
[ 919 ] 2|1|63 पाऽञ्ज्यर्त्तिभ्यः कित्
[ 920 ] 2|1|64 कृञः कतुः
[ 921 ] 2|1|65 एधि-वहोरतुच्
[ 922 ] 2|1|66 तनेर्युक् च
[ 923 ] 2|1|67 जीवेरातुः
[ 924 ] 2|1|68 यमेर्दुक्
[ 925 ] 2|1|69 शीङो धुक्
[ 926 ] 2|1|70 धुञो नुट् च
[ 927 ] 2|1|71 दाभाभ्यां नुः
[ 928 ] 2|1|72 वचेर्गश्च
[ 929 ] 2|1|73 धेट इच्च
[ 930 ] 2|1|74 सू-विषि-कृञ्भ्यः कित्
[ 931 ] 2|1|75 हो द्वे लोपश्च
[ 932 ] 2|1|76 गमेः सन्वच्च
[ 933 ] 2|1|77 तनेर्ड‍उः
[ 934 ] 2|1|78 अञ्जेरिष्णुच्
[ 935 ] 2|1|79 क्षिपि-नदि-वदि-पति-दा-भूभ्यश्चानुक्
[ 936 ] 2|1|80 कृशेरानुक्
[ 937 ] 2|1|81 जीवे रदानुक्
[ 938 ] 2|1|82 वचेरक्नुः
[ 939 ] 2|1|83 स्तनि-हृषि-पुषि-गदि-मदि-घुषि-गडि-मण्डि-जनि-नन्दिभ्यो णेरित्नुच्
[ 940 ] 2|1|84 अर्त्ति-कशिभ्यां चिपुक्
[ 941 ] 2|1|85 अमि-कमिभ्यां बुः
[ 942 ] 2|1|86 अभ्रेरमुः
[ 943 ] 2|1|87 जनि-मनि-यजि-शुन्धि-दसिभ्यो युस्
[ 944 ] 2|1|88 नञि ध्वरेः
[ 945 ] 2|1|89 भुजेः कित्
[ 946 ] 2|1|90 सर्त्तेरयूः
[ 947 ] 2|1|91 हेतुभावयोर्मृङस्त्युक्
[ 948 ] 2|1|92 पी-म्यशिभ्यो रुः
[ 949 ] 2|1|93 रु-पूभ्यां क्रुन्
[ 950 ] 2|1|94 खनो लोपश्च
[ 951 ] 2|1|95 जनेस्त च
[ 952 ] 2|1|96 शातेर्ह्रस्वश्च
[ 953 ] 2|1|97 शिञ्जेः शिग् च
[ 954 ] 2|1|98 श्मनि शीङो डित्
[ 955 ] 2|1|99 कुट्यर्त्तिभ्यामरुः
[ 956 ] 2|1|100 कर्केरारुः
[ 957 ] 2|1|101 ओर्वेरादेरुदेतौ च
[ 958 ] 2|1|102 तुम्बेरुरुः
[ 959 ] 2|1|103 कन्देरत उच्च
[ 960 ] 2|1|104 चमेरूरुः
[ 961 ] 2|1|105 शीङ्-पीङ्-शल्भ्यो लुलुगालुचः
[ 962 ] 2|1|106 कमण्डलु-गुहलु-गुग्गुलवः
[ 963 ] 2|1|107 पुरः शुन्
[ 964 ] 2|1|108 मस्जीषोः षुक्
[ 965 ] 2|1|109 तरतेरक्षुः
[ 966 ] 2|1|110 कृषि-चमि-तनि-धन्यन्दि-सर्जि-खर्जिभ्य ऊः
[ 967 ] 2|1|111 खड्यज्योर्डुक्जुकौ च
[ 968 ] 2|1|112 कषेश्छ च
[ 969 ] 2|1|113 तॄद्रोर्द्रुट् च
[ 970 ] 2|1|114 मृजेर्गुणश्च
[ 971 ] 2|1|115 वहो धच्
[ 972 ] 2|1|116 कसि-पद्यर्तिभ्यो णित्
[ 973 ] 2|1|117 अडो लश्च वा
[ 974 ] 2|1|118 नञि लम्बेर्नलोपश्च
[ 975 ] 2|1|119 के शीङ एरट् चास्य
[ 976 ] 2|1|120 जनेर्वुक् च
[ 977 ] 2|1|121 कफ ईलेर्णिलुक् च
[ 978 ] 2|1|122 कृञः कन् धुट् च
[ 979 ] 2|1|123 धृषेर्दिधिष च
[ 980 ] 2|1|124 दृभि-चपोर्नुं च
[ 981 ] 2|1|125 नृति-शृधि-कुहिभ्यः कूः
[ 982 ] 2|1|126 ऋतेरमं च
[ 983 ] 2|1|127 भ्रमेर्डूः
[ 984 ] 2|1|128 योरागूच्
[ 985 ] 2|1|129 दिवेर्ऋन्
[ 986 ] 2|1|130 नियो डित्
[ 987 ] 2|1|131 सव्ये स्थः
[ 988 ] 2|1|132 सुञ्यसेः
[ 989 ] 2|1|133 यतेर्वृद्धिश्च
[ 990 ] 2|1|134 नञि नन्देः
[ 991 ] 2|1|135 पातेस्तृजिच्च
[ 992 ] 2|1|136 मानो लोपश्च
[ 993 ] 2|1|137 भ्राजेश्च
[ 994 ] 2|1|138 दुहेरिट् किच्च
[ 995 ] 2|1|139 जायां मिञः
[ 996 ] 2|1|140 नमेः पश्च
[ 997 ] 2|1|141 आपो ह्रस्वश्च
[ 998 ] 2|1|142 हुपूभ्याम् ऋत्विजि तृन्ननिट् च
[ 999 ] 2|1|143 नियः षुक् च
[ 1000 ] 2|1|144 उदि गायश्च चित्
[ 1001 ] 2|1|145 प्रे स्तु-शासिभ्याम्
[ 1002 ] 2|1|146 हृ-प्रस्थोः प्रतौ
[ 1003 ] 2|1|147 त्विषेर्देवतायाम् इतोऽच्च
[ 1004 ] 2|1|148 क्षदेर्युक्ते
[ 1005 ] 2|1|149 रातेर्डै
[ 1006 ] 2|1|150 द्यु-गमिभ्यां डोः
[ 1007 ] 2|1|151 ग्ला-नुदिभ्यां डौः
[ 1008 ] 2|1|152 अच इः
[ 1009 ] 2|1|153 खनि-कष्यञ्ज्यसि-वसि-ध्वनि-सनि-मणि-ग्रन्थि-चरिभ्यश्च
[ 1010 ] 2|1|154 उभेर्द्वत्रौ च
[ 1011 ] 2|1|155 भुजः कित्
[ 1012 ] 2|1|156 कॄ-गॄ-शॄ-पॄ-कुटि-भिदि-छिदिभ्यश्च
[ 1013 ] 2|1|157 अंहि-कुण्ठि-कम्पान्नलोपश्च
[ 1014 ] 2|1|158 तरतेः सन्वत् तुक् चाभ्यासस्य
[ 1015 ] 2|1|159 इगुपधात् किन्
[ 1016 ] 2|1|160 वौ रिचेर्नुं च
[ 1017 ] 2|1|161 क्रमि-तमि-नमि-स्तम्भामत इच्च
[ 1018 ] 2|1|162 मनेरुच्च
[ 1019 ] 2|1|163 हलि-कलि-किलि-कटि-वटि-त्रुटि-कुटि-बलि-वल्ल्यलिभ्य इन्
[ 1020 ] 2|1|164 हृ-पिशि-रुहि-वृति-विदि-कीर्त्तिभ्यश्च
[ 1021 ] 2|1|165 भ्रमेः सम्प्रसारणं च
[ 1022 ] 2|1|166 कॄ-शॄ-वसि-वपि-राजि-ध्रजि-ध्वजि-सदि-हनि-कमि-वमि-फलि-कशि-वाशि-वदि-वारि-सम्पदिभ्य इञ्
[ 1023 ] 2|1|167 नहो भ च
[ 1024 ] 2|1|168 अलि-शलि-पलि-तलि-घसि-जम्यणि-पणिभ्य इण्
[ 1025 ] 2|1|169 अज्यतिभ्यां पादे च
[ 1026 ] 2|1|170 अशे रुट् च
[ 1027 ] 2|1|171 वातेर्डित्
[ 1028 ] 2|1|172 प्रे हृञः कूपे
[ 1029 ] 2|1|173 कायः कि
[ 1030 ] 2|1|174 वर्धेरकिः
[ 1031 ] 2|1|175 सनेर्डखिः
[ 1032 ] 2|1|176 कौतेर्डिखिः
[ 1033 ] 2|1|177 मृ-कण्यवि-दधिभ्य ईचिः
[ 1034 ] 2|1|178 श्वेश्चित्
[ 1035 ] 2|1|179 वेञो डित्
[ 1036 ] 2|1|180 श्रिञो ढिः
[ 1037 ] 2|1|181 चमेरुच्च
[ 1038 ] 2|1|182 मुषेः किदुनट् च
[ 1039 ] 2|1|183 वेतेर्णिः
[ 1040 ] 2|1|184 वितसि-वसि-सपि-पदिभ्यस्तिप्
[ 1041 ] 2|1|185 भसेर्गट् च
[ 1042 ] 2|1|186 यजेस्तिः
[ 1043 ] 2|1|187 कुङो यषुट् च
[ 1044 ] 2|1|188 गिरः षुग्घ्रस्वश्च
[ 1045 ] 2|1|189 दृ-कृषि-रिषि-विषि-मुषि-शा-शुच्यशिभ्यः क्तिन्
[ 1046 ] 2|1|190 कु-चिञोश्चिन्नुक् च
[ 1047 ] 2|1|191 अमेरतिः
[ 1048 ] 2|1|192 युपाभ्यां कित्
[ 1049 ] 2|1|193 वहि-वसि-खल्यर्त्तिभ्यश्चित्
[ 1050 ] 2|1|194 वृञो व्रत च
[ 1051 ] 2|1|195 वस्यर्त्तिभ्यामातिः
[ 1052 ] 2|1|196 अभौ यामाभ्याम्
[ 1053 ] 2|1|197 यजो यश्च
[ 1054 ] 2|1|198 अवि-भूभ्यामन्तिः
[ 1055 ] 2|1|199 शकेरुन्तिः
[ 1056 ] 2|1|200 अजि-सञ्ज्यसिभ्यः क्थिन्
[ 1057 ] 2|1|201 सारेरथिन्
[ 1058 ] 2|1|202 तनेर्डिथिः
[ 1059 ] 2|1|203 अतेरिथिन्
[ 1060 ] 2|1|204 उषेरधिन्
[ 1061 ] 2|1|205 विदेः किद् रुट् च
[ 1062 ] 2|1|206 चूर्यगिभ्यां निः
[ 1063 ] 2|1|207 बहि-श्रु-श्रि-यु-क्षुभ्यो निन्
[ 1064 ] 2|1|208 शा-शीङोर्ह्रस्वश्च
[ 1065 ] 2|1|209 घृ-सृ-धु-वृषि-प्रच्छि-ज्वरि-त्वरिभ्यः कित्
[ 1066 ] 2|1|210 पृषेर्वृद्धिश्च
[ 1067 ] 2|1|211 ऋ-तॄ-सृ-कृ-धृ-धम्यश्यवि-वृति-ग्रहि-रजि-कट्यटिभ्योऽनिः
[ 1068 ] 2|1|212 अदेर्मुट् च
[ 1069 ] 2|1|213 कृषेरादेश्च चः
[ 1070 ] 2|1|214 आङि शुषेः सनः
[ 1071 ] 2|1|215 क्षिपेः कित्
[ 1072 ] 2|1|216 अर्त्तेरत्निच्
[ 1073 ] 2|1|217 शकेरुनिः
[ 1074 ] 2|1|218 नी-दलिभ्यां मिः
[ 1075 ] 2|1|219 अर्त्तेरू च
[ 1076 ] 2|1|220 अशे रश च
[ 1077 ] 2|1|221 भुवः क्मिन्
[ 1078 ] 2|1|222 क्षणेर्डयिः
[ 1079 ] 2|1|223 अङ्कि-वङ्कि-मङ्क्यंहि-सद्यशूभ्यो रिः
[ 1080 ] 2|1|224 भूसूभ्यां कित्
[ 1081 ] 2|1|225 रा-सदि-शकि-कदिभ्यस्त्रिप्
[ 1082 ] 2|1|226 अदेः क्रिंश्च
[ 1083 ] 2|1|227 कुशि-विशिभ्याम्
[ 1084 ] 2|1|228 कुपेर्दुक् च
[ 1085 ] 2|1|229 वल्ल्यर्त्ति-कृतिभ्योऽरिः
[ 1086 ] 2|1|230 अङ्गि-जसि-सहिभ्य उरिन्
[ 1087 ] 2|1|231 पाट्यञ्जिभ्यामलिच्
[ 1088 ] 2|1|232 धूञ्-मूङ्-माङ्-शलिभ्यो लिग्-लिण्-औकुलिच्-मलिचः
[ 1089 ] 2|1|233 दृ-वृभ्यां विन्
[ 1090 ] 2|1|234 जॄ-शॄ-स्तॄ-जागृ-कृ-नी-घृषिभ्योङ्विन्
[ 1091 ] 2|1|235 छवि-स्थवि-किकिदीवि-दीदिव्यटवि-शिवयः
[ 1092 ] 2|1|236 प्लुषि-शुषि-कुषिभ्यः सिक्
[ 1093 ] 2|1|237 अशेर्नित्
[ 1094 ] 2|1|238 गोपादिष्वनेरसिः
[ 1095 ] 2|1|239 वॄ-पॄ-साभ्यो नुट् च
[ 1096 ] 2|1|240 व्रियो हिक्
[ 1097 ] 2|1|241 अवि-तॄ-स्तॄ-तन्द्रि-तन्त्रिभ्य ईः
[ 1098 ] 2|1|242 वाते प्रमः कित्
[ 1099 ] 2|1|243 यापोर्द्वे च
[ 1100 ] 2|1|244 लक्षेर्मुट् च
[ 1101 ] 2|1|245 तुवः किक्
[ 1102 ] 2|1|246 स्रुवश्चिक्
[ 1103 ] 2|1|247 तनेरनश्च वः
[ 1104 ] 2|1|248 पारेरजिः
[ 1105 ] 2|1|249 भिषेः कित्
[ 1106 ] 2|1|250 पणेरिज्यादेश्च वः
[ 1107 ] 2|1|251 वशेः कित्
[ 1108 ] 2|1|252 भृञ उच्च
[ 1109 ] 2|1|253 लङ्घेरटिर्नलोपश्च
[ 1110 ] 2|1|254 सर्तेरडिः
[ 1111 ] 2|1|255 ईडेरविडिङ् ह्रस्वश्च
[ 1112 ] 2|1|256 भातेर्डवतुः
[ 1113 ] 2|1|257 बृहि-महि-पृषिभ्योऽतिः शतृवच्च
[ 1114 ] 2|1|258 गमेर्डिद् द्वे च
[ 1115 ] 2|1|259 संश्चत्-तृपद्-वेहदादयः
[ 1116 ] 2|1|260 हृ-सृ-रुहि-युषिभ्य इतिः
[ 1117 ] 2|1|261 ताडेर्णिलुक् च
[ 1118 ] 2|1|262 उदके श्वेर्डितिः
[ 1119 ] 2|1|263 मृङ उतिः
[ 1120 ] 2|1|264 ग्रो मुट् च वा
[ 1121 ] 2|1|265 शकेर्ऋतिः
[ 1122 ] 2|1|266 यजेः कश्च
[ 1123 ] 2|1|267 पातेः कृथिः
[ 1124 ] 2|1|268 युप्यसिभ्यां मदिक्
[ 1125 ] 2|1|269 त्यजि-तनि-यमिभ्यो डदिः
[ 1126 ] 2|1|270 एतेस्तदिः
[ 1127 ] 2|1|271 शॄ-दॄ-भसिभ्योऽदिः
[ 1128 ] 2|1|272 पुरः सुट् च
[ 1129 ] 2|1|273 दृणातेर्ह्रस्वश्च
[ 1130 ] 2|1|274 यु-वृषि-तक्षि-राजि-धन्वि-पञ्चि-द्यु-प्रतिदिविभ्यः कनित्
[ 1131 ] 2|1|275 सप्यशूभ्यां तुट् च
[ 1132 ] 2|1|276 नु-दंशिभ्यां गुणश्च
[ 1133 ] 2|1|277 श्वन्नुक्षन्-पूषन्-प्लीहन्-क्लेदन्-मज्जन्-मूर्धन्-अर्यमन्-विश्वप्सन्-परिज्वन्-मातरिश्वन्-मघवन्-ग्रावन्नहन्-महन्नथर्वन् इति
[ 1134 ] 2|1|278 स्ना-मदि-पद्यर्त्ति-पॄ-शकिभ्यो वनिप्
[ 1135 ] 2|1|279 शीङ्-क्रुशि-रुहि-जि-क्षि-हृञ्-सृ-वृभ्यः क्वनिप्
[ 1136 ] 2|1|280 सृजेः कश्च
[ 1137 ] 2|1|281 ध्या-प्योः प्रसारणं च
[ 1138 ] 2|1|282 अतेर्धश्च
[ 1139 ] 2|1|283 मनिन्
[ 1140 ] 2|1|284 व्योमन्-रोमन्-लोमन्-क्लोमन्-हेमन्-वेमन्-नामन्-ललामन्-आत्मन्-पाप्मन्-यक्ष्मन्-पक्ष्मन्नूष्मन्-वर्ष्मन्-सीमन्-ब्रह्मन्निति
[ 1141 ] 2|1|285 गमेरिनिः
[ 1142 ] 2|1|286 आङि च नित्
[ 1143 ] 2|1|287 भुवश्च
[ 1144 ] 2|1|288 प्रे स्थश्च
[ 1145 ] 2|1|289 यातेः प्रतौ च
[ 1146 ] 2|1|290 बुधश्च
[ 1147 ] 2|1|291 परमे स्थः कित्
[ 1148 ] 2|1|292 मन्थः
[ 1149 ] 2|1|293 पतेस्थश्च
[ 1150 ] 2|1|294 अर्त्तेर्भुक्षिनक्
[ 1151 ] 2|1|295 हृ-जनिभ्याम् इमनिच्
[ 1152 ] 2|1|296 भृ-वृ-स्तृ-सूभ्य ईमनिच्
[ 1153 ] 2|1|297 आपः क्विन् ह्रस्वश्च
[ 1154 ] 2|1|298 ककुप्-त्रिष्टुब्-अनुष्टुभः
[ 1155 ] 2|1|299 इणो दमिक्
[ 1156 ] 2|1|300 कौतेर्डिमिः
[ 1157 ] 2|1|301 अवतेर्मिः
[ 1158 ] 2|1|302 गॄ-पॄ-दुर्वी-धुर्वीभ्यः क्विप्
[ 1159 ] 2|1|303 वार्-द्वारौ
[ 1160 ] 2|1|304 चतेरुरन्
[ 1161 ] 2|1|305 दिवेर्डिविः
[ 1162 ] 2|1|306 विशः क्विप्
[ 1163 ] 2|1|307 विपाशेश्च
[ 1164 ] 2|1|308 सहेः षष् च
[ 1165 ] 2|1|309 सजूष्-आशिषौ
[ 1166 ] 2|1|310 अर्चि-रुचि-शुचि-हु-सृपि-छदि-छृदिभ्य इसिः
[ 1167 ] 2|1|311 बृंहेर्नलोपश्च
[ 1168 ] 2|1|312 द्युतेर्निद् आदेश्च जः
[ 1169 ] 2|1|313 सहो ध च
[ 1170 ] 2|1|314 जनेरुसिः
[ 1171 ] 2|1|315 अर्त्ति-पॄ-वपि-यजि-धनिभ्यो नित्
[ 1172 ] 2|1|316 इणो नित्
[ 1173 ] 2|1|317 चक्षेरसिक् च
[ 1174 ] 2|1|318 पातेर्डुंसुन्
[ 1175 ] 2|1|319 यमि-दमिभ्यां डोस्
[ 1176 ] 2|1|320 असुन्
[ 1177 ] 2|1|321 पिबतेरिच्च
[ 1178 ] 2|1|322 यजेः श च
[ 1179 ] 2|1|323 उषि-रञ्जि-शॄ-भूभ्यः कित्
[ 1180 ] 2|1|324 वस्यगिन्यां णित्
[ 1181 ] 2|1|325 उषेर्जश्च
[ 1182 ] 2|1|326 वहेः सुट् च
[ 1183 ] 2|1|327 स्रु-रीभ्यां तुट् च
[ 1184 ] 2|1|328 इणो नुट् च
[ 1185 ] 2|1|329 शीङः फट् च
[ 1186 ] 2|1|330 छदि-रहोर्नुं ह्रस्वश्च
[ 1187 ] 2|1|331 अमेर्भुक् च
[ 1188 ] 2|1|332 अर्त्तेरुच्च
[ 1189 ] 2|1|333 व्याधौ शुट् च
[ 1190 ] 2|1|334 उदके नुट् च
[ 1191 ] 2|1|335 पातेस्थुट् च
[ 1192 ] 2|1|336 वले जुट् च
[ 1193 ] 2|1|337 यातेर्दुक् च
[ 1194 ] 2|1|338 नभेश्चित्
[ 1195 ] 2|1|339 इन्धेर्नलोपश्च
[ 1196 ] 2|1|340 आपो ह्रस्वो नुट् च वा
[ 1197 ] 2|1|341 अदेर्नुं-धौ च वा
[ 1198 ] 2|1|342 इण्-विधिभ्यामसिः
[ 1199 ] 2|1|343 पुरो-रेतः-पयःसु धः कित्
[ 1200 ] 2|1|344 रेपस्-रेक्णस्-ऊधस्-विहायस्-ओकस्-सुमनस्-पुरूरवस्-पुरुदंसोऽनेहस्-अङ्गिरोप्सरसः
[ 1201 ] 2|1|345 वशेः कनसिः
[ 1202 ] 2|1|346 दमेरुनसिः
[ 1203 ] 2|1|347 चन्दे रमसिः
[ 1204 ] 2|1|348 अनसि वहेः क्विब् डश्चानसः
[ 1205 ] 2|2|1 जीवेरातृकन् वृद्धिश्च
[ 1206 ] 2|2|2 इण्-भी-का-पा-शल्यति-मर्चि-निहाङ्भ्यः कन्
[ 1207 ] 2|2|3 यु-शु-घु-वी-धूञां दीर्घश्च
[ 1208 ] 2|2|4 कु-तु-स्तूयी-कृ-दा-धा-राऽर्चि-वलि-कलिभ्यः कः
[ 1209 ] 2|2|5 कृ-सृ-वृ-विचि-पुषि-मुषि-मूङ्-शु-भूभ्यः कित्
[ 1210 ] 2|2|6 निष्क-तुरुष्कोदर्कालर्क-शुल्क-श्वफल्क-किञ्जल्कोल्काच्छेक-केकादयः
[ 1211 ] 2|2|7 कृ-सृ-भृ-वृ-स्तु-कु-क्षु-चरि-चटि-चणि-तम्यवि-देवि-कनि-मनि-पचि-मचि-मशि-क्षारि-कुरि-वृति-वल्लि-मल्लि-सल्ल्यलिभ्यो वुन्
[ 1212 ] 2|2|8 कौ रु-रुण्टि-रण्टिभ्यः
[ 1213 ] 2|2|9 कटेर्नुं च वा
[ 1214 ] 2|2|10 उन्दि-रुचि-तिलि-पुलि-पिटि-क्षिपि-ध्रु-धूभ्यः कित्
[ 1215 ] 2|2|11 कीचकार्भक-धमक-वधक-जहकैरकैडकाश्मकादयः
[ 1216 ] 2|2|12 खजि-वलि-पतिभ्य आकः
[ 1217 ] 2|2|13 शलि-पटि-मनिभ्यो नित्
[ 1218 ] 2|2|14 पिनाक-पिन्याक-श्यामाक-पुलाक-वार्त्ताक-वृन्ताक-ज्योन्ताकादयः
[ 1219 ] 2|2|15 अलि-कलि-दलि-पुलि-व्रश्चि-स्फटि-पा-कृषिभ्यः किकन्
[ 1220 ] 2|2|16 मुषेर्दीर्घश्च
[ 1221 ] 2|2|17 स्यमेर्यण इक् च
[ 1222 ] 2|2|18 पिपीलिकेतिक-कुशिक-हृदिक-मक्षिकादयः
[ 1223 ] 2|2|19 ऋच्यलीषि-दूषि-कषि-हृषि-दृशि-मृडि-वलि-स्यम्यनिभ्यः कीकन्
[ 1224 ] 2|2|20 मृद्वीका-तिन्तिडीक-वाहीक-वल्मीक-कल्मलीक-किङ्किणीक-पुण्डरीक-चञ्चरीक-समीक-प्रतीक-पूतीक-फर्फरीकादयः
[ 1225 ] 2|2|21 समि कसेरुकन्
[ 1226 ] 2|2|22 कमि-तिम्योर्दुक् च
[ 1227 ] 2|2|23 अशि-कचोर्नुं च
[ 1228 ] 2|2|24 कुहेः कित्
[ 1229 ] 2|2|25 क्रमेः कृं च वा
[ 1230 ] 2|2|26 चुलुकोल्मुक-चिबुक-चूचुक-जम्बुक-गवेधुका-मधुक-भावुक-पृथुकादयः
[ 1231 ] 2|2|27 मृ-कणि-जलि-वलि-बन्धि-भल्लिभ्य ऊकः
[ 1232 ] 2|2|28 शलि-मण्डिभ्यां णित्
[ 1233 ] 2|2|29 मधूकोलूकोरुवूक-शम्वूक-वरूकादयः
[ 1234 ] 2|2|30 क्रोऽङ्को रो लश्च वा
[ 1235 ] 2|2|31 रा-ला-पा-काभ्यः कित्
[ 1236 ] 2|2|32 कलेरविङ्कः
[ 1237 ] 2|2|33 क्रमेरेलकः
[ 1238 ] 2|2|34 लू-भी-शीङ्-शिङ्घिभ्य आनकः
[ 1239 ] 2|2|35 अनेर्डित्
[ 1240 ] 2|2|36 कनेरीनकः
[ 1241 ] 2|2|37 कृति-भिदि-लति-पुतिभ्यः क्तिकन्
[ 1242 ] 2|2|38 इप्यशिभ्यां क्तकन्
[ 1243 ] 2|2|39 भियो द्वे च
[ 1244 ] 2|2|40 हृ-रुहि-पिण्डिभ्य ईतकः
[ 1245 ] 2|2|41 कुषेः कित्
[ 1246 ] 2|2|42 चण्डि-भल्लिभ्यामातकः
[ 1247 ] 2|2|43 श्लेष्मातकाऽऽम्रातकाऽमिलातक-पिष्टातकादयः
[ 1248 ] 2|2|44 शमि-मनिभ्यां खः
[ 1249 ] 2|2|45 मुहेर्मूर् च
[ 1250 ] 2|2|46 उषेः किल्लोपश्च
[ 1251 ] 2|2|47 महेरुच्चास्य वा
[ 1252 ] 2|2|48 श्यतेरिच्च वा
[ 1253 ] 2|2|49 निय ऊनक् च
[ 1254 ] 2|2|50 पुवो नुं ह्रस्वश्च
[ 1255 ] 2|2|51 अश्नोतेर्डित्
[ 1256 ] 2|2|52 मयेरूट् च
[ 1257 ] 2|2|53 गृ-भृ-स्वृभ्यो गः
[ 1258 ] 2|2|54 मुदि-खडि-च्छा-पूभ्यः कित्
[ 1259 ] 2|2|55 गम्यदिभ्यां गन्
[ 1260 ] 2|2|56 भृ-शुभ्यां किन्नुं च
[ 1261 ] 2|2|57 शॄ-पीङ्भ्यां ह्रस्वश्च
[ 1262 ] 2|2|58 तडेरागच्
[ 1263 ] 2|2|59 पति-तमि-तॄ-लूभ्योऽङ्गच्
[ 1264 ] 2|2|60 सृ-वृ-नॄभ्यो णित्
[ 1265 ] 2|2|61 कुरि-विडि-मृदि-पिशिभ्यः कित्
[ 1266 ] 2|2|62 मनस्तुट् च
[ 1267 ] 2|2|63 कलि-स्फुलिभ्यामिङ्गक्
[ 1268 ] 2|2|64 भृञो भुल् च
[ 1269 ] 2|2|65 माङि तुलेरुङ्गच्
[ 1270 ] 2|2|66 कमि-तमि-शमिभ्यो डित्
[ 1271 ] 2|2|67 सर्तेरुच्च
[ 1272 ] 2|2|68 जनेर्घः
[ 1273 ] 2|2|69 दृणातेः कित्
[ 1274 ] 2|2|70 सर्त्तेरघच्
[ 1275 ] 2|2|71 कुवश्चट् दीर्घश्च
[ 1276 ] 2|2|72 सिवेष्टेरू च
[ 1277 ] 2|2|73 कृञश्च
[ 1278 ] 2|2|74 उचेश्चक्
[ 1279 ] 2|2|75 कवेरचक्
[ 1280 ] 2|2|76 क्रमेः क च
[ 1281 ] 2|2|77 मृङ इचच्
[ 1282 ] 2|2|78 नमेर्डीचच्
[ 1283 ] 2|2|79 लषेरुचच् कश्च
[ 1284 ] 2|2|80 गुडेरूचक्
[ 1285 ] 2|2|81 चि-म्योर्डोचच्
[ 1286 ] 2|2|82 डञ्चच्
[ 1287 ] 2|2|83 गु-गम्यदि-तुदि-मदिभ्यश्छक्
[ 1288 ] 2|2|84 पूङ्-पीङोर्ह्रस्वश्च
[ 1289 ] 2|2|85 कच्छ-गुलुञ्छ-पिलिपिञ्छादयः
[ 1290 ] 2|2|86 वियो जक्
[ 1291 ] 2|2|87 पुवो नुग्घ्रस्वश्च
[ 1292 ] 2|2|88 कुवो वुक् च वा
[ 1293 ] 2|2|89 कुलेरिजक्
[ 1294 ] 2|2|90 कृञोऽञ्जच्
[ 1295 ] 2|2|91 मुर्वेरजग् लोपश्च
[ 1296 ] 2|2|92 कुटजोटज-वलज-बल्बजादयः
[ 1297 ] 2|2|93 झमेर्झः
[ 1298 ] 2|2|94 लुषेष्टः
[ 1299 ] 2|2|95 जूकि-जनि-पणिभ्यो दीर्घश्च
[ 1300 ] 2|2|96 घण्टा-जटा-सटादयः
[ 1301 ] 2|2|97 कृ-सृ-भृ-वृ-कर्वि-शकि-कङ्कि-कर्कि-मर्क्यविभ्योऽटच्
[ 1302 ] 2|2|98 कीकट-कपट-कर्पटादयः
[ 1303 ] 2|2|99 किरतेराटग् लश्च वा
[ 1304 ] 2|2|100 शृङ्गाट-कपाट-ललाट-विराट-प्रपुन्नाटादयः
[ 1305 ] 2|2|101 चिरेरिटच् भुक् च
[ 1306 ] 2|2|102 डिण्डन्
[ 1307 ] 2|2|103 कॄ-तॄ-कृपिभ्यः कीटन्
[ 1308 ] 2|2|104 खञ्जेररीटः
[ 1309 ] 2|2|105 वृणोतेरुटच्
[ 1310 ] 2|2|106 नर्कुट-मुकुट-कुक्कुटादयः
[ 1311 ] 2|2|107 वन्धेः कूटन्
[ 1312 ] 2|2|108 दुरि द्रो दुर्ट् च
[ 1313 ] 2|2|109 चपेरेटच्
[ 1314 ] 2|2|110 ग्रो णित्
[ 1315 ] 2|2|111 करोतेरोटच्
[ 1316 ] 2|2|112 बकोटाऽक्षोट-कर्कोटादयः
[ 1317 ] 2|2|113 पीङि-कुणि-कणिभ्यष्ठक्
[ 1318 ] 2|2|114 जॄ-कमि-रमिभ्योऽठच्
[ 1319 ] 2|2|115 ञमन्ताड्डः
[ 1320 ] 2|2|116 कृ-सृ-वृ-भृ-तॄभ्योऽण्डन्
[ 1321 ] 2|2|117 आण्डैरण्ड-पिचण्ड-काण्ड-भाण्ड-वतण्ड-पोगण्डादयः
[ 1322 ] 2|2|118 लगि-ग्रोरुडच्
[ 1323 ] 2|2|119 व्याड-नीड-क्रोड-कहोडादयः
[ 1324 ] 2|2|120 शमि-षणि-कुणिभ्यो ढः
[ 1325 ] 2|2|121 नञि सहेः षश्चादेः
[ 1326 ] 2|2|122 इणुर्वी-शा-द्रु-वेणिभ्यो णः
[ 1327 ] 2|2|123 वीणा-स्थूणा-हूण-भ्रूण-क्षूण-तूण-तृण-घृणादयः
[ 1328 ] 2|2|124 अङ्गि-तङ्गि-कङ्कि-मङ्कि-कृषि-वृषिभ्योऽणच्
[ 1329 ] 2|2|125 धृषेर्धिष च
[ 1330 ] 2|2|126 कृकण-कुङ्कण-तृवणोल्वणोरण-वंक्षण-विचक्षणादयः
[ 1331 ] 2|2|127 कृपि-विषिभ्यामाणक्
[ 1332 ] 2|2|128 पाषाण-पर्याण-कल्याणादयः
[ 1333 ] 2|2|129 गादाभ्यामेष्णक्
[ 1334 ] 2|2|130 हसि-वसीण्-जॄ-गॄ-वा-दम्यमि-लू-पू-धूर्विभ्यस्तन्
[ 1335 ] 2|2|131 तनि-मूङ्-भू-हिभ्यः कित्
[ 1336 ] 2|2|132 हुर्छेर्मुट् च
[ 1337 ] 2|2|133 घृसि-लू-सू-दू-चितिभ्यः क्तः
[ 1338 ] 2|2|134 तात-व्राताऽलात-सुत-पुत-पित्त-निमित्त-मुस्ता-पुस्त-तूस्त-विस्त-वितस्तादयः
[ 1339 ] 2|2|135 भृ-दृशि-वलि-यजादिभ्योऽतच्
[ 1340 ] 2|2|136 पृषि-रञ्जि-सिकिभ्यः कित्
[ 1341 ] 2|2|137 कॄ-विलिभ्यामातच्
[ 1342 ] 2|2|138 जॄ-विशि-वहि-वसि-भू-जि-रेव-साधि-भासि-गडि-मण्डि-नन्दिभ्योऽन्तच्
[ 1343 ] 2|2|139 हि-दुषोर्मुक्-षुकौ च
[ 1344 ] 2|2|140 रुहि-जीविभ्यां षित्
[ 1345 ] 2|2|141 पलि-रुहि-श्या-हृभ्य इतन्
[ 1346 ] 2|2|142 नञापेः
[ 1347 ] 2|2|143 उचि-कुसि-पिशि-पृषिभ्यः कित्
[ 1348 ] 2|2|144 हृञ ईतञ्
[ 1349 ] 2|2|145 अदि भुवो डुतच्
[ 1350 ] 2|2|146 शकेरुन्तः
[ 1351 ] 2|2|147 कषेर्डित्
[ 1352 ] 2|2|148 कुलि-मयिभ्यामूतक्
[ 1353 ] 2|2|149 कम्पेरोतो नलोपश्च
[ 1354 ] 2|2|150 आङि स्फायेर्डित्
[ 1355 ] 2|2|151 नी-रमि-कुषि-काशिभ्यः क्थन्
[ 1356 ] 2|2|152 अवे भृञः
[ 1357 ] 2|2|153 उषि-कुषि-कमि-गाऽर्तिभ्यस्थन्
[ 1358 ] 2|2|154 सर्त्तेर्णित्
[ 1359 ] 2|2|155 पा-तॄ-तुदि-वचि-रिचि-सिचि-विशिभ्यस्थक्
[ 1360 ] 2|2|156 सम्-निर्-न्युद्-गोष्विणर्ति-शीङ्-गा-पाभ्यः
[ 1361 ] 2|2|157 गूथ-यूथ-प्रोथ-पृष्ठादयः
[ 1362 ] 2|2|158 शीङ्-शपि-शमि-गमि-वन्दि-वन्धि-जीवि-प्राण्युपसृष्टवसिभ्योऽथः
[ 1363 ] 2|2|159 भृञश्चित्
[ 1364 ] 2|2|160 विदः कित्
[ 1365 ] 2|2|161 रुवो वा
[ 1366 ] 2|2|162 जॄ-वॄभ्यामूथन्
[ 1367 ] 2|2|163 शपेर्दन्
[ 1368 ] 2|2|164 आपो ह्रस्वश्च
[ 1369 ] 2|2|165 गुवः कित्
[ 1370 ] 2|2|166 वृ-तु-सु-कुभ्यो नुं च
[ 1371 ] 2|2|167 ककि-मकिभ्यामन्दन्
[ 1372 ] 2|2|168 अलि-पुलि-कलिभ्यः किन्दन्
[ 1373 ] 2|2|169 मुचेर्डुकुन्द-कुकुन्दौ
[ 1374 ] 2|2|170 यमेरुन्दन्
[ 1375 ] 2|2|171 ककेरुदण्णिच्च वा
[ 1376 ] 2|2|172 अर्त्ति-बुदोर्बुक् च
[ 1377 ] 2|2|173 स्कन्द्यमिभ्यां धः
[ 1378 ] 2|2|174 कुङोऽन्धच्
[ 1379 ] 2|2|175 नौ स्यतेरधक्
[ 1380 ] 2|2|176 मङ्गेर्नलोपश्च
[ 1381 ] 2|2|177 इषेरुधक्
[ 1382 ] 2|2|178 धा-पृ-वस्यज्यति-सिविभ्यो नः
[ 1383 ] 2|2|179 उषि-शुषि-कृषीण्-जि-मीङ्-बुधिभ्यः कित्
[ 1384 ] 2|2|180 वृधेरं च
[ 1385 ] 2|2|181 सुवो दीर्घश्च
[ 1386 ] 2|2|182 कॄ-वॄ-तॄ-स्यनिभ्यो नित्
[ 1387 ] 2|2|183 रमेस्त च
[ 1388 ] 2|2|184 रास्ना-सास्ना-सुम्न-द्युम्न-निम्न-शिश्न-कृत्स्नाऽक्ष्ण-श्लक्ष्णाऽभीक्ष्ण-तीक्ष्ण-स्तेन-फेन-श्येन-च्यौक्नादयः
[ 1389 ] 2|2|185 श्रु-यु-रु-वृ-ज्यसि-रसि-रुचि-रुहिभ्यो युच्
[ 1390 ] 2|2|186 अशे रश च
[ 1391 ] 2|2|187 उन्देर्नलोपश्च
[ 1392 ] 2|2|188 रञ्जेर्युन्
[ 1393 ] 2|2|189 भुवः किद्वा
[ 1394 ] 2|2|190 कॄ-पॄ-वृजि-निधाञ्भ्यः क्युः
[ 1395 ] 2|2|191 हनो जघ च
[ 1396 ] 2|2|192 मन्मन-गहन-गृञ्जनादयः
[ 1397 ] 2|2|193 हृञविभ्यामिनच्
[ 1398 ] 2|2|194 वृजिनाऽजिन-कठिनादयः
[ 1399 ] 2|2|195 द्रु-दक्षिभ्यामिनन्
[ 1400 ] 2|2|196 विपिनेरिण-तुहिन-महिनादयः
[ 1401 ] 2|2|197 खलेरीनच्
[ 1402 ] 2|2|198 पठेर्णित्
[ 1403 ] 2|2|199 अर्त्त्यजि-कॄ-वॄ-तॄ-धृ-दारि-यमिभ्य उनन्
[ 1404 ] 2|2|200 लषेः श च
[ 1405 ] 2|2|201 पिशि-मिथिभ्यां कित्
[ 1406 ] 2|2|202 फलेर्गुक् च
[ 1407 ] 2|2|203 अर्जेस्तृणे चित्
[ 1408 ] 2|2|204 शकेरुनः
[ 1409 ] 2|2|205 वी-पतिभ्यां तनन्
[ 1410 ] 2|2|206 पृ-पूभ्यां कित्
[ 1411 ] 2|2|207 अलि-तलि-शीङ्-पृ-पाभ्यः पः
[ 1412 ] 2|2|208 कॄ-शॄ-कु-सु-स्तु-यु-रूणां पन्नू च
[ 1413 ] 2|2|209 बाष्प-शष्प-निवेष्प-शिल्प-क्षुप-नीप-चम्पा-शम्पादयः
[ 1414 ] 2|2|210 उषि-कुषि-कुटि-दलि-कलि-खजिभ्यः कपन्
[ 1415 ] 2|2|211 सर्तेरपः षुक् च
[ 1416 ] 2|2|212 विटप-विष्टपोलप-कुणप-कुतप-चातप-शिंशपादयः
[ 1417 ] 2|2|213 विशेरिपक्
[ 1418 ] 2|2|214 दलेरीपक् दिल च
[ 1419 ] 2|2|215 अडेरुपक् उच्चोपधायाः
[ 1420 ] 2|2|216 अशेरूपक् पश्च
[ 1421 ] 2|2|217 गुरेः फग् लश्च
[ 1422 ] 2|2|218 शिफा-शफ-कफादयः
[ 1423 ] 2|2|219 नितमिशमिभ्यां वः
[ 1424 ] 2|2|220 अमेर्णिद् वा
[ 1425 ] 2|2|221 अलि-शलोरत उच्च
[ 1426 ] 2|2|222 निम्ब-बिम्ब-डिम्ब-हिडिम्ब-स्तम्ब-साम्बादयः
[ 1427 ] 2|2|223 कृ-कटि-कडिभ्योऽम्बच्
[ 1428 ] 2|2|224 कदेर्णित् पक्षिणि
[ 1429 ] 2|2|225 निकुरि-कुटिभ्यामुम्बक्
[ 1430 ] 2|2|226 दृ-दलिभ्यां भः
[ 1431 ] 2|2|227 गिरो भन्
[ 1432 ] 2|2|228 इणः कित्
[ 1433 ] 2|2|229 कॄ-शॄ-वलि-वल्लि-रासि-गर्दिभ्योऽभच्
[ 1434 ] 2|2|230 सनेर्डित्
[ 1435 ] 2|2|231 ऋषि-वृषिभ्यां कित्
[ 1436 ] 2|2|232 कृञोऽम्भच्
[ 1437 ] 2|2|233 सेरिभज् रुट् च
[ 1438 ] 2|2|234 टिकेष्टस्तुट् च
[ 1439 ] 2|2|235 ककेरुभः
[ 1440 ] 2|2|236 कुकेः कुक् च
[ 1441 ] 2|2|237 दमेर्दो डु डुक् च
[ 1442 ] 2|2|238 क उम्भक्
[ 1443 ] 2|2|239 कसेरुच्चातः
[ 1444 ] 2|2|240 अर्त्तीरि-स्तु-सु-हु-धृ-क्षि-यक्षि-व्या-भा-या-पदि-शॄ-नीभ्यो मन्
[ 1445 ] 2|2|241 ग्रसे रा च
[ 1446 ] 2|2|242 स्य-वि-शुषि-क्षुभ्यः कित्
[ 1447 ] 2|2|243 गुलि-बिलि-भिलि-सिधीन्धी-धूञ्-श्या-हि-रुभ्यो मक्
[ 1448 ] 2|2|244 तिजि-युजि-रुचां कु च
[ 1449 ] 2|2|245 अवेर्ह्रस्वश्च
[ 1450 ] 2|2|246 भियः षुग् वा
[ 1451 ] 2|2|247 ग्रीष्म-घर्म-कूर्म-सूर्म-सुह्म-जिह्म-जाल्मादयः
[ 1452 ] 2|2|248 प्रथि-चरि-कलि-कर्दि-पॄ-सृभ्योऽमच्
[ 1453 ] 2|2|249 अवेर्धश्च वा
[ 1454 ] 2|2|250 दाणो डिमच्
[ 1455 ] 2|2|251 डिमेः कित्
[ 1456 ] 2|2|252 कुथेरुमक्
[ 1457 ] 2|2|253 कसेरुच्चातः
[ 1458 ] 2|2|254 कुद-कुकोर्नुं च
[ 1459 ] 2|2|255 गुधेरूमः
[ 1460 ] 2|3|1 मा-च्छा-सा-शलि-कलि-पलि-ससि-सू-कनि-मनि-बन्धिभ्यो यः
[ 1461 ] 2|3|2 सञ्जेर्धश्च
[ 1462 ] 2|3|3 जनि-पुणि-कृतिभ्यः क्यप्
[ 1463 ] 2|3|4 मध्य-विन्ध्य-शिक्याऽन्य-पर्जन्य-वदान्याऽघ्न्या-हर्म्य-धिष्ण्य-वस्त्याऽगस्त्य-पुलस्त्याऽपत्य-सत्य-कुड्य-कुल्याऽहल्यादयः
[ 1464 ] 2|3|5 तनि-मलि-वलिभ्योऽयन्
[ 1465 ] 2|3|6 हृञो दुक् किच्च
[ 1466 ] 2|3|7 किसलय-गय-गवय-मुकय-केकयादयः
[ 1467 ] 2|3|8 कषि-कुलि-लुलि-कलिभ्य आयक्
[ 1468 ] 2|3|9 श्रु-दक्षि-स्पृहिभ्य आय्यः
[ 1469 ] 2|3|10 दध्नि सुञो डित्
[ 1470 ] 2|3|11 कौतेरियः
[ 1471 ] 2|3|12 कृञः कित्
[ 1472 ] 2|3|13 मृजेर्ञालीयर्
[ 1473 ] 2|3|14 वियस्तुट् च
[ 1474 ] 2|3|15 मदेः स्यन्
[ 1475 ] 2|3|16 रुचि-भुजिभ्यामिक् च
[ 1476 ] 2|3|17 वचेरथ्यक् तश्च
[ 1477 ] 2|3|18 वृङ एन्यः
[ 1478 ] 2|3|19 अर्त्तेरन्यन्
[ 1479 ] 2|3|20 हृञ इच्च
[ 1480 ] 2|3|21 स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-रिपि-क्षिपि-क्षुदि-सृपि-तृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-वृत्यजि-नी-पदि-मदि-मुदि-रुदि-छिदि-भन्दि-मन्दि-चन्दि-दसि-दहि-हसि-घसि-दभि-वसि-शुचि-शुभिभ्यो रक्
[ 1481 ] 2|3|22 चकि-रम्योरुच्चोपधायाः
[ 1482 ] 2|3|23 वौ कसेः
[ 1483 ] 2|3|24 शदेरू च
[ 1484 ] 2|3|25 स्थश्च
[ 1485 ] 2|3|26 तम्यम्यर्दिजीनां दीर्घश्च
[ 1486 ] 2|3|27 दुरीणो लोपश्च
[ 1487 ] 2|3|28 कृतेः क्रूछौ च
[ 1488 ] 2|3|29 वृधि-रुधि-वपीन्दि-वज्यगि-भीण्भ्यो रन्
[ 1489 ] 2|3|30 अन्ध्र-रन्ध्र-सिलिन्ध्रोड्र-पुण्ड्र-तीव्र-नीप्र-शीघ्रोग्र-गौरेरा-भद्र-सान्द्र-गुन्द्रादयः
[ 1490 ] 2|3|31 सु-सू-धा-गृधिभ्यः क्रन्
[ 1491 ] 2|3|32 शु-सि-चि-म्यां दीर्घश्च
[ 1492 ] 2|3|33 वाविन्धेः
[ 1493 ] 2|3|34 ऋच्छेररः
[ 1494 ] 2|3|35 कॄ-गॄ-घॄ-जॄ-झॄ-दॄ-वृ-भृ-मृभ्यः सधात्वादिष्टित्
[ 1495 ] 2|3|36 मुदेर्गुक् च
[ 1496 ] 2|3|37 गूरेर्जुक् च
[ 1497 ] 2|3|38 सुन्दि-कन्दि-मन्दि-मन्थि-मञ्जि-पञ्जि-पिञ्जि-भ्रमि-चमि-चटि-वठि-मठि-देवि-वासि-कास्यर्त्ति-कुटि-कबि-शबि-दु-कदि-वदिभ्यो नित्
[ 1498 ] 2|3|39 जठर-पिठर-कुरर-क्रकर-मकर-शिखर-शेखरोदर-डहर-कुहर-कूर्पर-कर्पर-शफर-डमर-डामर-पामर-सगर-तगर-तोमराऽजगरादयः
[ 1499 ] 2|3|40 अग्यङ्गि-मन्दि-मदि-कडि-कासिभ्य आरन्
[ 1500 ] 2|3|41 कञ्जि-मृजिभ्यां चित्
[ 1501 ] 2|3|42 कृञो मुट् च
[ 1502 ] 2|3|43 तुषि-कुठिभ्यां किच्च
[ 1503 ] 2|3|44 कमेरत उच्च
[ 1504 ] 2|3|45 शृङ्गार-भृङ्गार-कल्हार-कान्तार-केदार-कोविदार-कर्बुदार-काञ्चनारादयः
[ 1505 ] 2|3|46 इषि-रुचि-रुधि-तिमि-मिहि-मदि-मन्दि-चन्दि-खदि-बधिभ्यः किरच्
[ 1506 ] 2|3|47 स्थिर-स्फिराऽजिर-शिशिर-शिथिर-स्थविर-कविराऽऽशिर-शिबिर-सरिरादयः
[ 1507 ] 2|3|48 कॄ-शॄ-शौडि-मञ्जि-कुटि-पटि-पूङ्भ्य ईरच्
[ 1508 ] 2|3|49 वशि-घसि-कुरि-कुलिभ्यः कित्
[ 1509 ] 2|3|50 डिण्डीर-वानीराऽऽभीर-गभीर-गम्भीर-कुम्भीर-कश्मीर-कीर-जम्बीर-किर्मीरादयः
[ 1510 ] 2|3|51 कर्वि-मन्दि-वाशि-मसि-चति-चङ्क्यङ्किभ्य उरच्
[ 1511 ] 2|3|52 मुर्मुर-मुकुर-दर्दुर-चिकुर-कुक्कुर-कुकुर-कुकुन्दुरोन्दुर-नूपुर-विथुर-मद्गुर-वागुरादयः
[ 1512 ] 2|3|53 असेरुरन्
[ 1513 ] 2|3|54 शावसेराप्तौ
[ 1514 ] 2|3|55 मसेरूरन्
[ 1515 ] 2|3|56 कृञश्चुक् च
[ 1516 ] 2|3|57 खर्जि-खडि-कृपि-बल्लि-मयि-मण्डिभ्यः ऊरः
[ 1517 ] 2|3|58 तलि-मलि-शलिभ्यो णित्
[ 1518 ] 2|3|59 विडूर-सिन्दूर-पत्तूर-धुस्तूर-धुत्तूरादयः
[ 1519 ] 2|3|60 पति-कठि-कुठि-कुम्बि-गडि-गुडि-दंशिभ्य एरक्
[ 1520 ] 2|3|61 शतेर-मूलेर-मुदेरादयः
[ 1521 ] 2|3|62 कठि-चकिभ्यामोरः
[ 1522 ] 2|3|63 कशेरत इच्च
[ 1523 ] 2|3|64 शॄ-वॄ-किभ्यः करन्
[ 1524 ] 2|3|65 सू-पुषिभ्यां कित्
[ 1525 ] 2|3|66 अनि-काभ्यां तरन्
[ 1526 ] 2|3|67 इण्-पूभ्यां कित्
[ 1527 ] 2|3|68 क्यजि-मा-मद्यशूभ्यः सरन्
[ 1528 ] 2|3|69 वसेश्च
[ 1529 ] 2|3|70 सपूर्वाच्चित्
[ 1530 ] 2|3|71 इडावत्सरः
[ 1531 ] 2|3|72 ऋषि-तनि-कृ-धू-किभ्यः कित्
[ 1532 ] 2|3|73 कॄ-शॄ-गॄ-चति-कटिभ्यः ष्वरच्
[ 1533 ] 2|3|74 छित्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-चीवर-गह्वरोपह्वर-संयद्वर-निषद्वरोदुम्बर-कूबर-तूवरादयः
[ 1534 ] 2|3|75 कलेरेवरः
[ 1535 ] 2|3|76 ष्ट्रन्
[ 1536 ] 2|3|77 भ्रस्जि-गमि-नमि-नशि-हनि-विश्यसां वृद्धिश्च
[ 1537 ] 2|3|78 दिवेर्दो च
[ 1538 ] 2|3|79 उषि-खनि-सू-मूभ्यः कित्
[ 1539 ] 2|3|80 स्त्यायो डित्
[ 1540 ] 2|3|81 हु-या-मा-श्रु-लुपि-वसि-भसिभ्यस्त्रन्
[ 1541 ] 2|3|82 गमेरा च
[ 1542 ] 2|3|83 अमि-चि-मिदि-शंसिभ्यः कित्
[ 1543 ] 2|3|84 पूङो ह्रस्वश्च
[ 1544 ] 2|3|85 गु-वृ-वी-पचि-वचि-यमि-मनि-तनि-सदि-क्षदि-क्षिभ्यो नित्
[ 1545 ] 2|3|86 अमि-यजि-वधि-पति-कलि-नक्षिभ्योऽत्रन्
[ 1546 ] 2|3|87 वृञश्चित्
[ 1547 ] 2|3|88 अशि-वहि-कटिभ्य इत्रः
[ 1548 ] 2|3|89 त्रादिभ्य उत्रः
[ 1549 ] 2|3|90 स्या-शक्यमिभ्यो लः
[ 1550 ] 2|3|91 शीङः क्लन्
[ 1551 ] 2|3|92 भिल्लाऽच्छभल्ल-सौविदल्लादयः
[ 1552 ] 2|3|93 मङ्गि-मृदि-मण्डि-कुण्डि-कन्दिभ्योऽलच्
[ 1553 ] 2|3|94 लङ्गेर्दीर्घश्च
[ 1554 ] 2|3|95 ऋ-जनोर्गुक् च
[ 1555 ] 2|3|96 कु-कमि-यमि-शमि-शकि-शवि-तृपि-कुपि-शलि-कलि-पलिभ्योऽलक्
[ 1556 ] 2|3|97 वृषि-पटि-देवि-केवि-वपि-चपिभ्यश्चित्
[ 1557 ] 2|3|98 कु-गु-ध्वञ्चि-चञ्चि-वहि-दिहि-तॄ-सृ-तुसि-कुसिभ्योऽलः
[ 1558 ] 2|3|99 मुरलोरल-मुसल-कुशल-कोमल-कोहल-विरल-केरल-कुन्तल-कपिञ्जल-कज्जलेज्जल-च्छगल-भगलाऽऽहल-काहल-नाहलाऽनल-युगल-पिप्पलादयः
[ 1559 ] 2|3|100 ऋ-कृ-मृ-वृ-चषिभ्य आलच्
[ 1560 ] 2|3|101 तमि-विडि-मृणि-कुणि-कुलि-पलि-पञ्चि-पीङ्भ्यः कालन्
[ 1561 ] 2|3|102 कम्पेर्नलोपश्च
[ 1562 ] 2|3|103 भञ्जेर्गश्च
[ 1563 ] 2|3|104 सर्त्तेर्गुक् च
[ 1564 ] 2|3|105 स्थाल-चात्वाल-कीलाल-कङ्काल-हिन्ताल-वेताल-जम्बालादयः
[ 1565 ] 2|3|106 पति-चण्डिभ्यामालञ्
[ 1566 ] 2|3|107 कुटि-महि-मिथ्यनिभ्यः किलच्
[ 1567 ] 2|3|108 भडिल-भण्डिल-शण्डिल-स्थण्डिल-कोकिल-कपिल-विचकिलादयः
[ 1568 ] 2|3|109 हृषि-वृति-चटि-तण्डि-शकि-शङ्क्युत्कण्ठिभ्य उलच्
[ 1569 ] 2|3|110 निचुल-वञ्जुल-वकुल-तुमुल-पृथुल-स्थुल-विशंस्थुलादयः
[ 1570 ] 2|3|111 पिञ्ज ऊलच्
[ 1571 ] 2|3|112 कुसूल-कुकूल-दुकूल-ताम्बूल-बन्धूल-लाङ्गूल-शार्दूलादयः
[ 1572 ] 2|3|113 महेरेलच्
[ 1573 ] 2|3|114 कटि-पटिभ्यामोलः
[ 1574 ] 2|3|115 कपोल-कल्लोल-कक्कोल-मक्कोलादयः
[ 1575 ] 2|3|116 वलेः कलच्
[ 1576 ] 2|3|117 मिञः खलच् एच्च
[ 1577 ] 2|3|118 श्रो नुं ह्रस्वश्च
[ 1578 ] 2|3|119 शमि-कमिभ्यां वलच्
[ 1579 ] 2|3|120 डु-कुटि-कशि-शालिभ्यः क्मलच्
[ 1580 ] 2|3|121 एतेः शलक्
[ 1581 ] 2|3|122 शीङो वलञ्-वालनौ
[ 1582 ] 2|3|123 तुल्वलेल्वल-पल्वलादयः
[ 1583 ] 2|3|124 शॄ-सृ-ह्रसिभ्यो वः
[ 1584 ] 2|3|125 उर्देर्धश्च
[ 1585 ] 2|3|126 गन्धेररक्
[ 1586 ] 2|3|127 इण्-शी-श्या-शा-ला-पदिभ्यो नित्
[ 1587 ] 2|3|128 इष्व-निघृष्व-रिष्व-लिष्वादयः
[ 1588 ] 2|3|129 अशू-स्रु-प्रुषि-लटि-खटि-कणि-किणि-विशि-विलि-नलि-शलि-खलिभ्यः क्वन्
[ 1589 ] 2|3|130 शीङापोर्ह्रस्वश्च
[ 1590 ] 2|3|131 यसेर्ह च
[ 1591 ] 2|3|132 लिहेर्जिह च
[ 1592 ] 2|3|133 नञि भुवो डित्
[ 1593 ] 2|3|134 कुटि-किति-पणि-पेलृ-पल्लि-वल्लि-मालिभ्योऽवक्
[ 1594 ] 2|3|135 कैरव-भैरव-कारण्डवाऽऽदीनवादयः
[ 1595 ] 2|3|136 शृणातेरावः
[ 1596 ] 2|3|137 प्रथेः षिवन् पृथ च
[ 1597 ] 2|3|138 अमेरीवः
[ 1598 ] 2|3|139 ग्रसेर्डित्
[ 1599 ] 2|3|140 कु-दा-पाभ्यः शः
[ 1600 ] 2|3|141 वृ-भृ-वम्यमि-कुभ्यः शक्
[ 1601 ] 2|3|142 कलेरशच्
[ 1602 ] 2|3|143 इणस्तुट् च
[ 1603 ] 2|3|144 पलेराशच्
[ 1604 ] 2|3|145 कनेरी चातः
[ 1605 ] 2|3|146 कणि-कुलि-पलि-वडिभ्यः किशच्
[ 1606 ] 2|3|147 तिनिशेतिश-वालिशादयः
[ 1607 ] 2|3|148 अर्त्तेः पिशन्
[ 1608 ] 2|3|149 अङ्कि-मस्जिभ्यामुशच्
[ 1609 ] 2|3|150 युमाभ्यां षः
[ 1610 ] 2|3|151 स्नु-मूभ्यां कित्
[ 1611 ] 2|3|152 कलेर्मषक्
[ 1612 ] 2|3|153 कुलेश्च माषक्
[ 1613 ] 2|3|154 जलेराषः
[ 1614 ] 2|3|155 अवि-मह्योष्टिषच्
[ 1615 ] 2|3|156 रुहेर्वृद्धिश्च
[ 1616 ] 2|3|157 तवेर्णिद्वा
[ 1617 ] 2|3|158 नञि व्यथेः
[ 1618 ] 2|3|159 कलेर्वुगिच्चोपधायाः
[ 1619 ] 2|3|160 कॄ-तॄभ्यामीषन्
[ 1620 ] 2|3|161 ऋजि-शॄ-पॄभ्यः कित्
[ 1621 ] 2|3|162 उषेर्नक् च
[ 1622 ] 2|3|163 अमेर्वरक् च
[ 1623 ] 2|3|164 ऋ-पॄ-क्लृपि-हवि-नहि-कलिभ्य उषन्
[ 1624 ] 2|3|165 पुरः किच्च
[ 1625 ] 2|3|166 जॄ-पॄ-कॄ-मञ्जि-पीयि-हन्यङ्गि-गण्डिभ्य ऊषन्
[ 1626 ] 2|3|167 यूष-शूषाऽर्कलूष-कारूष-कोरदूषाऽऽटरूष-शैलूषादयः
[ 1627 ] 2|3|168 कश्यशि-पचि-मुचि-यजि-हनि-कमि-वदि-वा-मान्-माभ्यः सः
[ 1628 ] 2|3|169 प्लुषेरच्चोपधायाः
[ 1629 ] 2|3|170 ऋषि-रिचि-कृति-व्रश्चि-शॄ-गृधिभ्यः कित्
[ 1630 ] 2|3|171 अमेर्नित्
[ 1631 ] 2|3|172 उन्देर्नलोपश्च
[ 1632 ] 2|3|173 पन्यल्यवि-रधि-रभि-चमि-चट्यति-तमि-युभ्योऽसच्
[ 1633 ] 2|3|174 वेतस-तामरस-सारसादयः
[ 1634 ] 2|3|175 पीङो नसक्
[ 1635 ] 2|3|176 कृपि-यु-वलिभ्य आसः
[ 1636 ] 2|3|177 किलेः कित्
[ 1637 ] 2|3|178 कुरः पासः
[ 1638 ] 2|3|179 पटि-विभ्यां टिसज्-डिसचौ
[ 1639 ] 2|3|180 तालेरीसच्
[ 1640 ] 2|3|181 त्रपेरुसच्
[ 1641 ] 2|3|182 अलेरम्बुसः
[ 1642 ] 2|3|183 लूञो हः
[ 1643 ] 2|3|184 हिंसेः कित् सिं च
[ 1644 ] 2|3|185 कलेरहः
[ 1645 ] 2|3|186 अनेरोकहः
[ 1646 ] 2|3|187 कटेराहः
[ 1647 ] 2|3|188 निरीण ऊहक्
[ 1648 ] 2|3|189 दस्त्यूहः
[ 1649 ] 2|3|190 वलेरक्षन्
[ 1650 ] 2|3|191 लाक्षा-द्राक्षा-मिक्षादयः
[ 1651 ] 2|4|1 उणादयो भूतेऽपि
[ 1652 ] 2|4|2 सर्वधातुभ्यो मनिन्
[ 1653 ] 2|4|3 भविष्यति गम्यादयः
[ 1654 ] 2|4|4 यावत्-पुरा-निपातयोर्लट्
[ 1655 ] 2|4|5 कदा-कर्ह्योर्वा
[ 1656 ] 2|4|6 किंवृत्ते लिप्सायाम्
[ 1657 ] 2|4|7 लिप्स्यमानसिद्धौ च
[ 1658 ] 2|4|8 लोडर्थलक्षणे च
[ 1659 ] 2|4|9 लिङ् चोर्ध्वमौहूर्त्तिके
[ 1660 ] 2|4|10 माङि लुङ्
[ 1661 ] 2|4|11 स्मपरे लङ् च
[ 1662 ] 2|4|12 अनद्यतने लुट्
[ 1663 ] 2|4|13 परिदेवने च
[ 1664 ] 2|4|14 न व्यामिश्रे
[ 1665 ] 2|4|15 लृट्
[ 1666 ] 2|4|16 शतृ-शानचौ चास्य लड्वत्
[ 1667 ] 2|4|17 क्रियायां च क्रियार्थायाम्
[ 1668 ] 2|4|18 ण्वुल् च
[ 1669 ] 2|4|19 कर्मणि चाण्
[ 1670 ] 2|4|20 तुमुन् भावे
[ 1671 ] 2|4|21 भाववचनाश्च
[ 1672 ] 2|4|22 घञ्
[ 1673 ] 2|4|23 पद-रुजि-विशिभ्यः कर्तरि
[ 1674 ] 2|4|24 स्पृशेरुपतापे
[ 1675 ] 2|4|25 दॄ-जॄभ्यां णिलुक् च
[ 1676 ] 2|4|26 सर्त्तेः स्थिर-व्याधि-बल-मत्स्येषु
[ 1677 ] 2|4|27 अकर्तरि कारके च संज्ञायाम्
[ 1678 ] 2|4|28 सङ्ख्यातात् परिमाणाख्यायाम्
[ 1679 ] 2|4|29 इङश्च
[ 1680 ] 2|4|30 अपादाने षिद् वा
[ 1681 ] 2|4|31 शॄणातेर्वायु-वर्ण-निवृतावरणेषु
[ 1682 ] 2|4|32 युजेः काल-हलाङ्ग-युग्मेषु कित्
[ 1683 ] 2|4|33 उपसर्गे रुवः
[ 1684 ] 2|4|34 वौ क्षुश्रुवः
[ 1685 ] 2|4|35 समि यु-दु-द्रुवः
[ 1686 ] 2|4|36 अनुपसर्गाद्वा
[ 1687 ] 2|4|37 व्यनुप्रेषु च भुवः
[ 1688 ] 2|4|38 उदि च नियः
[ 1689 ] 2|4|39 अवे
[ 1690 ] 2|4|40 परौ द्यूते
[ 1691 ] 2|4|41 प्रे द्रु-स्तुभ्याम्
[ 1692 ] 2|4|42 स्रुवोऽनुपसर्गाच्च
[ 1693 ] 2|4|43 श्रियः
[ 1694 ] 2|4|44 उदि वा
[ 1695 ] 2|4|45 निरभ्योः पूलूभ्याम्
[ 1696 ] 2|4|46 उन्न्योर्ग्रः
[ 1697 ] 2|4|47 किरो धान्ये
[ 1698 ] 2|4|48 नौ वृञः
[ 1699 ] 2|4|49 यज्ञे समि स्तुवः
[ 1700 ] 2|4|50 प्रे स्त्रोऽन्यत्र
[ 1701 ] 2|4|51 प्रथने वावशब्दे
[ 1702 ] 2|4|52 छन्दोनाम्नि च
[ 1703 ] 2|4|53 अवे च
[ 1704 ] 2|4|54 त्रो वा
[ 1705 ] 2|4|55 इणो नावभ्रेषे
[ 1706 ] 2|4|56 परावनुपात्यये
[ 1707 ] 2|4|57 व्युपयोः शीङः
[ 1708 ] 2|4|58 प्रत्यासत्तौ चेरस्तेये
[ 1709 ] 2|4|59 शरीर-निवासयोः कश्चादेः
[ 1710 ] 2|4|60 चितौ च
[ 1711 ] 2|4|61 राशौ वा
[ 1712 ] 2|4|62 सङ्घे चानौत्तराधर्ये
[ 1713 ] 2|4|63 उदि यु-पू-द्रुवः
[ 1714 ] 2|4|64 ग्रहश्च
[ 1715 ] 2|4|65 न्यवयोराक्रोशे
[ 1716 ] 2|4|66 समि मुष्टौ
[ 1717 ] 2|4|67 परौ यज्ञे
[ 1718 ] 2|4|68 प्रे लिप्सायाम्
[ 1719 ] 2|4|69 वा वणिजाम्
[ 1720 ] 2|4|70 रश्मौ च
[ 1721 ] 2|4|71 अवे वर्षप्रतिबन्धे
[ 1722 ] 2|4|72 आङि रु-प्लुभ्याम्
[ 1723 ] 2|4|73 परौ भुवोऽवज्ञाने
[ 1724 ] 2|4|74 वृणोतेराच्छादने
[ 1725 ] 2|4|75 क्रियाभ्यावृत्ति-समय-समूहेषु च
[ 1726 ] 2|4|76 स्था-स्ना-पा-व्यधि-हनि-युधादिभ्यः कः
[ 1727 ] 2|4|77 एरच्
[ 1728 ] 2|4|78 नपुंसके भी-वृ-ष्यादिभ्यः
[ 1729 ] 2|4|79 ॠदोरप्
[ 1730 ] 2|4|80 वृ-दृ-वशि-निश्चि-रणि-गमि-ग्रहः
[ 1731 ] 2|4|81 अक्षेषु ग्लहः
[ 1732 ] 2|4|82 अदेरुपसर्गे
[ 1733 ] 2|4|83 नौ ण च
[ 1734 ] 2|4|84 व्यधि-जपिभ्यामनुपसर्गे
[ 1735 ] 2|4|85 स्वनि-हसिभ्यां वा
[ 1736 ] 2|4|86 यमः समुपनिविषु च
[ 1737 ] 2|4|87 नौ गद-नद-पठ-स्वनिभ्यः
[ 1738 ] 2|4|88 क्वणोऽनुपसर्गाच्च
[ 1739 ] 2|4|89 उपसर्गे च वीणायाः
[ 1740 ] 2|4|90 नित्यं पणः परिमाणे
[ 1741 ] 2|4|91 मदोऽनुपसर्गात्
[ 1742 ] 2|4|92 प्रसमोर्हर्षे
[ 1743 ] 2|4|93 समुदोरजः पशुषु
[ 1744 ] 2|4|94 प्रजने सर्त्तेः
[ 1745 ] 2|4|95 न्यभ्युपविषु ह्वः सम्प्रसारणं च
[ 1746 ] 2|4|96 आङि युद्धे
[ 1747 ] 2|4|97 निपाने वृद्धिश्च
[ 1748 ] 2|4|98 नाम्न्ययच्च
[ 1749 ] 2|4|99 समि च द्यूते
[ 1750 ] 2|4|100 भावेऽनुपसर्गस्य
[ 1751 ] 2|4|101 हनो वा वध च
[ 1752 ] 2|4|102 मूर्त्ति-निकर-मेघेषु घनः
[ 1753 ] 2|4|103 अन्तर्घनोऽन्तर्घणश्च देशे
[ 1754 ] 2|4|104 प्रघणः प्रघाणश्चागारैकदेशे
[ 1755 ] 2|4|105 अपघनोद्‍घनावङ्गात्याधानयोः
[ 1756 ] 2|4|106 विघनाऽयोघनौ करणे
[ 1757 ] 2|4|107 द्रुघन-द्रुघणौ
[ 1758 ] 2|4|108 स्तम्बे क च
[ 1759 ] 2|4|109 उपघ्न आश्रये
[ 1760 ] 2|4|110 परौ डित्
[ 1761 ] 2|4|111 समुदोर्गण-प्रशंसयोः
[ 1762 ] 2|4|112 नौ निमिते
[ 1763 ] 2|4|113 ड्‍वितः क्‍त्रिः
[ 1764 ] 2|4|114 ट्‍वितोऽथुच्
[ 1765 ] 2|4|115 यजि-यति-प्रच्छि-रक्षिभ्यो नः
[ 1766 ] 2|4|116 विच्छेर्नङ्
[ 1767 ] 2|4|117 स्वपो नन्
[ 1768 ] 2|4|118 आङि दः किः
[ 1769 ] 2|4|119 उपसर्गे धः
[ 1770 ] 2|4|120 कर्मण्यधिकरणे
[ 1771 ] 2|4|121 अभिविधाविनुण्
[ 1772 ] 2|4|122 स्त्रियां क्तिन्
[ 1773 ] 2|4|123 श्रु-स्रु-पदि-सदि-विदि-क्षमि-लभ्यर्दि-शंसि-पचि-कण्डूयि-व्यवक्रुशीषि-यजि-मन्यासि-शासिभ्यः
[ 1774 ] 2|4|124 आङि सुञः
[ 1775 ] 2|4|125 समीणः
[ 1776 ] 2|4|126 ऊति-यूति-जूति-साति-हेति-ज्ञप्ति-कीर्त्तयश्च
[ 1777 ] 2|4|127 भावे स्था-पा-गा-पचिभ्यः
[ 1778 ] 2|4|128 व्रजि-यज्यास्यदीण्भ्यः क्यप्
[ 1779 ] 2|4|129 षुङ्-शीङ्-मनि-विदि-चरिभ्यः संज्ञायाम्
[ 1780 ] 2|4|130 अजेः समि
[ 1781 ] 2|4|131 सदि-पतिभ्यां नौ
[ 1782 ] 2|4|132 भृञो वा
[ 1783 ] 2|4|133 कृञः श च
[ 1784 ] 2|4|134 इच्छा-मृगये च
[ 1785 ] 2|4|135 परौ सृ-चरिभ्यां यः
[ 1786 ] 2|4|136 अटाट्याद् वा
[ 1787 ] 2|4|137 जागुः
[ 1788 ] 2|4|138 अ प्रत्ययाच्च
[ 1789 ] 2|4|139 गुरोर्हलः
[ 1790 ] 2|4|140 न राध्यञ्ज्यापि-दीपि-चायि-स्रंसि-ध्वंस्यादेर्निष्ठायामनिटः
[ 1791 ] 2|4|141 षितोऽङ्
[ 1792 ] 2|4|142 क्रपेः सम्प्रसारणं च
[ 1793 ] 2|4|143 याचि-तृषिभ्यां नुट् च
[ 1794 ] 2|4|144 भिदि-च्छिदि-विदि-दयि-रुजि-मृजि-क्षिपि-चुरि-पृच्छिभ्योऽसंज्ञायाम्
[ 1795 ] 2|4|145 गुहि-तुलि-वसि-वपि-क्षपि-क्षिभ्यः संज्ञायाम्
[ 1796 ] 2|4|146 रिखि-लिखि-शुभि-सिधि-मिधि-गुधिभ्यो गुणश्च
[ 1797 ] 2|4|147 ऋ-कृ-हृ-धृ-तॄभ्यो वृद्धिश्च
[ 1798 ] 2|4|148 भूषि-भीषि-चिन्ति-पूजि-कथि-कम्पि-चर्चि-स्पृहि-तोलि-दोलिभ्यश्च
[ 1799 ] 2|4|149 आतश्चोपसर्गे
[ 1800 ] 2|4|150 भातेश्च
[ 1801 ] 2|4|151 ण्यास-श्रन्थ-घट्ट-वन्द-विदिभ्यो युच्
[ 1802 ] 2|4|152 इषेरनिच्छायाम्
[ 1803 ] 2|4|153 अधि-पर्योर्वा
[ 1804 ] 2|4|154 समादिषु पदि-सदि-विदि-शासि-श्रु-स्रु-नहि-वृषि-प्रुषि-वृति-यतीण्-भृ-प्रभृतिभ्यः क्विप्
[ 1805 ] 2|4|155 क्रुधि-युधि-क्षुधि-तृषि-त्विषि-रुजि-रुचि-शुचि-मुदि-मृदि-गॄ-त्रादिभ्यश्च
[ 1806 ] 2|4|156 ह्री-भी-लू-भू-कण्डूयि-कृञ्-भिदि-च्छिदि-नुदि-दृशि-नशि-युजि-ज्वर-त्वराऽव-स्रिवु-मव-नु-शदादिभ्यो वा
[ 1807 ] 2|4|157 क्रियाव्यतिहारेऽनीहीक्ष्यादिभ्यो णच्
[ 1808 ] 2|4|158 आक्रोशे नञ्यनिः
[ 1809 ] 2|4|159 ग्ला-म्ला-ज्या-हाभ्यः
[ 1810 ] 2|4|160 ण्वुल्
[ 1811 ] 2|4|161 संज्ञायाम्
[ 1812 ] 2|4|162 रोगाख्यायां च
[ 1813 ] 2|4|163 पुंस्यन्यत्रापि
[ 1814 ] 2|4|164 प्रश्नाख्यानयोरिञ् च वा
[ 1815 ] 2|4|165 पर्यायार्हर्णोत्पत्तिषु ण्वुच्
[ 1816 ] 2|4|166 नपुंसके भावे क्तः
[ 1817 ] 2|4|167 ल्युट् च
[ 1818 ] 2|4|168 कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्त्तुः शरीरसुखम्
[ 1819 ] 2|4|169 करणाधिकरणयोश्च
[ 1820 ] 2|4|170 ष्ठिवु-सिवोर्दीर्घश्च
[ 1821 ] 2|4|171 कृञः कर्त्तरि
[ 1822 ] 2|4|172 व्रश्चि-शादि-ह्लादि-रम्यादिभ्यश्च
[ 1823 ] 2|4|173 भुज्याच्छाद्यवस्रावाऽवसिच्यादिभ्यः कर्मणि
[ 1824 ] 2|4|174 स्कन्दि-पति-श्च्योति-स्रवत्यादिभ्योऽपादाने
[ 1825 ] 2|4|175 दाञः सम्प्रदाने च
[ 1826 ] 2|4|176 पुंसि संज्ञायां घः
[ 1827 ] 2|4|177 गोचर-सञ्चर-वह-व्रज-व्यज-क्रमापण-निगम-बक-भगाऽऽकर्ष-निकषाश्च
[ 1828 ] 2|4|178 हलो घञ्
[ 1829 ] 2|4|179 अध्याय-न्यायोद्याव-संहाराऽवहाराऽऽधाराऽऽवायाश्च
[ 1830 ] 2|4|180 उदङ्कोऽनुदके
[ 1831 ] 2|4|181 जालमानायः
[ 1832 ] 2|4|182 खनो घ च
[ 1833 ] 2|4|183 ड-डरेकेकवकाश्च
[ 1834 ] 2|4|184 इ-कि-श्तिपः स्वरूपे
[ 1835 ] 2|4|185 अर्थे च
[ 1836 ] 2|4|186 भावकर्मणोर्दुरीषत्सुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल्
[ 1837 ] 2|4|187 भू-कृञ्भ्यां कर्तृ-कर्मणोश्च च्व्यर्थे
[ 1838 ] 2|4|188 आतो युच्
[ 1839 ] 2|4|189 शासि-युधि-दृशि-धृषि-मृषिभ्यश्च
[ 1840 ] 2|4|190 वर्त्तमानसामीप्ये वर्त्तमानवद् वा
[ 1841 ] 2|4|191 आशंसायां भूतवच्च
[ 1842 ] 2|4|192 क्षिप्रवचने लृट्
[ 1843 ] 2|4|193 आशंसावचने लिङ्
[ 1844 ] 2|4|194 निष्पन्नवच्च सम्भावनायाम्
[ 1845 ] 2|4|195 विद्यमानकर्तृकेभ्योऽस्त्यर्थेभ्यो भवन्त्यर्थे सर्वा विभक्तयः
[ 1846 ] 2|4|196 नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः
[ 1847 ] 2|4|197 भविष्यति मर्यादावचने देशस्य विभागेऽवरस्मिन्
[ 1848 ] 2|4|198 कालस्य चानहोरात्राणाम्
[ 1849 ] 2|4|199 परस्मिन् वा
[ 1850 ] 2|4|200 लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ
[ 1851 ] 2|4|201 भूते च
[ 1852 ] 2|4|202 प्रागुताप्योर्वा
[ 1853 ] 2|4|203 गर्हायां लडपिजात्वोः
[ 1854 ] 2|4|204 कथमि लिङ् च वा
[ 1855 ] 2|4|205 किंवृत्ते लिङ्लृटौ
[ 1856 ] 2|4|206 अनवक्‍लृप्‍त्यमर्षयोरकिंवृत्तेऽपि
[ 1857 ] 2|4|207 किंकिलास्त्यर्थेषु लृट्
[ 1858 ] 2|4|208 यद्यदि-यदा-जातुषु लिङ्
[ 1859 ] 2|4|209 यच्च-यत्रयोर्गर्हायां च
[ 1860 ] 2|4|210 आश्चर्ये च
[ 1861 ] 2|4|211 शेषे लृडयदौ
[ 1862 ] 2|4|212 उताप्योर्बाडार्थे लिङ्
[ 1863 ] 2|4|213 कामप्रवेदनेऽकच्चिति
[ 1864 ] 2|4|214 सम्भावनेऽलमर्थे तदर्थाप्रयोगे
[ 1865 ] 2|4|215 अयदि सम्भावनावचने धातौ वा
[ 1866 ] 2|4|216 हेतुफलयोः
[ 1867 ] 2|4|217 इच्छार्थेषु कामप्रवेदने लोट् च
[ 1868 ] 2|4|218 समानकर्तृकेषु कर्मणो लिङ्
[ 1869 ] 2|4|219 विधि-निमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाऽधीष्ट-सम्प्रश्न-प्रार्थनेषु
[ 1870 ] 2|4|220 लोट् च
[ 1871 ] 2|4|221 प्रैषानुज्ञाप्राप्तकालेषु
[ 1872 ] 2|4|222 लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके
[ 1873 ] 2|4|223 स्मे लोट्
[ 1874 ] 2|4|224 अधीष्टौ च
[ 1875 ] 2|4|225 काल-समय-वेलाषु लिङ् यदि
[ 1876 ] 2|4|226 अर्ह-शक्तयोः
[ 1877 ] 2|4|227 धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः
[ 1878 ] 2|4|228 क्रियासमभिहारे लोट् तस्य हिस्वौ हिस्ववत्
[ 1879 ] 2|4|229 त-ध्वम्-भाविनो वा
[ 1880 ] 2|4|230 समुच्चये वा
[ 1881 ] 2|4|231 यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन्
[ 1882 ] 2|4|232 समुच्चये सामान्यवचनस्य
[ 1883 ] 2|4|233 अलंखल्वोः प्रतिषेधयोर्भावे क्‍त्वा वा
[ 1884 ] 2|4|234 मेङः
[ 1885 ] 2|4|235 परावरयोगे च
[ 1886 ] 2|4|236 अभिन्नकर्तृकयोः पूर्वकालात्
[ 1887 ] 2|4|237 व्यादाञ्-निमील्यादेरपूर्वकालेऽपि
[ 1888 ] 2|4|238 आभीक्ष्ण्ये णमुल् च
[ 1889 ] 2|4|239 न यद्यनाकाङ्क्षे
[ 1890 ] 2|4|240 वाऽग्रे-प्रथम-पूर्वेषु
[ 1891 ] 2|4|241 कर्मण्याक्रोशे कृञः खमुञ्
[ 1892 ] 2|4|242 स्वाद्वर्थेषु चादीर्घेषु
[ 1893 ] 2|4|243 अन्यैथवं-कथमित्थंसु णमुलप्रयोगार्हात्
[ 1894 ] 2|4|244 यथातथयोरसूयाप्रतिवचने
[ 1895 ] 2|4|245 कर्मणि दृशि-विदिभ्यां साकल्ये
[ 1896 ] 2|4|246 यावति विन्द-जीविभ्याम्
[ 1897 ] 2|4|247 चर्मोदरयोः पूरेः
[ 1898 ] 2|4|248 वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्य वा
[ 1899 ] 2|4|249 चेलार्थे क्नोपेः
[ 1900 ] 2|4|250 गात्र-पुरुषयोः स्नातेः
[ 1901 ] 2|4|251 निमूल-समूलयोः कषः
[ 1902 ] 2|4|252 शुष्क-चूर्ण-रूक्षेषु पिषः
[ 1903 ] 2|4|253 अकृते कृञः
[ 1904 ] 2|4|254 जीवे ग्रहः
[ 1905 ] 2|4|255 समूले हनः
[ 1906 ] 2|4|256 करणे च
[ 1907 ] 2|4|257 स्नेहने पिषः
[ 1908 ] 2|4|258 हस्तार्थे वर्ति-ग्रहिभ्याम्
[ 1909 ] 2|4|259 स्वार्थेषु पुषः
[ 1910 ] 2|4|260 बन्धेरधिकरणे
[ 1911 ] 2|4|261 संज्ञायाम्
[ 1912 ] 2|4|262 कर्त्रोर्जीव-पुरुषयोर्नशि-वहिभ्याम्
[ 1913 ] 2|4|263 ऊर्ध्वे शुषि-पूरोः
[ 1914 ] 2|4|264 कर्मणि चोपमाने
[ 1915 ] 2|4|265 कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः
[ 1916 ] 2|4|266 उपात् किरो लवने
[ 1917 ] 2|4|267 दंशेस्तृतीयायाम्
[ 1918 ] 2|4|268 हिंसार्थाद् एककर्मकात्
[ 1919 ] 2|4|269 सप्तम्यां चोप-पीड-रुध-कर्षः
[ 1920 ] 2|4|270 आसत्तौ
[ 1921 ] 2|4|271 प्रमाणे
[ 1922 ] 2|4|272 पञ्चम्यां त्वरायाम्
[ 1923 ] 2|4|273 द्वितीयायाम्
[ 1924 ] 2|4|274 अध्रुवे स्वाङ्गे
[ 1925 ] 2|4|275 परिक्लिश्यमाने च
[ 1926 ] 2|4|276 विशि-पति-पदि-स्कन्दिभ्यो वीप्साभीक्ष्ण्ययोः
[ 1927 ] 2|4|277 अस्यति-तृषिभ्यां क्रियाविच्छादकाभ्यां कालेषु
[ 1928 ] 2|4|278 नाम्न्यादिशि-ग्रहिभ्याम्
[ 1929 ] 2|4|279 अव्ययेऽनभिप्रेताख्याने कृञः क्‍त्वा च
[ 1930 ] 2|4|280 तिर्यच्यपवर्गे
[ 1931 ] 2|4|281 स्वाङ्गतस्-नाधार्थे भुवश्च
[ 1932 ] 2|4|282 तूष्णीमि च
[ 1933 ] 2|4|283 अन्वच्यानुलोम्ये
[ 1934 ] 2|4|284 शक-धृष-ज्ञा-रभ-लभ-सहार्हेच्छार्थेषु कर्मणस्तुमुन्
[ 1935 ] 2|4|285 ग्ला-घटास्त्यर्थ-समर्थार्थ-काल-समय-वेलासु च
[ 1936 ] 2|4|286 लः कर्मणि च
[ 1937 ] 2|4|287 क्ति च कृतः संज्ञायाम्
[ 1938 ] 2|4|288 आशिषि च
[ 1939 ] 3|1|1 लस्तिप्-तस्-झि-सिप्-थस्-थ-मिब्-वस्-मस्-ताऽऽतां-झ-थास्-आथां-ध्वम्-इड्-वहि-महिङ्
[ 1940 ] 3|1|2 अत आत इत्
[ 1941 ] 3|1|3 झोऽन्तः
[ 1942 ] 3|1|4 अदभ्यस्तात्
[ 1943 ] 3|1|5 आत्मनेपदेष्वन्तः
[ 1944 ] 3|1|6 शीङो रत्
[ 1945 ] 3|1|7 वेत्तेर्वा
[ 1946 ] 3|1|8 लिट इरेच्
[ 1947 ] 3|1|9 तस्यैश्
[ 1948 ] 3|1|10 परस्मैपदानां णल्-अतुस्-उस्-थल्-अथुस्-अ-णल्-व-माः
[ 1949 ] 3|1|11 वेत्तेर्लटो वा
[ 1950 ] 3|1|12 ब्रुवः पञ्चानां पञ्चादितो ब्रुवश्चाहः
[ 1951 ] 3|1|13 आत औ णलः
[ 1952 ] 3|1|14 टिदात्मनेपदानां टेरेत्
[ 1953 ] 3|1|15 थासः से
[ 1954 ] 3|1|16 लुटः प्रथमयोर्डा-रौ-रसः
[ 1955 ] 3|1|17 लोट एरुः
[ 1956 ] 3|1|18 सेर्हिङ्
[ 1957 ] 3|1|19 आशिषि तुह्योस्तातङ् वा
[ 1958 ] 3|1|20 मेरानिः
[ 1959 ] 3|1|21 आमेतः
[ 1960 ] 3|1|22 सवाभ्यां वामौ
[ 1961 ] 3|1|23 इडादीनाम् ऐप्
[ 1962 ] 3|1|24 वमादीनां टाप्
[ 1963 ] 3|1|25 तस्-थस्-थ-वस्-मसां तां-तं-त-व-माः
[ 1964 ] 3|1|26 ङितश्च
[ 1965 ] 3|1|27 इतो लोपः परस्मैपदानाम्
[ 1966 ] 3|1|28 मिपोऽम्
[ 1967 ] 3|1|29 लिङो यासुट् ङिच्च
[ 1968 ] 3|1|30 किद् आशिषि
[ 1969 ] 3|1|31 सीयुड् आत्मनेपदानाम्
[ 1970 ] 3|1|32 झस्य रन्
[ 1971 ] 3|1|33 इटोऽत्
[ 1972 ] 3|1|34 सुट् तथोः
[ 1973 ] 3|1|35 सो लोपोऽनन्त्यस्याऽनाशिषि
[ 1974 ] 3|1|36 अतो य इय्
[ 1975 ] 3|1|37 झेर्जुस्
[ 1976 ] 3|1|38 सिचः
[ 1977 ] 3|1|39 लुक्यभुवः
[ 1978 ] 3|1|40 विदभ्यस्ताभ्यां लङः
[ 1979 ] 3|1|41 द्विषाद्भ्यो वा
[ 1980 ] 3|1|42 आत्मनेपदानि भावकर्मणोः
[ 1981 ] 3|1|43 कर्मकर्तरि च
[ 1982 ] 3|1|44 कर्तर्यात्मनेभाषेभ्यः
[ 1983 ] 3|1|45 ङितः
[ 1984 ] 3|1|46 क्रियाव्यतिहारे
[ 1985 ] 3|1|47 न गति-हिंसा-शब्दार्थ-हसिभ्योऽहृ-वहिभ्यः
[ 1986 ] 3|1|48 इतरेतराऽन्योन्य-परस्परोपपदाच्च
[ 1987 ] 3|1|49 नेर्विशः
[ 1988 ] 3|1|50 परिव्यवेभ्यः क्रियः
[ 1989 ] 3|1|51 विपराभ्यां जेः
[ 1990 ] 3|1|52 आङो दः
[ 1991 ] 3|1|53 न विकास-स्वास्यप्रसारणयोः
[ 1992 ] 3|1|54 गमेः कालहरणे
[ 1993 ] 3|1|55 नु-प्रच्छः
[ 1994 ] 3|1|56 क्रीडोऽनुपरिभ्यां च
[ 1995 ] 3|1|57 समोऽकूजने
[ 1996 ] 3|1|58 शकेः सनो जिज्ञासायाम्
[ 1997 ] 3|1|59 अपस्किरः
[ 1998 ] 3|1|60 हृञो गतं ताच्छील्ये
[ 1999 ] 3|1|61 आशिषि नाथः
[ 2000 ] 3|1|62 शपः शपथे
[ 2001 ] 3|1|63 स्थः प्रतिज्ञा-निर्णय-प्रकाशनेषु
[ 2002 ] 3|1|64 सम्-अव-प्र-विभ्यश्च
[ 2003 ] 3|1|65 उदोऽनूर्ध्वचेष्टायाम्
[ 2004 ] 3|1|66 उपाद् देवपूजा-सङ्गतिकरण-मित्रकरणेषु
[ 2005 ] 3|1|67 पथिकर्तृकात्
[ 2006 ] 3|1|68 मन्त्रकरणात्
[ 2007 ] 3|1|69 वा लिप्सायाम्
[ 2008 ] 3|1|70 अकर्मकात्
[ 2009 ] 3|1|71 समो गम्यृच्छि-प्रच्छि-स्वृ-श्रु-वेत्त्यर्त्ति-दृशिभ्यः
[ 2010 ] 3|1|72 उपसर्गाद् अस्यत्यूहिभ्यां वा
[ 2011 ] 3|1|73 आङो यम-हनः स्वाङ्गकर्मकाच्च
[ 2012 ] 3|1|74 उद्विभ्यां तपः
[ 2013 ] 3|1|75 तपःकर्मकाच्च
[ 2014 ] 3|1|76 नि-सम्-उप-विभ्यो ह्वः
[ 2015 ] 3|1|77 स्पर्धायाम् आङः
[ 2016 ] 3|1|78 सूचनाऽवक्षेपण-सेवा-साहस-प्रतियत्न-प्रकथनोपयोगेषु कृञः
[ 2017 ] 3|1|79 अधेः प्रसहने
[ 2018 ] 3|1|80 वेः शब्दकर्मणः
[ 2019 ] 3|1|81 अकर्मकात्
[ 2020 ] 3|1|82 पूजोत्सञ्जनाचार्यकरण-ज्ञान-भृति-विगणन-व्ययेषु नियः
[ 2021 ] 3|1|83 कर्तृस्थाऽमूर्त्तकर्मकाच्च
[ 2022 ] 3|1|84 अप्रतिबन्धोत्साह-तायनेषु क्रमः
[ 2023 ] 3|1|85 उपपराभ्याम्
[ 2024 ] 3|1|86 आङो ज्योतिरुद्गमने
[ 2025 ] 3|1|87 वेः पादविहरणे
[ 2026 ] 3|1|88 प्रोपाभ्याम् आरम्भे
[ 2027 ] 3|1|89 अनुपसर्गाद् वा
[ 2028 ] 3|1|90 अपह्नवे ज्ञः
[ 2029 ] 3|1|91 अकर्मकाच्च
[ 2030 ] 3|1|92 संप्रतिभ्यामनाध्याने
[ 2031 ] 3|1|93 भासनोपसान्त्वन-ज्ञान-यत्नोपमन्त्रणेषु वदः
[ 2032 ] 3|1|94 अनुसंभ्यामकर्मकात्
[ 2033 ] 3|1|95 विमतौ
[ 2034 ] 3|1|96 व्यक्तवाचां सहोक्तौ
[ 2035 ] 3|1|97 तयोर्वा
[ 2036 ] 3|1|98 अवाद् गिरतेः
[ 2037 ] 3|1|99 समः प्रतिज्ञायाम्
[ 2038 ] 3|1|100 सृजः श्रद्धावति
[ 2039 ] 3|1|101 उदश्चरः सकर्मकात्
[ 2040 ] 3|1|102 समस्तृतीयायुक्तात्
[ 2041 ] 3|1|103 दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे
[ 2042 ] 3|1|104 उपाद् यमः स्वीकारे
[ 2043 ] 3|1|105 आमः कृञः प्राग्वत्
[ 2044 ] 3|1|106 सनः
[ 2045 ] 3|1|107 स्मृदृशिभ्याम्
[ 2046 ] 3|1|108 अननोर्ज्ञः
[ 2047 ] 3|1|109 श्रुवोऽनाङ्प्रतेः
[ 2048 ] 3|1|110 शदेः शिति
[ 2049 ] 3|1|111 मृङो लुङ्-लिङोश्च
[ 2050 ] 3|1|112 उपसर्गाद् अजाद्यन्ताद् युजेरयज्ञपात्रेषु
[ 2051 ] 3|1|113 समः क्ष्णुवः
[ 2052 ] 3|1|114 भुनक्तेरनवने
[ 2053 ] 3|1|115 णेरणौ यत् कर्म णौ चेत् स कर्ताऽनाध्याने
[ 2054 ] 3|1|116 भी-स्मिभ्यां हेतु-भययोस्तदर्थे
[ 2055 ] 3|1|117 गृधि-वञ्च्योः प्रलम्भने
[ 2056 ] 3|1|118 लियः पूजाभिभवयोश्च
[ 2057 ] 3|1|119 मिथ्योपपदात् कृञोऽभ्यासे
[ 2058 ] 3|1|120 फलवति
[ 2059 ] 3|1|121 पाठे विभाषितात्
[ 2060 ] 3|1|122 ञितः
[ 2061 ] 3|1|123 अपवदः
[ 2062 ] 3|1|124 समुदाङ्भ्यो यमेरग्रन्थे
[ 2063 ] 3|1|125 अनुपसर्गाज्ज्ञः
[ 2064 ] 3|1|126 शब्दान्तरगतौ वा
[ 2065 ] 3|1|127 णिजर्थे च
[ 2066 ] 3|1|128 यजेर्नित्यम्
[ 2067 ] 3|1|129 न धातूपपद-संसर्ग-सामान्योक्तौ
[ 2068 ] 3|1|130 अनुपराभ्यां कृञः
[ 2069 ] 3|1|131 अभि-प्रत्यतिभ्यः क्षिपः
[ 2070 ] 3|1|132 प्राद्वहः
[ 2071 ] 3|1|133 परेर्मृषश्च
[ 2072 ] 3|1|134 रमेर्व्याङ्भ्यां च
[ 2073 ] 3|1|135 उपात्
[ 2074 ] 3|1|136 अकर्मकाद् वा
[ 2075 ] 3|1|137 अणौ चित्तवत्कर्तृकाण् णेः
[ 2076 ] 3|1|138 चलनाऽऽहारार्थात्
[ 2077 ] 3|1|139 प्रु-द्रु-स्रु-बुध-युधेङ्-नश-जनः
[ 2078 ] 3|1|140 न पा-दमाऽऽयमाऽऽयस-परिमुहाऽत्ति-रुचि-नृति-धेड्-वद-वसः
[ 2079 ] 3|1|141 वा क्यषः
[ 2080 ] 3|1|142 द्युद्भ्यो लुङि
[ 2081 ] 3|1|143 वृद्भ्यः स्यसनोः
[ 2082 ] 3|1|144 लुटि च क्लृपः
[ 2083 ] 3|1|145 शेषात् परस्मैपदानि
[ 2084 ] 3|1|146 यङ्लुकः शब्लुक् च
[ 2085 ] 3|1|147 समानाधिकरणे युष्मद्यप्रयुज्यमानेऽपि मध्यमः
[ 2086 ] 3|1|148 प्रहासे च मन्योपपदान् मन्यतेरुत्तम एकवच्च
[ 2087 ] 3|1|149 अस्मद्युत्तमः
[ 2088 ] 3|1|150 शेषे प्रथमः
[ 2089 ] 3|1|151 एक-द्वि-बहुष्वेकवचन-द्विवचन-बहुवचनानि
[ 2090 ] 3|1|152 जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमसंख्याप्रयोगे वा
[ 2091 ] 3|1|153 क्वचिद् द्विवचनं च
[ 2092 ] 3|1|154 अस्मदो द्वयोश्चाविशेषणे
[ 2093 ] 3|1|155 युष्मदः पूजायाम्
[ 2094 ] 3|1|156 अन्येभ्योऽपि दृश्यते
[ 2095 ] 3|1|157 फल्गुनी-प्रोष्ठपदा-विशाखाभ्यो नक्षत्रे
[ 2096 ] 3|1|158 तिष्य-पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्
[ 2097 ] 3|1|159 प्रातिपदिकात् स्वौ-जस्-अम्-औट्छष्‍टा-भ्याम्-भिस्-ङे-भ्याम्-भ्यस्-ङसि-भ्याम्-भ्यस्-ङस्-ओस्-आम्-ङ्योस्-सुपः
[ 2098 ] 3|1|160 अतो भिस ऐस्
[ 2099 ] 3|1|161 नेदमदसोरकात्
[ 2100 ] 3|1|162 टा-ङसोरिन-स्यौ
[ 2101 ] 3|1|163 ङे-ङस्योर्याऽऽतौ
[ 2102 ] 3|1|164 सर्वनाम्नः स्मै-स्मातौ
[ 2103 ] 3|1|165 ङेः स्मिन्
[ 2104 ] 3|1|166 जसः शी
[ 2105 ] 3|1|167 आद् आमः साम्
[ 2106 ] 3|1|168 नान्यच्च संज्ञोपसर्जनात्
[ 2107 ] 3|1|169 तृतीयासमास-वाक्ययोः
[ 2108 ] 3|1|170 द्वन्द्वे च
[ 2109 ] 3|1|171 शी वा
[ 2110 ] 3|1|172 प्रथम-चरम-तयाऽयाऽल्पार्ध-नेम-कतिपयेभ्यः
[ 2111 ] 3|1|173 पूर्वादिभ्यो नवभ्यः स्मात्-स्मिनौ च
[ 2112 ] 3|1|174 स्मै च तीयात्
[ 2113 ] 3|1|175 आप औतः शी
[ 2114 ] 3|1|176 नपुंसकात्
[ 2115 ] 3|1|177 जश्-शसोः शिः
[ 2116 ] 3|1|178 अष्टाभ्य औश्
[ 2117 ] 3|1|179 ष्णः संख्याया लुक्
[ 2118 ] 3|1|180 कतेः
[ 2119 ] 3|1|181 स्वमोर्नपुंसकात्
[ 2120 ] 3|1|182 अतोऽम्
[ 2121 ] 3|1|183 डतरादिभ्यः पञ्चभ्योऽनेकतरात् तः
[ 2122 ] 3|1|184 युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्
[ 2123 ] 3|1|185 ङे-सुटोऽम्
[ 2124 ] 3|1|186 शसो नः
[ 2125 ] 3|1|187 भ्यसोऽभ्यम्
[ 2126 ] 3|1|188 पञ्चम्या अत्
[ 2127 ] 3|1|189 ङसेश्च
[ 2128 ] 3|1|190 आम आकम्
[ 2129 ] 3|1|191 ह्रस्वापो नुट्
[ 2130 ] 3|1|192 स्त्री-यूभ्याम्
[ 2131 ] 3|1|193 इय्-उव्-स्थानिभ्यां वा
[ 2132 ] 3|1|194 नित्यं स्त्रियाः
[ 2133 ] 3|1|195 सङ्ख्याया अनतः
[ 2134 ] 3|1|196 त्रेस्त्रयश्च
[ 2135 ] 3|1|197 सुपो लुगैकार्थ्ये
[ 2136 ] 3|1|198 अनुपसर्जनाव्ययात्
[ 2137 ] 3|1|199 नाव्ययीभावाद् अतोऽपञ्चम्यास्त्वम्
[ 2138 ] 3|1|200 तृतीया-सप्तम्योर्वा
[ 2139 ] 3|1|201 नित्यम् ऋद्ध्यर्थ-नदी-सङ्ख्याऽवयवात् सप्तम्याः
[ 2140 ] 3|1|202 कर्मणि द्वितीया
[ 2141 ] 3|1|203 समया-निकषा-हा-धिग्-अन्तराऽन्तरेण-येन-तेन-युक्तात्
[ 2142 ] 3|1|204 द्वित्वेऽध्यादिभिः
[ 2143 ] 3|1|205 सर्वाभिपर्युभयेभ्यस्तसा
[ 2144 ] 3|1|206 एनपा
[ 2145 ] 3|1|207 कर्मप्रवचनीयैः
[ 2146 ] 3|1|208 सप्तम्याधिक्य-स्वाम्ययोः
[ 2147 ] 3|1|209 पञ्चम्यपाङ्भ्याम्
[ 2148 ] 3|1|210 परिणा वर्जने
[ 2149 ] 3|1|211 प्रतिनिधि-प्रतिदानयोः
[ 2150 ] 3|1|212 कालाध्वभ्यां कारकमध्ये सप्तमी च
[ 2151 ] 3|1|213 द्वितीयाऽत्यन्तसंयोगे
[ 2152 ] 3|1|214 अपवर्गे तृतीया
[ 2153 ] 3|1|215 कर्तृ-करणयोश्च
[ 2154 ] 3|1|216 प्रकृति-प्राय-गोत्र-नाम-जाति-जनुःपुमात्मादिभ्यो गम्यमान-क्रियायाम्
[ 2155 ] 3|1|217 न्यक्ष-कार्त्स्न्यादिभ्यः क्रियाविशेषणे
[ 2156 ] 3|1|218 सुख-दुःखादिभ्यो वा
[ 2157 ] 3|1|219 सम-विषमादिभ्योऽधिकरणे
[ 2158 ] 3|1|220 द्विद्रोण-पञ्चकादिभ्यः कर्मणि वीप्सायाम्
[ 2159 ] 3|1|221 संज्ञश्च
[ 2160 ] 3|1|222 अशिष्टव्यवहारे सम्प्रयच्छतेः सम्प्रदाने
[ 2161 ] 3|1|223 सहार्थयोगे
[ 2162 ] 3|1|224 अर्थार्थि-पूर्वापर-कलह-निपुण-मिश्र-श्लक्ष्णोनार्थैः
[ 2163 ] 3|1|225 इथम्भूतलक्षणात्
[ 2164 ] 3|1|226 अङ्गाद् विकृतात् तद्विकारेणाङ्गिवचने
[ 2165 ] 3|1|227 हेतौ
[ 2166 ] 3|1|228 ऋणे पञ्चमी
[ 2167 ] 3|1|229 गुणे वा
[ 2168 ] 3|1|230 न स्त्रियाम्
[ 2169 ] 3|1|231 अनुपलब्धादिभ्यः
[ 2170 ] 3|1|232 षष्ठी हेतोः प्रयोगे
[ 2171 ] 3|1|233 पर्यायाणां द्वितीया सर्वनामभ्यः
[ 2172 ] 3|1|234 चतुर्थी सम्प्रदाने
[ 2173 ] 3|1|235 परिक्रियः करणे वा
[ 2174 ] 3|1|236 क्‍लृप्‍त्यर्थ-कर्त्तरि विकारे
[ 2175 ] 3|1|237 उत्पातेन ज्ञाप्यमाने
[ 2176 ] 3|1|238 तादर्थ्ये
[ 2177 ] 3|1|239 तुमर्थाच्च भाववचनात्
[ 2178 ] 3|1|240 तुमुनोऽप्रयुज्यमानस्य कर्मणि
[ 2179 ] 3|1|241 गत्यर्थानां चेष्टायामनास्थिताध्वनि वा
[ 2180 ] 3|1|242 मन्यतेः प्रतिकृष्यकुत्सायामुपमानेभ्यः
[ 2181 ] 3|1|243 न नावन्न-काक-शुक-सृगालेभ्यः
[ 2182 ] 3|1|244 नमःस्वस्ति-स्वाहा-स्वधाऽलं-वषट्-पर्याप्त्यर्थे
[ 2183 ] 3|1|245 अपादाने पञ्चमी
[ 2184 ] 3|1|246 ल्यब्लोपे कर्माधिकरणयोः
[ 2185 ] 3|1|247 प्रश्नाख्यानयोश्च
[ 2186 ] 3|1|248 प्रभृत्यन्यार्थारादितर-दिक्‍शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियोगे
[ 2187 ] 3|1|249 ऋते द्वितीया च
[ 2188 ] 3|1|250 विना तृतीया च
[ 2189 ] 3|1|251 पृथङ्-नानाभ्याम्
[ 2190 ] 3|1|252 स्तोकाल्प-कृच्छ्र-कतिपयेभ्योऽसत्त्वार्थेभ्यः करणे
[ 2191 ] 3|1|253 कालाध्व-परिच्छेद-मूलात् पञ्चमी
[ 2192 ] 3|1|254 तेन योगे कालात् सप्तमी
[ 2193 ] 3|1|255 अध्वनः प्रथमा च
[ 2194 ] 3|1|256 षष्ठ्यतसर्थैः
[ 2195 ] 3|1|257 दूरान्तिकार्थ-बहिर्भिः पञ्चमी च
[ 2196 ] 3|1|258 दूरान्तिकार्थेभ्योऽसत्त्ववचनेभ्यो द्वितीया-तृतीया-सप्तम्यश्च
[ 2197 ] 3|1|259 अधिकरणे सप्तमी
[ 2198 ] 3|1|260 क्तस्येन्विषयस्य कर्मणि
[ 2199 ] 3|1|261 निमित्तात् कर्मसंयोगे
[ 2200 ] 3|1|262 अप्रत्यादिष्वसाधुना
[ 2201 ] 3|1|263 साधुना च
[ 2202 ] 3|1|264 निपुणेन चार्चायाम्
[ 2203 ] 3|1|265 क्रियार्हेभ्यः कारकत्वे
[ 2204 ] 3|1|266 क्रियानर्हेभ्यश्चाकारकत्वे
[ 2205 ] 3|1|267 तद्विपर्यासे च
[ 2206 ] 3|1|268 यस्य च भावेन भावलक्षणम्
[ 2207 ] 3|1|269 षष्ठी चानादरे
[ 2208 ] 3|1|270 स्वामीश्वराधिपति-दायाद-साक्षि-प्रतिभू-प्रसूतैश्च
[ 2209 ] 3|1|271 आयुक्त-कुशलाभ्यामासेवायाम्
[ 2210 ] 3|1|272 यतो निर्धारणे
[ 2211 ] 3|1|273 पञ्चमी विभक्तात्
[ 2212 ] 3|1|274 सप्तमी चाधिकेन भूयसः
[ 2213 ] 3|1|275 तृतीयाल्पीयसः
[ 2214 ] 3|1|276 प्रसितोत्सुकाभ्याम् अधिकरणे वा
[ 2215 ] 3|1|277 नक्षत्राच्च लुपि
[ 2216 ] 3|1|278 अर्थमात्रे प्रथमा
[ 2217 ] 3|1|279 सम्बोधने च
[ 2218 ] 3|1|280 षष्ठी शेषे
[ 2219 ] 3|1|281 स्मृत्यर्थ-दयेशां कर्मणि
[ 2220 ] 3|1|282 कृञः प्रतियत्ने
[ 2221 ] 3|1|283 रुजार्थानां भावकर्तृकाणाम्
[ 2222 ] 3|1|284 न ज्वरि-सन्ताप्योः
[ 2223 ] 3|1|285 आशिषि नाथः
[ 2224 ] 3|1|286 जासि-नाटि-क्राथि-पिषां हिंसायाम्
[ 2225 ] 3|1|287 हनः प्र-निभ्याम्
[ 2226 ] 3|1|288 व्यवहृपणोर्विनिमये
[ 2227 ] 3|1|289 द्यूते च
[ 2228 ] 3|1|290 दिवस्तदर्थस्य
[ 2229 ] 3|1|291 वोपसर्गात्
[ 2230 ] 3|1|292 ज्ञोऽविदर्थस्य करणे
[ 2231 ] 3|1|293 कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेभ्योऽधिकरणे
[ 2232 ] 3|1|294 कर्तृकर्मणोः कृति
[ 2233 ] 3|1|295 उभयहेतावस्‍त्र्यकाकारे कर्तरि वा
[ 2234 ] 3|1|296 द्विषः शतरि
[ 2235 ] 3|1|297 न लादेश-तृन्‍नुदन्ताव्यय-कि-किन्-खलर्थेषु
[ 2236 ] 3|1|298 अकमेरुकञि
[ 2237 ] 3|1|299 अमत्याद्यर्थाधिकरणे निष्ठायाम्
[ 2238 ] 3|1|300 भावे वा
[ 2239 ] 3|1|301 अके भविष्यति
[ 2240 ] 3|1|302 इन्याधमर्ण्ये च
[ 2241 ] 3|1|303 कृत्येषु कर्तरि वा
[ 2242 ] 3|1|304 नोभयप्राप्तौ
[ 2243 ] 3|1|305 तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीया च
[ 2244 ] 3|1|306 हित-सुखाभ्यां चतुर्थी च
[ 2245 ] 3|1|307 आशिष्यायुष्य-भद्रार्थ-कुशलार्थैश्च
[ 2246 ] 3|2|1 सुप् सुपा सहैकार्थीभावे समासः
[ 2247 ] 3|2|2 विस्पष्टादीनि गुणविशेषणतायाम्
[ 2248 ] 3|2|3 काष्ठादीनि क्रियाविशेषणतायाम्
[ 2249 ] 3|2|4 सर्वचर्माऽद्यश्वो-दशैकादश-माशब्दोर्ध्वमुहूर्तोर्ध्वदेहोर्ध्वन्दम-कृतपूर्वादयस्तद्धिते
[ 2250 ] 3|2|5 काकतालादय इवार्थे
[ 2251 ] 3|2|6 इवेन विभक्त्यलोपश्च
[ 2252 ] 3|2|7 भूतपूर्वादयः
[ 2253 ] 3|2|8 अव्ययीभावः
[ 2254 ] 3|2|9 अव्ययं विभक्त्यर्थे
[ 2255 ] 3|2|10 समीप-समृद्ध्योश्च
[ 2256 ] 3|2|11 असमृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिषु
[ 2257 ] 3|2|12 ख्याति-पश्चादर्थयोः
[ 2258 ] 3|2|13 योग्यता-वीप्सा-पदार्थानतिवृत्ति-सादृश्य-सदृशेषु
[ 2259 ] 3|2|14 यौगपद्यानुपूर्व्य-सम्पत्ति-साकल्यान्तवचनेषु
[ 2260 ] 3|2|15 यथाऽसादृश्ये
[ 2261 ] 3|2|16 यावद् इयत्त्वे
[ 2262 ] 3|2|17 प्रतिना मात्रार्थे
[ 2263 ] 3|2|18 सङ्ख्याऽक्ष-शलाकाः परिणा द्यूतेऽन्यथावृत्तौ
[ 2264 ] 3|2|19 पर्यपाङ्-बहिरञ्चवः पञ्चम्या
[ 2265 ] 3|2|20 लक्षणेनाऽभिप्रती आभिमुख्ये
[ 2266 ] 3|2|21 अनुः सामीप्यायामयोः
[ 2267 ] 3|2|22 तिष्ठद्गु-वहद्ग्वायतीगवानि कालविशेषे न चान्यसमासः
[ 2268 ] 3|2|23 लून-लूयमान-पूत-पूयमाना यवेन न च व्यतिरेक-विभक्तिः
[ 2269 ] 3|2|24 खले-संहृत-संह्रियमाणा बुसेन च
[ 2270 ] 3|2|25 सु-वि-निर्-दुर्-अपराऽऽयती-पाप-पुण्यानि समया
[ 2271 ] 3|2|26 समं भूमि-पदातिभ्याम् अन्यपदार्थे
[ 2272 ] 3|2|27 प्रोऽह्न-रथ-मृग-दक्षिणाभिः
[ 2273 ] 3|2|28 सम्प्रत्यसम्प्रत्य-प्रदक्षिणानि वर्तमानाऽवर्तमान-वामेषु
[ 2274 ] 3|2|29 पारे-मध्येऽग्रेऽन्तः षष्ठ्या वा
[ 2275 ] 3|2|30 सङ्ख्या वंश्येन
[ 2276 ] 3|2|31 नदीभिः समाहारे
[ 2277 ] 3|2|32 अन्यपदार्थे संज्ञायाम्
[ 2278 ] 3|2|33 तत्पुरुषः
[ 2279 ] 3|2|34 द्वितीया श्रितातीत-पतित-गतात्यस्त-गमि-गामि-बुभुक्ष्वादिभिः
[ 2280 ] 3|2|35 प्राप्तापन्नाभ्यां तौ च द्वितीयया पुंवच्च
[ 2281 ] 3|2|36 स्वयंसामी क्तेन
[ 2282 ] 3|2|37 खट्वा क्षेपे
[ 2283 ] 3|2|38 कालाः
[ 2284 ] 3|2|39 अत्यन्तसंयोगे
[ 2285 ] 3|2|40 तृतीया तत्कृतेन गुणवचनेन
[ 2286 ] 3|2|41 अर्थादि-सदृश-सम-तुल्याधिकैश्च
[ 2287 ] 3|2|42 अर्धं चतसृभिः
[ 2288 ] 3|2|43 एकं नविंशत्यादिभिः
[ 2289 ] 3|2|44 कर्तृ-करणे कृता बहुलम्
[ 2290 ] 3|2|45 कृत्यैरधिकार्थवचने
[ 2291 ] 3|2|46 भक्ष्यान्न-यान-पात्रैर्मिश्रीकरण-व्यञ्जन-युग्य-पूरणानि मिश्रोपसिक्त-युक्त-पूर्णाद्यप्रयोगे
[ 2292 ] 3|2|47 चतुर्थी यता
[ 2293 ] 3|2|48 सुख-हिताभ्याम्
[ 2294 ] 3|2|49 तादर्थ्ये प्रकृत्या
[ 2295 ] 3|2|50 बलि-रक्षित-घास-सुरा-विधादिभिश्च
[ 2296 ] 3|2|51 नित्यम् अर्थेनेदमर्थे
[ 2297 ] 3|2|52 पञ्चमी भीत-भीति-भी-भय-भीरु-भीलुक-जुगुप्सिभिः
[ 2298 ] 3|2|53 अपेतापोढ-निर्गत-मुक्त-पतिताऽपत्रस्तैरसर्वा
[ 2299 ] 3|2|54 स्तोकान्तिक-दूरार्थ-कृच्छ्राणि क्तेन
[ 2300 ] 3|2|55 शत-सहस्रौ परेण
[ 2301 ] 3|2|56 सप्तमी सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धादिभिः
[ 2302 ] 3|2|57 शौण्ड-धूर्त्त-कितव-व्याड-संवीत-पटु-पण्डित-कुशल-निपुण-चपलान्तरादिभिः प्रसक्ताद्यप्रयोगे
[ 2303 ] 3|2|58 ध्वाङ्क्ष-काक-वायस-बकादिभिः क्षेपे
[ 2304 ] 3|2|59 सिंह-व्याघ्र-वासव-युधिष्ठिरादिभिः पूजायाम्
[ 2305 ] 3|2|60 यतावश्यके
[ 2306 ] 3|2|61 संज्ञायाम्
[ 2307 ] 3|2|62 ऋणम् अधमोत्तमाभ्याम्
[ 2308 ] 3|2|63 क्तेनाऽहोरात्रावयवाः
[ 2309 ] 3|2|64 तत्र
[ 2310 ] 3|2|65 सगतिकारकेणापि क्षेपे
[ 2311 ] 3|2|66 पात्रम् अवधारणे समितबहुलाभ्यां न चान्यसमासः
[ 2312 ] 3|2|67 गेहगोष्ठौ शूर-क्ष्वेडि-नर्दि-विजित-व्याड-पटु-पण्डित-प्रगल्भैः
[ 2313 ] 3|2|68 उदुम्बरः कृमि-मशकाभ्याम् उपमायाम्
[ 2314 ] 3|2|69 अवट-कूपौ कच्छप-मण्डूकाभ्याम्
[ 2315 ] 3|2|70 नगरं काकादिभिः
[ 2316 ] 3|2|71 गेहेमेहि-पिण्डीशूरौ निरीहतायाम्
[ 2317 ] 3|2|72 पितरिशूर-मातरिपुरुषौ क्षियायाम्
[ 2318 ] 3|2|73 गर्भः सुहित-तृप्त-दृप्तैरनौचित्ये
[ 2319 ] 3|2|74 कर्णः टिरिटिरा-चुरुचुराभ्याम्
[ 2320 ] 3|2|75 विशेषणं विशेष्येण समानाधिकरणेन
[ 2321 ] 3|2|76 सर्वैक-जरत्-पुराण-नव-केवल-पूर्वाऽपर-प्रथम-चरम-जघन्य-समान-मध्य-मध्यम-वीराः
[ 2322 ] 3|2|77 पूर्वकालोऽपरकालेन
[ 2323 ] 3|2|78 दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम्
[ 2324 ] 3|2|79 तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च
[ 2325 ] 3|2|80 न मत्वर्थे
[ 2326 ] 3|2|81 उपमानानि सामान्यवचनैः
[ 2327 ] 3|2|82 उपमेयानि व्याघ्र-सिंहर्षभ-वृषभ-पुण्डरीक-पद्म-पल्लव-किसलयेन्दु-चन्द्रादिभिः सामान्याप्रयोगे
[ 2328 ] 3|2|83 कुत्सितानि स्वार्थकुत्सनैः खसूचि-खेट-दुर्दुरूट-चेल-ब्रुव-हतक-जाल्मापशद-काण्ड-पृष्ठ-स्पृष्ट-धृष्ट-धूर्त्त-कितवादिभिः
[ 2329 ] 3|2|84 पापाणक-हतदग्धादीनि कुत्सितैः
[ 2330 ] 3|2|85 सन्-महत्-परमोत्तमोत्कृष्ट-पुमांसः पूज्यमानैः
[ 2331 ] 3|2|86 वृन्दारक-नाग-कुञ्जर-व्याघ्र-शार्दूल-वृषभर्षभ-पुङ्गवादिभिः पूज्यमानम्
[ 2332 ] 3|2|87 पोटा-युवति-स्तोक-कतिपय-गृष्टि-धेनु-वशा-वेहद-बष्कयणी-प्रवक्तृ-श्रोत्रियाध्यापक-धूर्त्तैर्जातिः
[ 2333 ] 3|2|88 प्रशंसावचनैः मतल्लिका-मचर्चिका-प्रकाण्डोद्‍घ-तल्लजक-पाद-मिश्र-पाश-हस्त-भित्ति-स्थल-पाल्यादिभिः
[ 2334 ] 3|2|89 चतुष्पादो गर्भिण्या
[ 2335 ] 3|2|90 युवा खलति-पलित-वलिन-जरद्भिः
[ 2336 ] 3|2|91 कृत्य-तुल्याख्यान्यजात्या
[ 2337 ] 3|2|92 जातिर्जात्या
[ 2338 ] 3|2|93 वर्णो वर्णेन
[ 2339 ] 3|2|94 कुमारः श्रमणा-प्रव्रजिता-बन्धकी-कुलटा-गर्भिणी-तापसी-दास्यध्यापकाऽभिरूपक-पण्डित-कुशल-निपुण-चपल-पटु-मृदुभिः
[ 2340 ] 3|2|95 क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ्
[ 2341 ] 3|2|96 कृताकृत-भुक्ताभुक्त-पीत-विपीत-गत-प्रत्यागत-यातानुयात-क्रयाक्रयिका-पुटा-पुटिका-फला-फलिका-मानोन्मानिकाश्च
[ 2342 ] 3|2|97 कतर-कतमौ जातिपरिप्रश्ने
[ 2343 ] 3|2|98 किं क्षेपे
[ 2344 ] 3|2|99 किंशुक-किंलुक-किंपुरुष-किन्नर-किंजल्क-किन्दासादयः संज्ञायाम्
[ 2345 ] 3|2|100 श्रेण्येक-पूग-कुण्ड-मुण्ड-राशि-निचय-विशिख-निधानेन्द्र-देव-कण्ठ-श्रवण-भूत-वदान्याऽध्यापक-ब्राह्मण-क्षत्रिय-पटु-पण्डित-कुशल-चपल-निपुणाश्च्व्यर्थे कृत-मत-मितोक्त-भूत-समाज्ञाताऽऽम्नाताऽऽख्यात-सम्भाविताऽवधारिताऽवकल्पित-कलित-निराकृताऽपकृताऽपाकृतोदाहृतोदीरितोदित-दृष्ट-विश्रुतादिभिः
[ 2346 ] 3|2|101 शाकपार्थिवाऽजातौल्वलि-कुतपसौश्रुत-स्मृतरौढ्योदनपाणिन्याणिमाण्डव्य-बलाकाकौशिक-विदर्भिकौण्डिन्य-परशुरामादयः प्रियादिलोपे
[ 2347 ] 3|2|102 अधिकान्ता सङ्ख्या सङ्ख्ययाधिकलोपश्च
[ 2348 ] 3|2|103 भागांशादिभिः पूरणाताल्लुक् च वा
[ 2349 ] 3|2|104 मयूरच्छात्रौ व्यंसकेनोपमायां न चानेन समासः (चान्यसमासः)
[ 2350 ] 3|2|105 कम्बोज-यवनौ मुण्डेन
[ 2351 ] 3|2|106 एहीडा-यवाभ्याम् अन्यपदार्थे नपुंसकत्वं च
[ 2352 ] 3|2|107 अपेहि च वाणिज-स्वागत-द्वितीय-विघस-प्रघसादिभिः क्रियायाम्
[ 2353 ] 3|2|108 प्रेहि-स्वागत-वाणिजाभ्याम्
[ 2354 ] 3|2|109 प्रोह कट-कर्दमाभ्यां द्वितीयया
[ 2355 ] 3|2|110 छिन्धि-भिन्ध्युद्धमा विचक्षण-लवण-चूडाभिः
[ 2356 ] 3|2|111 आहर चेल-वसन-वनितादिभिः
[ 2357 ] 3|2|112 आख्यातम् आख्यातेन क्रियासातत्ये
[ 2358 ] 3|2|113 उद्धरोत्सृजावसृजाभ्याम्
[ 2359 ] 3|2|114 पच-पत-वपान्युदस्तैर्नेः
[ 2360 ] 3|2|115 उन्मृजावमृजेन
[ 2361 ] 3|2|116 इहद्वितीया-इहपञ्चमी--एहि-रे-याहिराऽऽहोपुरुषिकाऽहंपूर्विकाऽहंप्रथमिकाऽहमहमिका-विचप्रचा-निश्चप्रचादयः
[ 2362 ] 3|2|117 हि कर्मणा बहुलम् आभीक्ष्ण्ये कर्तरि
[ 2363 ] 3|2|118 स्नात्वाकालक-पीत्वास्थिरक-भुक्त्वासुहित-प्रोष्यपापीय-उत्पत्यपाकला-निपत्यरोहिणी-निषद्यश्यामादयः
[ 2364 ] 3|2|119 आचोवच-उच्चनीच-आचपराच-उच्चावच-अकिञ्चन-आकुतोभयानि
[ 2365 ] 3|2|120 पूर्वापराधरोत्तराण्येकदेशिनैकाधिकरणेन
[ 2366 ] 3|2|121 सायाह्न-मध्याह्न-मध्यन्दिन-मध्यरात्रादयः
[ 2367 ] 3|2|122 अर्धं समविभागे वा
[ 2368 ] 3|2|123 अर्धजरतीयाऽर्धवैशसाऽर्धोक्तादयः
[ 2369 ] 3|2|124 द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-तुर्य-तुरीय-तलाऽग्रादयश्च
[ 2370 ] 3|2|125 कालाः परिमाणिना
[ 2371 ] 3|2|126 नञ्
[ 2372 ] 3|2|127 शोभि-हिताऽर्हाऽलमर्थ-तद्धितैरसामर्थ्ये
[ 2373 ] 3|2|128 असूर्यंपश्याऽपुनर्गेयाऽश्राद्धभोज्यलवणभोज्यादयश्च
[ 2374 ] 3|2|129 ईषद् गुणेन
[ 2375 ] 3|2|130 षष्ठी
[ 2376 ] 3|2|131 कृद्योगा
[ 2377 ] 3|2|132 याजक-पूजक-परिचारक-परिवेषक-स्नापकाऽध्यापकोत्सादकोन्मादकोद्वर्त्तक-होतृ-भर्त्रादिभिश्च
[ 2378 ] 3|2|133 रथपत्ती गणकेन
[ 2379 ] 3|2|134 गुणात् तरेण तलोपश्च
[ 2380 ] 3|2|135 सर्वपश्चात्प्रभृतीणि
[ 2381 ] 3|2|136 तत्स्थैर्गुणैः
[ 2382 ] 3|2|137 न निर्धारणे
[ 2383 ] 3|2|138 प्रतिपदविधाना
[ 2384 ] 3|2|139 पूरण-गुण-सुहितार्थ-सदव्यय-तव्य-समानाधिकरणेन
[ 2385 ] 3|2|140 मत्याद्यधिकरणक्तेन
[ 2386 ] 3|2|141 कर्तृकर्महेतुना कर्मणि
[ 2387 ] 3|2|142 कर्तर्यकेन
[ 2388 ] 3|2|143 कर्तृ-तृजकाभ्याम्
[ 2389 ] 3|2|144 नित्यं क्रीडा-जीविकयोः
[ 2390 ] 3|2|145 गतयः
[ 2391 ] 3|2|146 कुः पापेषदर्थयोः
[ 2392 ] 3|2|147 दुर्निन्दा-कृच्छ्राकृच्छ्रार्थयोः
[ 2393 ] 3|2|148 स्वती पूजायाम्
[ 2394 ] 3|2|149 अतिशयातिक्रमणयोश्च
[ 2395 ] 3|2|150 आङीषदर्थाभिव्याप्त्योः
[ 2396 ] 3|2|151 प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया
[ 2397 ] 3|2|152 अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया
[ 2398 ] 3|2|153 अवादयः कुष्ठाद्यर्थे तृतीयया
[ 2399 ] 3|2|154 पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या
[ 2400 ] 3|2|155 निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या
[ 2401 ] 3|2|156 अन्वादयस्तिङोदात्तवता गतिमता च
[ 2402 ] 3|2|157 न कर्मप्रवचनीयाः
[ 2403 ] 3|2|158 उपपदमतिङ्
[ 2404 ] 3|2|159 नाव्ययेनानमा
[ 2405 ] 3|2|160 अमा च प्राक् खमुञः
[ 2406 ] 3|2|161 तृतीयादीनि क्त्वा च वा
[ 2407 ] 3|2|162 अव्ययं प्रवृद्धादिभिः
[ 2408 ] 3|3|1 शेषो बहुव्रीहिः
[ 2409 ] 3|3|2 अदूराधिकासन्नाः संख्यया संख्येये
[ 2410 ] 3|3|3 संख्या सुजर्थे
[ 2411 ] 3|3|4 वार्थे च
[ 2412 ] 3|3|5 अव्ययम्
[ 2413 ] 3|3|6 अन्यपदार्थे
[ 2414 ] 3|3|7 अस्तिक्षीरादयः
[ 2415 ] 3|3|8 उपमानम् उपमेयसरूपोत्तरपदलोपश्च
[ 2416 ] 3|3|9 सप्तमीपूर्वं समानाधिकरणम्
[ 2417 ] 3|3|10 समुदाय-विकार-षष्ठी-समस्तम्
[ 2418 ] 3|3|11 प्रादिभ्यो धातुजं वा चोत्तरपदलोपश्च
[ 2419 ] 3|3|12 नञोऽस्त्यर्थम्
[ 2420 ] 3|3|13 अनेकं मतुपोऽर्थे
[ 2421 ] 3|3|14 कर्तृकर्मप्रवचनमप्रथमायाः
[ 2422 ] 3|3|15 दिङ्नामान्यन्तराले
[ 2423 ] 3|3|16 तत्र गृहीत्वा तेन प्रहृत्येति सरूपे युधि क्रियाव्यतीहारे
[ 2424 ] 3|3|17 सह तृतीयया तुल्ययोगे
[ 2425 ] 3|3|18 क्वचिद् विद्यमानार्थे
[ 2426 ] 3|3|19 चार्थे युगपदधिकरणवचनतायां द्वन्द्वः
[ 2427 ] 3|3|20 दधि-सर्पिर्-मधूनि पयो-मधु-सर्पिर्भिर् इतरेतरयोगे
[ 2428 ] 3|3|21 इध्मा-वाग्-ऋचो बर्हिर्-मनस्-सामभिः
[ 2429 ] 3|3|22 आदिर् अवसानेन
[ 2430 ] 3|3|23 शुक्लः कृष्णेन
[ 2431 ] 3|3|24 श्रद्धा मेधया
[ 2432 ] 3|3|25 मेधा-दीक्षा-श्रुताध्ययनानि च तपसा
[ 2433 ] 3|3|26 याज्या-प्रवर्ग्योलूखलानि अनुवाक्योपसन्मुसलैः
[ 2434 ] 3|3|27 हरि-ब्रह्म-शिव-स्कन्द-परिव्रज्याद्या वासव-प्रजापति-वैश्रवण-विशाख-कौशिकादिभिः
[ 2435 ] 3|3|28 अधिकरणैतावत्त्वे
[ 2436 ] 3|3|29 समीपे वा
[ 2437 ] 3|3|30 संख्या विंशत्यादिभिः संख्यायां समाहारे
[ 2438 ] 3|3|31 अनुवादे चरणाः स्थेणोर्लुङि
[ 2439 ] 3|3|32 अनपुंसकानि अध्वर्यु-क्रतवः
[ 2440 ] 3|3|33 अध्ययनतः सन्निकृष्टानि
[ 2441 ] 3|3|34 अप्राणि जातयः
[ 2442 ] 3|3|35 नदी-देश-नगराणि भिन्नलिङ्गानि
[ 2443 ] 3|3|36 नित्यवैराः
[ 2444 ] 3|3|37 कारवः
[ 2445 ] 3|3|38 गवाश्व-गवाडिक-गवैडकाऽजाविकाऽजैडकानि
[ 2446 ] 3|3|39 कुब्‍जवामन-कुब्‍जकिरात-पुत्रपौत्र-श्वचण्डाल-स्त्रीकुमार-दासीदास-दासीमाणवकोष्ट्रखरोष्ट्रशश-भगवतीभागवतानि
[ 2447 ] 3|3|40 शटीप्रच्छद-कुटीकुट-मूत्रशकृत्-मूत्रपुरीष-यकृन्मेदस्-मांसशोणित-दर्भशर-दर्भपूतीकाऽर्जुनपुरुष-तृणोलपानि
[ 2448 ] 3|3|41 प्राणि-तूर्याङ्गानि
[ 2449 ] 3|3|42 सेनाङ्गानि बहुत्वे
[ 2450 ] 3|3|43 क्षुद्रजन्तवः
[ 2451 ] 3|3|44 फलानि
[ 2452 ] 3|3|45 वा वृक्ष-मृग-तृण-धान्य-शकुनिविशेषाः
[ 2453 ] 3|3|46 व्यञ्जनानि
[ 2454 ] 3|3|47 विरोधीन्यद्रव्याणि
[ 2455 ] 3|3|48 शेषम् उभयोः
[ 2456 ] 3|3|49 प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः
[ 2457 ] 3|3|50 उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः
[ 2458 ] 3|3|51 अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः
[ 2459 ] 3|3|52 उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः
[ 2460 ] 3|3|53 कर्मधारये प्रधानोपसर्जनानां परम्परं विप्रतिषेधे
[ 2461 ] 3|3|54 मत्वर्थीयार्थ-कर्मधारयाद् बहुव्रीहिः
[ 2462 ] 3|3|55 कदाचित् कर्मधारयः सर्वधनाद्यर्थः
[ 2463 ] 3|3|56 पूर्वपदातिशय आतिशयिकाद् बहुव्रीहिः सूक्ष्मवस्त्रतराद्यर्थः
[ 2464 ] 3|3|57 उत्तरपदातिशय आतिशयिको बहुव्रीहिर्बह्वाढ्यतराद्यर्थः
[ 2465 ] 3|3|58 उपसर्जनं पूर्वम्
[ 2466 ] 3|3|59 राजदन्त-लिप्तवासित-सिक्तसंमृष्ट-भृष्टलुञ्चित-नग्नमुषिताऽवक्लिन्नपक्वाऽर्पितोप्तगाढाऽधमर्णोत्तमर्ण-परश्शत-परःसहस्रादिषु परम्
[ 2467 ] 3|3|60 बिम्बोष्ठ-बिम्बाधर-पुरुषोत्तमादिषु वा
[ 2468 ] 3|3|61 इदुद् द्वन्द्वे
[ 2469 ] 3|3|62 न स्वातिश्चित्रायाः
[ 2470 ] 3|3|63 पतिर्भार्यायाः
[ 2471 ] 3|3|64 जायाया जं दं च वा
[ 2472 ] 3|3|65 पशुश्च पुत्रात्
[ 2473 ] 3|3|66 श्मश्रुः केशात्
[ 2474 ] 3|3|67 जानु-विदू शिरसः
[ 2475 ] 3|3|68 सर्पिर्मधु-दीर्घलघु-गुणवृद्ध्यादिषु वा
[ 2476 ] 3|3|69 अजाद्यदन्तम्
[ 2477 ] 3|3|70 न शूद्रार्यावन्त्यश्मक-विष्वक्सेनार्जुनादिषु
[ 2478 ] 3|3|71 धर्मार्थ-कामार्थ-शब्दार्थाऽऽद्यन्ताऽग्नीन्द्र-चन्द्रार्कादिषु वा
[ 2479 ] 3|3|72 अल्पाच्तरम्
[ 2480 ] 3|3|73 नोलूखलमुसल-तण्डुलकिण्व-चित्ररथबाह्लिक-स्नातकराजन्नक्षिभ्रुव-दारगवोशीरबीजादिषु
[ 2481 ] 3|3|74 समीरणाग्न्यादित्यचन्द्र-पाणिनीयरौढीयादिषु वा
[ 2482 ] 3|3|75 लघ्वक्षरम्
[ 2483 ] 3|3|76 न श्रद्धातपसादिषु
[ 2484 ] 3|3|77 शकृन्मूत्र-कुशकाशादिषु वा
[ 2485 ] 3|3|78 अभ्यर्हितम्
[ 2486 ] 3|3|79 न नरनारायणादिषु
[ 2487 ] 3|3|80 तपश्श्रुतादिषु वा
[ 2488 ] 3|3|81 मासर्तुनक्षत्राण्यानुपूर्व्येण
[ 2489 ] 3|3|82 न पुष्यपुनर्वस्वादिषु
[ 2490 ] 3|3|83 वसन्तग्रीष्मादिषु वा
[ 2491 ] 3|3|84 ज्यायान् भ्रातॄणाम्
[ 2492 ] 3|3|85 न पाण्डुधृतराष्ट्रादिषु
[ 2493 ] 3|3|86 भीमसेनार्जुनादिषु वा
[ 2494 ] 3|3|87 वर्णानां च
[ 2495 ] 3|3|88 बहुषूत्क्रमश्च
[ 2496 ] 3|3|89 संख्यानाम् अल्पीयः
[ 2497 ] 3|3|90 बहुव्रीहौ च
[ 2498 ] 3|3|91 सर्वनाम च सर्वतः
[ 2499 ] 3|3|92 विशेषणम्
[ 2500 ] 3|3|93 प्रियो वा
[ 2501 ] 3|3|94 सप्तमी
[ 2502 ] 3|3|95 गड्वादिभ्यो वा
[ 2503 ] 3|3|96 नेन्द्वादिभ्यः
[ 2504 ] 3|3|97 प्रहरणेभ्यश्च
[ 2505 ] 3|3|98 क्तान्तं वा
[ 2506 ] 3|3|99 नित्यं शेषे
[ 2507 ] 3|3|100 आहिताग्नि-जातपुत्र-जातदन्त-जातश्मश्रु-पीतघृत-पीततैल-पीतमद्य-पीतविषोढभार्य-गतार्थ-छिन्नशीर्षादिषु वा
[ 2508 ] 3|3|101 जाति-काल-सुखादिभ्यश्च
[ 2509 ] 3|3|102 कडार-गडुल-काण-खञ्ज-कुण्ठ-खोड-खलति-गौर-पिङ्गल-वृद्ध-भिक्षुक-वटर-तनवः कर्मधारये
[ 2510 ] 3|3|103 सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ
[ 2511 ] 3|3|104 स्वरभिन्नानां यस्योत्तरस्वरविधिः
[ 2512 ] 3|3|105 विरूपाणामप्येकार्थानाम्
[ 2513 ] 3|3|106 पौत्रादिजीवद्वंश्यादिना तन्निमित्त एव चेद्विशेषः
[ 2514 ] 3|3|107 स्त्री पुंवच्च
[ 2515 ] 3|3|108 पुमान् स्त्रिया
[ 2516 ] 3|3|109 ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणानेकशफेषु स्त्री
[ 2517 ] 3|3|110 नपुंसकम् अनपुंसकेनैकवच्चास्य वा
[ 2518 ] 3|3|111 पितृ-श्वशुरौ मातृ-श्वश्रूभ्याम्
[ 2519 ] 3|3|112 भ्रातृ-पुत्रौ स्वसृ-दुहितृभ्याम्
[ 2520 ] 3|3|113 त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्
[ 2521 ] 3|3|114 तेषाम् अद्वन्द्व-तत्पुरुष-विशेषणानां पुंनपुंसकतो लिङ्गानि
[ 2522 ] 3|3|115 तेषां मिथो यत् परम्
[ 2523 ] 3|3|116 क्वचित् पूर्वं च
[ 2524 ] 3|3|117 पुरुषाणां च
[ 2525 ] 3|3|118 अव्ययीभावो नपुंसकम्
[ 2526 ] 3|3|119 द्वन्द्वः समाहार एकवच्च
[ 2527 ] 3|3|120 द्विगुश्च
[ 2528 ] 3|3|121 अदन्तः स्त्री
[ 2529 ] 3|3|122 वाऽऽबन्तः
[ 2530 ] 3|3|123 अनो नलोपश्च
[ 2531 ] 3|3|124 पात्र-पथ-युग-भुवनाद्यन्तो नपुंसकम्
[ 2532 ] 3|3|125 षष्ठ्याः कन्थोशीनरेषु तत्पुरुषः संज्ञायाम्
[ 2533 ] 3|3|126 उपज्ञोपक्रमं तदादित्वे
[ 2534 ] 3|3|127 ईश्वरार्थादराज्ञः सभा
[ 2535 ] 3|3|128 यक्ष-राक्षस-पिशाचादिभ्यश्च
[ 2536 ] 3|3|129 अशाला
[ 2537 ] 3|3|130 सेना-सुरा-शाला-निशा वा
[ 2538 ] 3|3|131 छाया
[ 2539 ] 3|3|132 नित्यं बाहुल्ये
[ 2540 ] 3|3|133 पथोऽव्ययात्
[ 2541 ] 3|3|134 रात्राह्नवाकाः पुंसि
[ 2542 ] 3|3|135 अहोऽसुदिन-पुण्याभ्याम्
[ 2543 ] 3|3|136 नपुंसके चार्धर्चाऽष्टापद-सुवर्ण-शतमान-कार्षापण-वारवाण-गन्धमादनाऽन्धकाराऽपराह्णाऽपूर्वोपवास-निर्यास-विमान-प्रग्रीव-प्रवाल-वाजपेय-राजसूय-प्रतिसरादयः
[ 2544 ] 3|3|137 परवल्लिङ्गं द्वन्द्व-तत्पुरुषयोः
[ 2545 ] 3|3|138 एकविंशत्यादीनां च
[ 2546 ] 3|3|139 न प्राप्तापन्न-गत्यलंपूर्वाणाम्
[ 2547 ] 3|3|140 पूर्ववद् अश्व-बडवौ
[ 2548 ] 3|3|141 ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य
[ 2549 ] 3|3|142 गोरुपसर्जनान्त्यस्य
[ 2550 ] 3|3|143 टाबादीनां च
[ 2551 ] 3|3|144 लुक् तद्धितलुक्यगोणीसूच्योः
[ 2552 ] 3|3|145 लुपि प्रकृतिवल्लिङ्गवचने
[ 2553 ] 3|3|146 विशेषणानां चाजातेः
[ 2554 ] 3|3|147 न मनुष्ये
[ 2555 ] 3|3|148 समास उत्तरपदस्य
[ 2556 ] 3|3|149 हरीतक्यादिषु व्यक्तिः
[ 2557 ] 3|3|150 खलतिकादिषु वचनम्
[ 2558 ] 3|4|1 स्त्रियाम्
[ 2559 ] 3|4|2 अतष्टाप्
[ 2560 ] 3|4|3 अजैडक-कोकिलाश्व-चटक-मूषिकेभ्यः
[ 2561 ] 3|4|4 बाल-होड-पाक-वत्स-मन्द-विलातेभ्यश्च
[ 2562 ] 3|4|5 पूर्वापहानाऽपरापहान-सम्प्रहानेभ्यो नस्य च णः
[ 2563 ] 3|4|6 सम्-भस्त्राजिन-शण-पिण्डेभ्यः फलात्
[ 2564 ] 3|4|7 त्रेश्च
[ 2565 ] 3|4|8 सत्-प्राक्-काण्ड-प्रान्त-शतैकेभ्यः पुष्पात्
[ 2566 ] 3|4|9 मूलान् नञः
[ 2567 ] 3|4|10 शूद्राच् चामहत् पूर्वाज् जातिः
[ 2568 ] 3|4|11 कन्य-कनिष्ठ-ज्येष्ठ-मध्य-मध्यम-मुग्धेभ्यः
[ 2569 ] 3|4|12 क्रुङ्-देविविड्‍भ्याम्
[ 2570 ] 3|4|13 उष्णिहो वा
[ 2571 ] 3|4|14 ऋचि पादः
[ 2572 ] 3|4|15 ऋनो ङीप्
[ 2573 ] 3|4|16 अधातोरुगितः
[ 2574 ] 3|4|17 अञ्चः
[ 2575 ] 3|4|18 अहशो वनो र च
[ 2576 ] 3|4|19 बहुव्रीहेर्वा
[ 2577 ] 3|4|20 पादः
[ 2578 ] 3|4|21 अनः
[ 2579 ] 3|4|22 नित्यं संज्ञायायाम्
[ 2580 ] 3|4|23 ऊधसो नश्च
[ 2581 ] 3|4|24 दाम्नः संख्यादेः
[ 2582 ] 3|4|25 हायनाद् वयसि
[ 2583 ] 3|4|26 नानुपधालोपिनः
[ 2584 ] 3|4|27 मनः
[ 2585 ] 3|4|28 डाप् चोभ्याम्
[ 2586 ] 3|4|29 न स्वसृ-दुहितृ-ननान्दृ-यातृ-मातृ-तिसृ-चतसृ-पञ्चन्नादिभ्यः
[ 2587 ] 3|4|30 अनुपसर्जनादतः
[ 2588 ] 3|4|31 टिड्-ढाऽण्-अञ्-ठक्-ठञ्-नञ्-स्नञ्-कञ्-क्वरप्-ख्युनः
[ 2589 ] 3|4|32 न ल-स्थान्यागमटितः
[ 2590 ] 3|4|33 यञोऽषावटात्
[ 2591 ] 3|4|34 सर्वतः ष्फो वा
[ 2592 ] 3|4|35 लोहितादिभ्यः शकलपर्यन्तेभ्यो नित्यम्
[ 2593 ] 3|4|36 कौरव्यासुरिमाण्डूकेभ्यो डित्
[ 2594 ] 3|4|37 वयस्यचरमे
[ 2595 ] 3|4|38 कुमारादनूढायां च
[ 2596 ] 3|4|39 द्विगोः
[ 2597 ] 3|4|40 परिमाणात् तद्धितलुक्यसंख्या-काल-विस्ता-चित-कम्बल्यात्
[ 2598 ] 3|4|41 काण्डादक्षेत्रे
[ 2599 ] 3|4|42 पुरुषाद् वा
[ 2600 ] 3|4|43 केवल-मामक-भागधेय-पापापर-समानार्यकृत-सुमङ्गल-भेषजेभ्यः संज्ञायाम्
[ 2601 ] 3|4|44 नुक् चान्तर्वतो गर्भिण्याम्
[ 2602 ] 3|4|45 पतिवतो भार्यायाम्
[ 2603 ] 3|4|46 पत्युर्न ऊढायाम्
[ 2604 ] 3|4|47 सपूर्वस्य वा
[ 2605 ] 3|4|48 बहुव्रीहौ
[ 2606 ] 3|4|49 समानैक-वीर-पिण्ड-भ्रातृ-पुत्रेभ्यः
[ 2607 ] 3|4|50 श्येतैत-हरित-रोहिताद् वा तश्च नः
[ 2608 ] 3|4|51 क्नोऽसित-पलिताभ्याम्
[ 2609 ] 3|4|52 षितो ङीष्
[ 2610 ] 3|4|53 गौर-शबल-कल्माष-सारङ्ग-पिशङ्ग-हरिण-पाण्डरामर-सुन्दर-विकल-निष्कल-पुष्कलेभ्यः
[ 2611 ] 3|4|54 बृहन्-महत्-सरश्चौर-तापस-दास-चेट-विट-भिक्षुक-बन्धक-पुत्र-गायत्रेभ्यः
[ 2612 ] 3|4|55 मत्स्य-मनुष्य-मुकय-हय-गवयर्श्य-द्रुणोकण-क्रोष्टु-तक्ष-श्वानडुद्‍भ्यः
[ 2613 ] 3|4|56 भौरिकि-भौलिकि-भौलिङ्ग्‍यौद्गाहमानालम्व्यालव्ध्यालक्षि-सौधर्मायःस्थूणाऽऽरट्ट-गौतमाऽऽपच्चिकेभ्यः
[ 2614 ] 3|4|57 दोट-नाट-नट-पाट-सृपाट-मूलाट-पेट-पट-पटल-पुट-कुट-पाण्टसेभ्यः
[ 2615 ] 3|4|58 धातक-केतक-तर्कार-शर्कार-वदर-कुवल-लवलाऽऽमलक-मालत-वेतसाऽतसाऽऽढकेभ्यः
[ 2616 ] 3|4|59 कदर-कदल-गलूच-वाकुच-नाच-माच-कुम्भ-कुसुम्भ-यूथ-मेथ-करीर-सल्लक-वल्लकेभ्यः
[ 2617 ] 3|4|60 पिप्पल-हरीतक-कोशातक-शम-तम-सुषव-शृङ्ग-भृङ्ग-बिम्ब-बर्बर-शष्कुण्ड-पिण्ड-मण्डलेभ्यः
[ 2618 ] 3|4|61 यूप-सूप-शूर्प-सूर्म-मह-मठ-पिठरोर्द-गूर्द-पृथु (पृथिव)-खार-काकणेभ्यः
[ 2619 ] 3|4|62 द्रोण-बृसाऽऽसन्दाऽऽलिन्द-कन्दल-देहल-शष्कुल-शच-सूच-मञ्जराऽऽलज-वैजयन्तेभ्यः
[ 2620 ] 3|4|63 काकादन-गवादन-तेजन-रजन-दोहन-शातन-पातन-सेचन-कार्दन-पाटन-पेषणाऽऽस्तरणाऽऽस्थानाऽधिकरण-प्रत्यवरोहणाऽऽग्रहायणेभ्यः
[ 2621 ] 3|4|64 एषणात् करणे
[ 2622 ] 3|4|65 सुमङ्गलात् संज्ञायाम्
[ 2623 ] 3|4|66 पीनाच्च
[ 2624 ] 3|4|67 रेवद्रोहिणाभ्याम् नक्षत्रे
[ 2625 ] 3|4|68 कटाच्छ्रोण्याम्
[ 2626 ] 3|4|69 कूश्माण्ड्यादयश्च
[ 2627 ] 3|4|70 भाज-गोण-नाग-स्थल-कुण्ड-काल-कुश-कामुक-कबरेभ्यः पक्वाऽऽवपन-स्थूला-कृत्रिमाऽमत्र-कृष्णाऽऽयसी-रिरंसु-केशवेशेषु
[ 2628 ] 3|4|71 जानपदाद् वृत्तौ
[ 2629 ] 3|4|72 नीलात् प्राण्योषध्योः
[ 2630 ] 3|4|73 वा संज्ञायाम्
[ 2631 ] 3|4|74 शोण-चण्डाऽराल-कमल-कृपण-विकट-विशाल-विशङ्कट-भरुज-ध्वज-कल्याणोदार-पुराणाऽहन्भ्यः
[ 2632 ] 3|4|75 चन्द्रभागादनद्याम्
[ 2633 ] 3|4|76 एरक्तिनः
[ 2634 ] 3|4|77 पद्धतेश्च
[ 2635 ] 3|4|78 शक्तेः शस्त्रे
[ 2636 ] 3|4|79 ओर्गुणाद् अ-खरु-संयोगोपधात्
[ 2637 ] 3|4|80 पुंनाम्नः पुंयोगादपालकान्तात्
[ 2638 ] 3|4|81 पूतक्रतु-वृषाकप्यग्नि-कुसित-कुसीदानामैच्
[ 2639 ] 3|4|82 मनोरौ च वा
[ 2640 ] 3|4|83 सूर्या देवतायाम्
[ 2641 ] 3|4|84 इन्द्र-वरुण-भव-शर्व-रुद्र-मृडाचार्याणामानुक् च
[ 2642 ] 3|4|85 मातुलोपाध्यायाभ्यां वा
[ 2643 ] 3|4|86 आर्यक्षत्रियाभ्यां चापुंयोगे
[ 2644 ] 3|4|87 हिमारण्याभ्यां महत्त्वे
[ 2645 ] 3|4|88 यवाद् दोषे
[ 2646 ] 3|4|89 यवनाल्लिप्याम्
[ 2647 ] 3|4|90 क्रीतात् करणादेः
[ 2648 ] 3|4|91 क्तादल्पोक्तौ
[ 2649 ] 3|4|92 स्वाङ्गादेरकृत-मित-जात-प्रतिपन्नाद् बहुव्रीहेः
[ 2650 ] 3|4|93 पाणिगृहीत्यूढा
[ 2651 ] 3|4|94 अनाच्छादन-जात्यादेर्वा
[ 2652 ] 3|4|95 संज्ञायाम्
[ 2653 ] 3|4|96 स्वाङ्गादुपसर्जनादसंयोगोपधादबह्वचः
[ 2654 ] 3|4|97 नासिकोदरोष्ठ-जङ्घा-दन्त-कर्ण-शृङ्गाङ्ग-गात्र-कण्ठात्
[ 2655 ] 3|4|98 पुच्छात्
[ 2656 ] 3|4|99 कबर-मणि-विष-शरादेः
[ 2657 ] 3|4|100 उपमानादेश्च
[ 2658 ] 3|4|101 पक्षात्
[ 2659 ] 3|4|102 न क्रोड-खुर-गुद-शफ-वाल-भाल-गल-भगोख-घोणादिभ्यः
[ 2660 ] 3|4|103 सह-नञ्-विद्यमानादेः
[ 2661 ] 3|4|104 नखमुखात् संज्ञायाम्
[ 2662 ] 3|4|105 सख्यशिश्वी
[ 2663 ] 3|4|106 अस्त्रीविषयादयोपधाज्जातेः
[ 2664 ] 3|4|107 पाक-कर्ण-पर्ण-पुष्प-फल-मूल-वालान्ताच्च
[ 2665 ] 3|4|108 इतो मनुष्यजातेः
[ 2666 ] 3|4|109 इञः
[ 2667 ] 3|4|110 ऊङुतः
[ 2668 ] 3|4|111 बाह्वन्त-कद्रु-कमण्डलुभ्यः संज्ञायाम्
[ 2669 ] 3|4|112 पङ्गोः
[ 2670 ] 3|4|113 श्वसुरस्योदन्तलोपश्च
[ 2671 ] 3|4|114 ऊरोरुपमान-संहित-सहित-सह-शफ-वाम-लक्षणादेः
[ 2672 ] 3|4|115 अरज्ज्वादेरप्राणिनो वा
[ 2673 ] 3|4|116 अञो ङीन्
[ 2674 ] 3|4|117 सङ्गरु-वहतु-कपटु-गुग्गुलु-गोतम-ब्रह्मभ्योऽणः
[ 2675 ] 3|4|118 कमण्डल्वाऽऽनिधि-ब्रह्मकृताऽऽशोका-कैकसीभ्यो ढकः
[ 2676 ] 3|4|119 मुञ्ज-वात्स्याभ्यां फकः
[ 2677 ] 3|4|120 शिबि-कपिभ्यां ञ्यङः
[ 2678 ] 3|4|121 अश्मरथाद्यञः
[ 2679 ] 3|4|122 आङ्‍पर्याङ्‍भ्यामीहेरिनः
[ 2680 ] 3|4|123 वतण्डाऽराल-चण्डालेभ्यः
[ 2681 ] 3|4|124 भोगवद्गौरिमतोः संज्ञायाम्
[ 2682 ] 3|4|125 नृनरयोर्वृद्धिश्च
[ 2683 ] 3|4|126 यङश्चाप्
[ 2684 ] 3|4|127 यञश्च षावटात्
[ 2685 ] 3|4|128 यूनस्तिः
[ 2686 ] 3|4|129 बह्वज्गुरूपान्तानार्षगोत्राणिञोरन्त्यस्य ष्यङ्
[ 2687 ] 3|4|130 कुलाख्यानाम्
[ 2688 ] 3|4|131 क्रौडि-लाडि-व्याड्याऽऽपक्षित्याऽऽपिशलि-सौधातकि-भौरिकि-भौलिकि-शाल्मलि-शालास्थलि-कापिष्ठलि-दैवदत्त्यादीनाम्
[ 2689 ] 3|4|132 चौपयत-चैकयत-चैटयत-बैल्वयत-सैकयतानां च
[ 2690 ] 3|4|133 भोजस्य क्षत्रियायाम्
[ 2691 ] 3|4|134 सूतस्य युवत्याम्
[ 2692 ] 3|4|135 दैवयज्ञि-शौचिवृक्षि-सात्यमुग्रि-कण्ठेविद्धीनां वा
[ 2693 ] 4|1|1 प्राग् जितादण्
[ 2694 ] 4|1|2 दित्यदित्यादित्य-यमेभ्यो ण्यः
[ 2695 ] 4|1|3 पत्युत्तरपदाच्च
[ 2696 ] 4|1|4 अश्व-शत-धन-गण-राष्ट्र-कूल-गृह-पशु-धान्य-धर्म-धन्वन्-सभा-प्राण-सेनाक्षेत्रादिपूर्वादण्
[ 2697 ] 4|1|5 अः स्थाम्नः
[ 2698 ] 4|1|6 लोम्नोऽपत्येषु
[ 2699 ] 4|1|7 पृथिव्या ञः
[ 2700 ] 4|1|8 अञ् उत्सोदपान-विकर-विनद-तरुण-तलुन-धेनु-पीलुकुण-सुवर्ण-पृषदंशेभ्यः
[ 2701 ] 4|1|9 भरत-कुरु-सत्त्वद्-इन्द्रावसान-जनपद-पञ्चालोशीनरेभ्यः
[ 2702 ] 4|1|10 त्रिष्टुब्-अनुष्टुप्-ककुब्-उष्णिक्-पङ्क्ति-जगती-बृहतीभ्यः
[ 2703 ] 4|1|11 बृहन्-महद्-रथन्तर-मध्यन्दिन-भल्लकीय-महानद-महानस-महाप्राणेभ्यः
[ 2704 ] 4|1|12 बष्कयादसमासे
[ 2705 ] 4|1|13 उदस्थानाद् देशे
[ 2706 ] 4|1|14 ग्रीष्मादच्छन्दसि
[ 2707 ] 4|1|15 देवाद् यञ् च
[ 2708 ] 4|1|16 बहिषष्टीकक् च
[ 2709 ] 4|1|17 द्विगोरनपत्येऽजादेर्लुगद्विः
[ 2710 ] 4|1|18 प्राग्वतेरग्नि-कलिभ्यां ढक्
[ 2711 ] 4|1|19 स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्-स्नञौ
[ 2712 ] 4|1|20 भावे वा
[ 2713 ] 4|1|21 गोरचि यत्
[ 2714 ] 4|1|22 तस्यापत्यम्
[ 2715 ] 4|1|23 आद्यात्
[ 2716 ] 4|1|24 पौत्रादेरस्त्रियां गुर्वायत्ते
[ 2717 ] 4|1|25 अत इञ्
[ 2718 ] 4|1|26 प्रागणो बिदादिभ्यः शेषे
[ 2719 ] 4|1|27 उदङ्कादिभ्यश्च
[ 2720 ] 4|1|28 बाहूपबाहूपबिन्द्वजधेनु-शटाकु-शिवाकुभ्यो गोत्रादिभ्यः
[ 2721 ] 4|1|29 वृकला-कृकला-चूडा-बलाका-जङ्घा-छगला-भगला-लहका-ध्रुवका-धुवका-मूषिका-सुमित्रा-दुर्मित्राभ्यः
[ 2722 ] 4|1|30 युधिष्ठिरार्जुन-राम-सङ्कर्षण-कृष्ण-गद-प्रद्युम्न-साम्ब-सत्यक-शूराऽसुराऽजीगर्तेभ्यः
[ 2723 ] 4|1|31 सुधावत्-पुष्करसद्-अनुरहद्-अनडुत्-पञ्च-सप्ताऽष्ट-क्षेमवृद्धि-माष-शरादि-शृङ्खला-तोदि-खरनादिभ्यः
[ 2724 ] 4|1|32 प्राकार-नगराभ्यां मर्दिनः
[ 2725 ] 4|1|33 इन्द्राग्नि-देवेभ्यः शर्मणः
[ 2726 ] 4|1|34 उदञ्चः संज्ञायाम्
[ 2727 ] 4|1|35 कुसुभ्यां नाम्नः
[ 2728 ] 4|1|36 शिरोलोमभ्याम्
[ 2729 ] 4|1|37 सम्भूयोऽम्भोऽमितौजःशलङ्कूनां लोपश्च
[ 2730 ] 4|1|38 व्यास-सुधातृ-वरुट-निषाद-चण्डाल-बिम्बानामकङ् च
[ 2731 ] 4|1|39 पुनर्भू-पुत्र-दुहितृ-ननान्दृ-निषादेभ्योऽनन्तरेऽञ्
[ 2732 ] 4|1|40 परस्त्रियाः परशुश्च
[ 2733 ] 4|1|41 बिदोर्व-कश्यप-कुशिक-भरद्वाजोपमन्यु-किलात-विदर्भ-विश्वानरर्ष्टिष