॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
No dhatus match these criteria.
च्युत्

"आसेचनम्" इत्युक्ते "किञ्चित् आर्द्रीकरणम्" (A little sprinkling / wetting) । "आसमन्तात् सेकः" (sprinkling / wetting from all directions) इत्यपि अर्थः स्वीक्रियते ।
[01.0040] च्युतिँर् आसेचने
च्युतिँर् आसेचने
  • इरित्
  • चकारादिः
  • झलादिः
  • हलादिः
  • तकारान्तः
  • झलन्तः
  • हलन्तः
  • उकारोपधः
  • एकाच्
  • उदात्तोपदेशः
भ्वादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट्

लट् (परस्मैपदम्)
च्योतति च्योततः च्योतन्ति
च्योतसि च्योतथः च्योतथ
च्योतामि च्योतावः च्योतामः
लिट् (परस्मैपदम्)
चुच्योत चुच्युततुः चुच्युतुः
चुच्योतिथ चुच्युतथुः चुच्युत
चुच्योत चुच्युतिव चुच्युतिम
लुट् (परस्मैपदम्)
च्योतिता च्योतितारौ च्योतितारः
च्योतितासि च्योतितास्थः च्योतितास्थ
च्योतितास्मि च्योतितास्वः च्योतितास्मः
लृट् (परस्मैपदम्)
च्योतिष्यति च्योतिष्यतः च्योतिष्यन्ति
च्योतिष्यसि च्योतिष्यथः च्योतिष्यथ
च्योतिष्यामि च्योतिष्यावः च्योतिष्यामः
लोट् (परस्मैपदम्)
च्योततु , च्योततात् च्योतताम् च्योतन्तु
च्योत , च्योततात् च्योततम् च्योतत
च्योतानि च्योताव च्योताम
लङ् (परस्मैपदम्)
अच्योतत् अच्योतताम् अच्योतन्
अच्योतः अच्योततम् अच्योतत
अच्योतम् अच्योताव अच्योताम
विधिलिङ् (परस्मैपदम्)
च्योतेत् च्योतेताम् च्योतेयुः
च्योतेः च्योतेतम् च्योतेत
च्योतेयम् च्योतेव च्योतेम
आशीर्लिङ् (परस्मैपदम्)
च्युत्यात् च्युत्यास्ताम् च्युत्यासुः
च्युत्याः च्युत्यास्तम् च्युत्यास्त
च्युत्यासम् च्युत्यास्व च्युत्यास्म
लुङ् (परस्मैपदम्)
अच्योतीत् , अच्युतत् अच्योतिष्टाम् , अच्युतताम् अच्युतन् , अच्योतिषुः
अच्योतीः , अच्युतः अच्योतिष्टम् , अच्युततम् अच्युतत , अच्योतिष्ट
अच्युतम् , अच्योतिषम् अच्योतिष्व , अच्युताव अच्योतिष्म , अच्युताम
लृङ् (परस्मैपदम्)
अच्योतिष्यत् अच्योतिष्यताम् अच्योतिष्यन्
अच्योतिष्यः अच्योतिष्यतम् अच्योतिष्यत
अच्योतिष्यम् अच्योतिष्याव अच्योतिष्याम

Coming soon...

The kridanta forms will be uploaded soon.