॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
No dhatus match these criteria.
अश्
[05.0020] अशूँ व्याप्तौ सङ्घाते च
अशूँ व्याप्तौ सङ्घाते च
  • ऊदित्
  • उगित्
  • अकारादिः
  • अजादिः
  • शकारान्तः
  • झलन्तः
  • हलन्तः
  • अकारोपधः
  • एकाच्
  • उदात्तोपदेशः
स्वादिः आत्मनेपदी सकर्मकः वेट्

लट् (आत्मनेपदम्)
अश्नुते अश्नुवाते अश्नुवते
अश्नुषे अश्नुवाथे अश्नुध्वे
अश्नुवे अश्नुवहे अश्नुमहे
लिट् (आत्मनेपदम्)
आनशे आनशाते आनशिरे
आनशिषे आनशाथे आनशिध्वे
आनशे आनशिवहे आनशिमहे
लुट् (आत्मनेपदम्)
अष्टा , अशिता अष्टारौ , अशितारौ अष्टारः , अशितारः
अष्टासे , अशितासे अष्टासाथे , अशितासाथे अष्टाध्वे , अशिताध्वे
अष्टाहे , अशिताहे अष्टास्वहे , अशितास्वहे अष्टास्महे , अशितास्महे
लृट् (आत्मनेपदम्)
अशिष्यते , अक्ष्यते अशिष्येते , अक्ष्येते अशिष्यन्ते , अक्ष्यन्ते
अशिष्यसे , अक्ष्यसे अशिष्येथे , अक्ष्येथे अशिष्यध्वे , अक्ष्यध्वे
अशिष्ये , अक्ष्ये अशिष्यावहे , अक्ष्यावहे अशिष्यामहे , अक्ष्यामहे
लोट् (आत्मनेपदम्)
अश्नुताम् अश्नुवाताम् अश्नुवताम्
अश्नुष्व अश्नुवाथाम् अश्नुध्वम्
अश्नवै अश्नवावहै अश्नवामहै
लङ् (आत्मनेपदम्)
आश्नुत आश्नुवाताम् आश्नुवत
आश्नुथाः आश्नुवाथाम् आश्नुध्वम्
आश्नुवि आश्नुवहि आश्नुमहि
विधिलिङ् (आत्मनेपदम्)
अश्नुवीत अश्नुवीयाताम् अश्नुवीरन्
अश्नुवीथाः अश्नुवीयाथाम् अश्नुवीध्वम्
अश्नुवीय अश्नुवीवहि अश्नुवीमहि
आशीर्लिङ् (आत्मनेपदम्)
अक्षीष्ट , अशिषीष्ट अशिषीयास्ताम् , अक्षीयास्ताम् अक्षीरन् , अशिषीरन्
अशिषीष्ठाः , अक्षीष्ठाः अक्षीयास्थाम् , अशिषीयास्थाम् अक्षीध्वम् , अशिषीध्वम्
अक्षीय , अशिषीय अशिषीवहि , अक्षीवहि अशिषीमहि , अक्षीमहि
लुङ् (आत्मनेपदम्)
आशिष्ट , आष्ट आशिषाताम् , आक्षाताम् आशिषत , आक्षत
आशिष्ठाः , आष्ठाः आक्षाथाम् , आशिषाथाम् आशिध्वम् , आड्ढ्वम्
आशिषि , आक्षि आक्ष्वहि , आशिष्वहि आक्ष्महि , आशिष्महि
लृङ् (आत्मनेपदम्)
आशिष्यत , आक्ष्यत आशिष्येताम् , आक्ष्येताम् आशिष्यन्त , आक्ष्यन्त
आशिष्यथाः , आक्ष्यथाः आशिष्येथाम् , आक्ष्येथाम् आशिष्यध्वम् , आक्ष्यध्वम्
आशिष्ये , आक्ष्ये आशिष्यावहि , आक्ष्यावहि आशिष्यामहि , आक्ष्यामहि

Coming soon...

The kridanta forms will be uploaded soon.