॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
No dhatus match these criteria.

रस

[10.0477] रस आस्वादनस्नेहनयोः
रस आस्वादनस्नेहनयोः
  • रेफादिः
  • हलादिः
  • अकारान्तः
  • अजन्तः
  • सकारोपधः
  • अनेकाच्
  • उदात्तोपदेशः
चुरादिः उभयपदी सकर्मकः सेट्

लट् (परस्मैपदम्)

रसयति

रसयतः

रसयन्ति

रसयसि

रसयथः

रसयथ

रसयामि

रसयावः

रसयामः

लट् (आत्मनेपदम्)

रसयते

रसयेते

रसयन्ते

रसयसे

रसयेथे

रसयध्वे

रसये

रसयावहे

रसयामहे

लिट् (परस्मैपदम्)

रसयाञ्चकार

,

रसयाम्बभूव

,

रसयामास

रसयाञ्चक्रतुः

,

रसयाम्बभूवतुः

,

रसयामासतुः

रसयाञ्चक्रुः

,

रसयाम्बभूवुः

,

रसयामासुः

रसयाञ्चकर्थ

,

रसयाम्बभूविथ

,

रसयामासिथ

रसयाञ्चक्रथुः

,

रसयाम्बभूवथुः

,

रसयामासथुः

रसयाञ्चक्र

,

रसयाम्बभूव

,

रसयामास

रसयाञ्चकर

,

रसयाम्बभूव

,

रसयामास

,

रसयाञ्चकार

रसयाञ्चकृव

,

रसयाम्बभूविव

,

रसयामासिव

रसयाञ्चकृम

,

रसयाम्बभूविम

,

रसयामासिम

लिट् (आत्मनेपदम्)

रसयाञ्चक्रे

,

रसयाम्बभूव

,

रसयामास

रसयाञ्चक्राते

,

रसयाम्बभूवतुः

,

रसयामासतुः

रसयाञ्चक्रिरे

,

रसयाम्बभूवुः

,

रसयामासुः

रसयाञ्चकृषे

,

रसयाम्बभूविथ

,

रसयामासिथ

रसयाञ्चक्राथे

,

रसयाम्बभूवथुः

,

रसयामासथुः

रसयाञ्चकृढ्वे

,

रसयाम्बभूव

,

रसयामास

रसयाञ्चक्रे

,

रसयाम्बभूव

,

रसयामास

रसयाञ्चकृवहे

,

रसयाम्बभूविव

,

रसयामासिव

रसयाञ्चकृमहे

,

रसयाम्बभूविम

,

रसयामासिम

लुट् (परस्मैपदम्)

रसयिता

रसयितारौ

रसयितारः

रसयितासि

रसयितास्थः

रसयितास्थ

रसयितास्मि

रसयितास्वः

रसयितास्मः

लुट् (आत्मनेपदम्)

रसयिता

रसयितारौ

रसयितारः

रसयितासे

रसयितासाथे

रसयिताध्वे

रसयिताहे

रसयितास्वहे

रसयितास्महे

लृट् (परस्मैपदम्)

रसयिष्यति

रसयिष्यतः

रसयिष्यन्ति

रसयिष्यसि

रसयिष्यथः

रसयिष्यथ

रसयिष्यामि

रसयिष्यावः

रसयिष्यामः

लृट् (आत्मनेपदम्)

रसयिष्यते

रसयिष्येते

रसयिष्यन्ते

रसयिष्यसे

रसयिष्येथे

रसयिष्यध्वे

रसयिष्ये

रसयिष्यावहे

रसयिष्यामहे

लोट् (परस्मैपदम्)

रसयतु

,

रसयतात्

रसयताम्

रसयन्तु

रसय

,

रसयतात्

रसयतम्

रसयत

रसयानि

रसयाव

रसयाम

लोट् (आत्मनेपदम्)

रसयताम्

रसयेताम्

रसयन्ताम्

रसयस्व

रसयेथाम्

रसयध्वम्

रसयै

रसयावहै

रसयामहै

लङ् (परस्मैपदम्)

अरसयत्

अरसयताम्

अरसयन्

अरसयः

अरसयतम्

अरसयत

अरसयम्

अरसयाव

अरसयाम

लङ् (आत्मनेपदम्)

अरसयत

अरसयेताम्

अरसयन्त

अरसयथाः

अरसयेथाम्

अरसयध्वम्

अरसये

अरसयावहि

अरसयामहि

विधिलिङ् (परस्मैपदम्)

रसयेत्

रसयेताम्

रसयेयुः

रसयेः

रसयेतम्

रसयेत

रसयेयम्

रसयेव

रसयेम

विधिलिङ् (आत्मनेपदम्)

रसयेत

रसयेयाताम्

रसयेरन्

रसयेथाः

रसयेयाथाम्

रसयेध्वम्

रसयेय

रसयेवहि

रसयेमहि

आशीर्लिङ् (परस्मैपदम्)

रस्यात्

रस्यास्ताम्

रस्यासुः

रस्याः

रस्यास्तम्

रस्यास्त

रस्यासम्

रस्यास्व

रस्यास्म

आशीर्लिङ् (आत्मनेपदम्)

रसयिषीष्ट

रसयिषीयास्ताम्

रसयिषीरन्

रसयिषीष्ठाः

रसयिषीयास्थाम्

रसयिषीढ्वम्

,

रसयिषीध्वम्

रसयिषीय

रसयिषीवहि

रसयिषीमहि

लुङ् (परस्मैपदम्)

अररसत्

अररसताम्

अररसन्

अररसः

अररसतम्

अररसत

अररसम्

अररसाव

अररसाम

लुङ् (आत्मनेपदम्)

अररसत

अररसेताम्

अररसन्त

अररसथाः

अररसेथाम्

अररसध्वम्

अररसे

अररसावहि

अररसामहि

लृङ् (परस्मैपदम्)

अरसयिष्यत्

अरसयिष्यताम्

अरसयिष्यन्

अरसयिष्यः

अरसयिष्यतम्

अरसयिष्यत

अरसयिष्यम्

अरसयिष्याव

अरसयिष्याम

लृङ् (आत्मनेपदम्)

अरसयिष्यत

अरसयिष्येताम्

अरसयिष्यन्त

अरसयिष्यथाः

अरसयिष्येथाम्

अरसयिष्यध्वम्

अरसये

अरसयावहि

अरसयामहि


Coming soon...

The kridanta forms will be uploaded soon.