॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
No dhatus match these criteria.

मुड्

[01.0364] मुडँ मर्दने
मुडँ मर्दने
  • अदित्
  • मकारादिः
  • हलादिः
  • डकारान्तः
  • झलन्तः
  • हलन्तः
  • उकारोपधः
  • एकाच्
  • उदात्तोपदेशः
भ्वादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट्

लट् (परस्मैपदम्)

मोडति

मोडतः

मोडन्ति

मोडसि

मोडथः

मोडथ

मोडामि

मोडावः

मोडामः

लिट् (परस्मैपदम्)

मुमोड

मुमुडतुः

मुमुडुः

मुमोडिथ

मुमुडथुः

मुमुड

मुमोड

मुमुडिव

मुमुडिम

लुट् (परस्मैपदम्)

मोडिता

मोडितारौ

मोडितारः

मोडितासि

मोडितास्थः

मोडितास्थ

मोडितास्मि

मोडितास्वः

मोडितास्मः

लृट् (परस्मैपदम्)

मोडिष्यति

मोडिष्यतः

मोडिष्यन्ति

मोडिष्यसि

मोडिष्यथः

मोडिष्यथ

मोडिष्यामि

मोडिष्यावः

मोडिष्यामः

लोट् (परस्मैपदम्)

मोडतु

,

मोडतात्

मोडताम्

मोडन्तु

मोड

,

मोडतात्

मोडतम्

मोडत

मोडानि

मोडाव

मोडाम

लङ् (परस्मैपदम्)

अमोडत्

अमोडताम्

अमोडन्

अमोडः

अमोडतम्

अमोडत

अमोडम्

अमोडाव

अमोडाम

विधिलिङ् (परस्मैपदम्)

मोडेत्

मोडेताम्

मोडेयुः

मोडेः

मोडेतम्

मोडेत

मोडेयम्

मोडेव

मोडेम

आशीर्लिङ् (परस्मैपदम्)

मुड्यात्

मुड्यास्ताम्

मुड्यासुः

मुड्याः

मुड्यास्तम्

मुड्यास्त

मुड्यासम्

मुड्यास्व

मुड्यास्म

लुङ् (परस्मैपदम्)

अमोडीत्

अमोडिष्टाम्

अमोडिषुः

अमोडीः

अमोडिष्टम्

अमोडिष्ट

अमोडिषम्

अमोडिष्व

अमोडिष्म

लृङ् (परस्मैपदम्)

अमोडिष्यत्

अमोडिष्यताम्

अमोडिष्यन्

अमोडिष्यः

अमोडिष्यतम्

अमोडिष्यत

अमोडिष्यम्

अमोडिष्याव

अमोडिष्याम


Coming soon...

The kridanta forms will be uploaded soon.